Akty korporacyjne

Radc.2012.2.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lutego 2012 r.

UCHWAŁA Nr 100/VIII/2012
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z 2009 r. Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830), uchwala się, co następuje:
§  1. W Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącym załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, w § 30:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kolokwium w formie ustnej polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania wylosowane przez aplikanta ze zbiorów pytań, o których mowa w ust. 3a. Członkom komisji przysługuje prawo zadawania aplikantowi dodatkowych pytań w zakresie wiążącym się z wylosowanymi pytaniami.";

2) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zbiory pytań na kolokwia ustne opracowuje zespół powoływany przez Prezydium Krajowej Rady, z uwzględnieniem zakresu i struktury kolokwiów określonych w programie aplikacji. Każdy ze zbiorów pytań zawiera nie mniej niż 50 pytań. Zbiory pytań są ogłaszane przez Prezydium Krajowej Rady do dnia 30 czerwca danego roku szkoleniowego.".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.