Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zlecenia Komisji Ofert KRDP wszczęcia procedury ofertowej w zakresie wyboru oferenta do przygotowania Kodeksu Postępowania w sprawie ochrony danych osobowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zleca Komisji Ofert KRDP wszczęcie procedury ofertowej zmierzającej do wyłonienia podmiotu zewnętrznego, który zajmie się przygotowaniem - w konsultacji z KRDP, w tym z członkami Komisji ds. Opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych, Kodeksu Postępowania w sprawie ochrony danych osobowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a następnie obsługą postępowania certyfikacyjnego.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych zleca Komisji Ofert KRDP we współpracy z Komisją ds. Opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych, ustalanie warunków oferty przy czym członkowie Komisji ds. Opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych, mają prawo do uczestniczenia w rozmowach z potencjalnymi oferentami oraz oceny kompetencji poszczególnych oferentów w charakterze konsultantów (specjalistów), o których mowa w § 4 Regulaminu działania Komisji Ofert KRDP stanowiącego załącznik do uchwały nr 314/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu działania Komisji Ofert KRDP.