Radc.2018.9.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 97/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie zespołu do spraw umowy generalnej ubezpieczenia radców prawnych od odpowiedzialności cywilnej

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723, 1467 i 1669), uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do podjęcia działań w celu zawarcia umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, w tym wyboru brokera.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.