Zm.: decyzja w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2012.11.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 44/2012
PREZESA PAN
z dnia 8 listopada 2012roku
zmieniająca decyzję w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96 poz. 619 z poźn. zm.) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akadem ii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) postanawiam, co następuje:
1.
Załączniki nr 1 i 3 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Decyzjami Prezesa PAN Nr 32/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku, Nr 35/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku oraz Nr 42/2012 z dnia 26 października 2012 roku otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej decyzji.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Minister Finansów Decyzją z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie pcmshva na 2012 r. zwiększył budżet części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk w § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną o kwotę 5.890 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizowanego przez Bibliotekę Gdańską projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

Ponadto, stosownie do postanowień zawartych w Decyzji Nr 3/2012 Prezesa PAN z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie przyznawania dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej oraz dla instytutów międzynarodowych zmienionej Decyzjami Prezesa PAN Nr 14/2012 z 23 lutego 2012 roku oraz Nr 39/2012 z dnia 4 października 2012 roku, zespól doradczy do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 PAN na posiedzeniu w dniu 25 października 2012 roku przedstawił Prezesowi PAN rekomendacje dotyczące rozdysponowania środków dotacji podmiotowej wyodrębnionych w pozycjach "Inne zadania".

Zmianie uległ również podział na jednostki organizacyjne Akademii środków przewidzianych na działalność upowszechniającą naukę.

Działania te stanowią podstawę do dokonania zmian w podziale dotacji podmiotowej w Załącznikach nr 1 i 3 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Decyzjami Prezesa PAN Nr 32/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku. Nr 35/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku oraz Nr 42/2012 z dnia 26 października 2012 roku.

Załącznik Nr 1

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragrafWyszczególnieniePROPOZYCJA PODZIAŁU kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012w tym: na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN)
0123
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN17.019.0003.834.000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17.019.0003.834.000
Zatrudnienie kierownictwa PAN oraz uposażenia członków PAN9.959.000
Działalność organów PAN i powoływanych przez nich zespołów938.200
Działalność wydziałów i oddziałów PAN1.517.950
Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych4.493.850
Działalność pozostałych gremiów korporacyjnych110.000
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN39.800.8901.787.000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych36.428.0001.787.000
Działalność pomocniczych jednostek naukowych22.142.550
Działalność placówek naukowych posiadających status pomocniczych jednostek naukowych9.462.700
Działalność innych jednostek organizacyjnych4.822.750
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 21.085.837
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 22.281.163
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną5.890
73095Pozostała działalność24.315.000929.000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych23.755.000929.000
Działalność Kancelarii PAN16.983.000
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3.976.000
Dotacje pomiotowe dla instytutów międzynarodowych2.796.000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 2160.000
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 2400.000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK81.134.8906.550.000

Załącznik Nr 3

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2012 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja podmiotowa na rok 2012 § 2570w tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukęDotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560Inne dotacje celowe § 2009RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe22.142.5501.021.550592.8371.406.1635.89024.147.440
Biblioteka Gdańska6.265.900223.900307.7805.8906.579.570
Biblioteka Kórnicka2.898.400250.000168.4941.374.1634.441.057
Archiwum w Warszawie1.727.45069.4501.727.450
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie415.70048.70045.000460.700
Muzeum Ziemi2.576.70022.70063.06332.0002.671.763
Stacje zagraniczne7.935.000406.8008.5007.943.500
z tego: w Berlinie2.093.20054.2002.093.200
w Belgii950.000950.000
w Moskwie689.20055.200689.200
w Paryżu1.094.10020.1001.094.100
w Rzymie1.127.10041.9008.5001.135.600
w Wiedniu1.731.400235.4001.731.400
w Kijowie250.000250.000
Inne zadania, w tym remonty323.400323.400
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej9.462.700197.700216.00009.678.700
Zakład Antropologii974.000974.000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1.000.0002.0001.000.000
Centrum Badań Ekologicznych3.034.20062.2003.034.200
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt300.000300.000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej3.464.000133.500216.0003.680.000
Inne zadania, w tym remonty690.500690.500
Inne jednostki organizacyjne4.822.750567.750277.000875.0005.974.750
Dom Rencisty1.539.000277.0001.816.000
Dom Pracy Twórczej w Mądralinie546.000546.000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie242.00042.000242.000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie300.000300.000
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu700.000700.000
Zakład Doświadczalny w Kórniku208.000208.000
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie200.000200.000
Zakład Działalności Pomocniczej875.000875.000
Warszawska Drukarnia Naukowa490.000490.000490.000
Inne zadania, w tym remonty i DUN597.75035.750597.750
RAZEM rozdział 7301136.428.0001.787.0001.085.8372.281.1635.89039.800.890
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1.274.0001.274.000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur1.330.0001.330.000
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii192.000192.000
Razem dotacje dla instytutów międzynarodowych2.796.0002.796.000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:37.978.0004.763.000160.000400.00038.538.000
Rozdział 7301017.019.0003.834.00017.019.000
Rozdział 7309520.959.000929.000160.000400.00021.519.000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77.202.0006.550.0001.245.8372.681.1635.89081.134.890