Akt korporacyjny

Podat.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP oświadcza, że nie skorzystała z uprawnienia przewidzianego w § 5 ust. 4 uchwały IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych i nie zleciła badania sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2016 podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. Jednocześnie Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP w chwili obecnej również nie skorzysta z uprawnienia przewidzianego w § 5 ust. 4 uchwały IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, gdyż wybranie w roku 2017 podmiotu do badania sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2016 spowoduje naruszenie art. 66 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy o rachunkowości. Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP stoi na stanowisku, iż zlecenie przeprowadzenia innego zakresu badania sprawozdania finansowego niż wynika to z ustawy o rachunkowości pozostaje w gestii kierownika jednostki.