Akty korporacyjne

Aptek.2008.12.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/37/2008
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/28/2008 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał i zajmowania stanowisk przez okręgowe rady aptekarskie

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 856), uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Nr V/28/2008 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał i zajmowania stanowisk przez okręgowe rady aptekarskie wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Podjęte przez radę uchwały, postanowienia i stanowiska wymagają podpisu prezesa i sekretarza rady. Dotyczy to także uchwał rady lub jej prezydium będących decyzjami lub postanowieniami administracyjnymi.";

w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kopie podjętych przez radę uchwał i postanowień, za wyjątkiem podejmowanych w sprawach indywidualnych farmaceutów, są przesyłane Naczelnej Radzie Aptekarskiej w terminie 30 dni od dnia ich podjęcia. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest prezes bądź jego zastępca."

§  2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§  3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała stanowi konieczne uzupełnienie zapisu dotychczasowej treści § 3 uchwały z dnia 3 lipca 2008 r. Okręgowe rady nie powinny być bowiem zobowiązane do przesyłania kopii swych aktów (uchwał, postanowień) w indywidualnych sprawach farmaceutów. Ta klauzula nie dotyczy oczywiście decyzji, od których farmaceuci odwołują się do NRA.