Podat.2017.10.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 32/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia trzeciej wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2014 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dn.29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zatwierdza, w zakresie wynikającym z ustawy z dn. 29.09.1994r. o rachunkowości, trzecią wersję sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2014 r. przyjętą uchwałą nr 127/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2017 r.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się z: - bilansu zawierającego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 15 125 995,27 zł., - rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 614 967,33 zł., - wprowadzenia do sprawozdania finansowego, - dodatkowych informacji i objaśnień.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.