Zm.: uchwała w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2010/2011.

Akty korporacyjne

Radc.2011.5.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 maja 2011 r.

UCHWAŁA Nr 45/VIII/2011
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 21 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2010/2011

Na podstawie § 58 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.
W uchwale Nr 127/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2010/2011 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "do dnia 30 czerwca 2011 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2011 r.";
2)
w § 2 w ust. 2 w pkt. 2 na końcu dodaje się wyrazy ", a do dnia 15 lipca 2011 r. w odniesieniu do szkoleń organizowanych w drugim półroczu 2011 r.";
3)
w załączniku nr 1:
a)
w rozdziale I w części 1:

– punkty oznaczone jako 2., 3., 4. i 5. oznacza się odpowiednio jako punkty 1-4;

– w pkt 1 wyrazy "24 szkolenia (po 3 szkolenia w każdym regionie)" zastępuje się wyrazami "32 szkolenia (po 4 szkolenia w każdym regionie)",

– w pkt 3 wyrazy "do 15 czerwca 2011 r." zastępuje się wyrazami "do 31 grudnia 2011 r." oraz dodaje się zdanie w brzmieniu:

"O terminach i tematyce szkoleń w II półroczu 2011 r. Centrum poinformuje okręgowe izby radców prawnych w terminie do 15 lipca 2011 r.",

b)
w rozdziale I w części 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Centrum zorganizuje w roku szkoleniowym 2010/2011:

a) 12 ogólnopolskich szkoleń jednodniowych,

b) 4 ogólnopolskie szkolenia wielodniowe,

c) ogólnopolską konferencję szkoleniową",

4)
w załączniku nr 2:
a)
w pkt. 1 dodaje się pkt IV w brzmieniu:

"IV. Prawo spółek handlowych.",

b)
w pkt. 2 dodaje się pkt III i IV w brzmieniu:

"III. Prawo spółek handlowych.

IV. Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, administracyjnym sądowoadministracyjnym.";

5)
załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan Funduszu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych

w roku szkoleniowym 2010/2011

/ 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. /

I. Środki Funduszu

w tym:

1. przechodzące z poprzednich okresów 261.475.-

2. odpis /wykonanie/ - II-gie półrocze 2010 596.635.-.

3. odpis -rok 2011 2.230.000.-

w tym: odpis ze składek 1.530.000.-

wpłaty uczestników szkoleń 500.000.-

sponsoring 200.000.-

Razem: 3.088.110.-zł

II. Wydatki Funduszu

1. koszty form dokształcania i doskonalenia zawodowego radców prawnych organizowanych przez CENTRUM:

1)
10 szkoleń jednodniowych 25.000.-

2 szkolenia jednodniowe / II -gie półrocze 2011 r./ 5.000.-

2)
36 szkoleń wielodniowych - w tym:

- 24 szkolenia regionalne

(faktyczny koszt uczestnictwa jednego radcy prawnego ca' 600.- zł.,

odpłatność radcy prawnego - 300.- zł,

dopłata z Funduszu 11x100 uczestników x 300.- zł / rok 2010 / = 330.000.-

koszt:13 x 100 uczestników x 600.- zł. za uczestnika = 780.000.-

- 8 szkoleń regionalnych / II-gie półrocze 2011 r./

faktyczny koszt uczestnictwa jednego radcy prawnego ca' 600.- zł.,

odpłatność radcy prawnego - 300.- zł,

koszt: 8 x 100 uczestników x 600.- zł za uczestnika = 480.000.-

- 2 szkolenia ogólnopolskie:

(faktyczny koszt uczestnictwa jednego radcy prawnego ca' 700.- zł.,

odpłatność radcy prawnego - 300.- zł,

dopłata z Funduszu: 1 x 100 uczestników x400.-zł/rok 2010/ = 40.000.-

koszt: 1 x 100 uczestników x 700.- zł. za uczestnika = 70.000.-

- 2 szkolenia ogólnopolskie / II-gie półrocze 2011 r./

(faktyczny koszt uczestnictwa jednego radcy prawnego ca' 700.- zł.,

odpłatność radcy prawnego - 300.- zł,

koszt: 2 x 100 uczestników x 700.- zł za uczestnika = 140.000.-

Razem: 1.870.000.-

2. Konferencja ogólnokrajowa 40.000.-zł

3. Szkolenia wewnętrzne (samorządowe) dla członków organów krajowych i okręgowych, Rzeczników Dyscyplinarnych i pracowników izb w tym:

- sędziów sądów dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych 120.163.-zł

członków innych organów i pracowników okręgowych izb

- szkolenie sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego 10.000,- zł.

- dofinansowanie konferencji ogólnopolskich, których

współorganizatorem jest samorząd radców prawnych 37.000.-zł

Razem: 167.163.-zł

4. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie

form dokształcania i doskonalenia zawodowego

organizowanych przez okręgowe izby radców prawnych: 900.000.-zł

w tym

- na dofinansowanie szkoleń jednodniowych 200.000.- zł.

- na dofinansowanie szkoleń jednodniowych II pól.2011 r./ 100.000.-zł

- na dofinansowanie szkoleń wielodniowych 400.000.- zł.

- na dofinansowanie szkoleń wielodniowych /II pól.2011 r./ 200.000.- zł

5. Inne koszty konferencji i szkoleń

(seminaria, podręcznik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka itp) 35.450,- zł.

6. Wynagrodzenia, delegacje i inne koszty funkcjonowania Centrum

(Kierownik Centrum, Przewodniczący i członkowie Rady Programowej 75.497.- zł

Centrum)

RAZEM 1+2+3+4+5+6 3.088.110.- zł