Radc.2017.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 54/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie zespołu do spraw prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie § 41 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się zespół do spraw prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, zwany dalej "zespołem" w składzie:
- Ryszard Ostrowski - Przewodniczący,
- Michał Araszkiewicz,
- Leszek Korczak,
- Zbigniew Pawlak,
- Dariusz Sałajewski,
- Rafał Stankiewicz,
- Ewa Stompor-Nowicka.
§  2.  Do zadań zespołu należy realizacja postanowień zawartych w stanowisku Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.