Akty korporacyjne

Lekarz.2018.4.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 5/18/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu i przeznaczenia zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Zatwierdza się wykonanie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2017, które zamyka się sumą bilansu (po stronie aktywów i pasywów) w kwocie 33.713.925,48 PLN.
2.  Postanawia się przeznaczyć zysk w kwocie 3.881.742,08 PLN na zasilenie funduszu celowego na zakup lub budowę nowej siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.