Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2016.7.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lipca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 122/16/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej

Na podstawie art. 5 pkt 10, art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 522) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 126) uchwala się, co następuje:
§  1.
Zgłasza się kandydaturę dr hab. n. med. Jolanty Korsak na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.