Zatwierdzenie wykonania budżetu i przeznaczenia zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2016. - OpenLEX

Zatwierdzenie wykonania budżetu i przeznaczenia zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2016.

Akty korporacyjne

Lekarz.2017.5.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 9/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu i przeznaczenia zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2016

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Zatwierdza się wykonanie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2016, które zamyka się sumą bilansu (po stronie aktywów i pasywów) w kwocie 29.322.388,00 PLN.
2. 
Postanawia się przeznaczyć zysk w kwocie 5.988.440,91 PLN na działalność ustawową Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.