Akty korporacyjne

Aptek.2008.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/32/2008
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 11 września 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr IV/45/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie "Regulaminu przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego""

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Nr IV/45/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie "Regulaminu przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego"" (zmienionej uchwałą Nr IV/132/2007), w załączniku: "Regulamin przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego"", w § 12 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia lub podeszłym wiekiem osoby wyróżnionej, wręczenie może być dokonane w miejscu pobytu tej osoby.".

§  2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezesowi NRA.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W "Regulaminie przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego"", stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/45/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie "Regulaminu przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego"", w § 12 przewidziano, że Medal z dyplomem i Tytuł z dyplomem wręcza Prezes lub Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej podczas ogólnopolskich obchodów Święta Kosmy i Damiana, na Krajowym Zjeździe Aptekarzy lub właściwym okręgowym zjeździe aptekarzy, a także, w uroczysty sposób, na posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej lub właściwej okręgowej rady aptekarskiej.

Dotychczasowe doświadczenia związane z przyznawaniem wymienionych wyróżnień wskazują na konieczność umożliwienia wręczania ich także w miejscu pobytu osoby wyróżnianej. Dlatego też uchwała dodaje postanowienie, zgodnie z którym w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia lub podeszłym wiekiem osoby wyróżnianej, wręczenie może być dokonane w miejscu, w którym osoba ta przebywa.