Akty korporacyjne

Podat.2008.2.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lutego 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1495/2008
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13 lutego 2008 r.
zmieniająca uchwałę nr 1210/2007 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1. W Regulaminie działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 1210/2007 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych § 26a otrzymuje brzmienie:

"§ 26a. 1. W sprawach niecierpiących zwłoki i niewymagających głosowania tajnego Rada może w okresie pomiędzy posiedzeniami podejmować uchwały w drodze obiegowej.

2. Wniosek o podjęcie uchwały w drodze obiegowej wraz z projektem uchwały i jego uzasadnieniem przygotowuje i składa do Prezydium członek Rady lub właściwa Komisja.

3. Prezydium podejmuje decyzję o skierowaniu albo odmowie skierowania projektu uchwały do głosowania w drodze obiegowej. O odmowie Przewodniczący informuje niezwłocznie wnioskodawcę.

4. Skierowany do głosowania w drodze obiegowej projekt uchwały, Przewodniczący przesyła wraz z uzasadnieniem do członków Rady za pomocą środków komunikacji elektronicznej z żądaniem potwierdzenia odbioru.

5. Głosy oddaje się przez złożenie podpisu na projekcie uchwały i zwrotne przekazanie go do Biura KIDP w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu uchwały.

6. Za głosy oddane uznaje się głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się" przekazane do Biura KIDP w przewidzianym terminie. Decyduje data wpływu głosu do Biura KIDP.

7. Uchwały, będące przedmiotem głosowania obiegowego, zapadają zwykłą większością głosów.

8. Do ważności uchwały wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej połowę członków KRDP.

9. Przewodniczący KRDP opatruje uchwałę datą i zawiadamia o wynikach głosowania członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych w terminie 14 dni od daty zakończenia głosowania."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.