Akty korporacyjne

Rewid.2019.10.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 399/5A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy usług hotelowych na organizację Konferencji szkoleniowej dla kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru w dniu 5 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 oraz § 6.2 ust. 1 Zasad przeprowadzania przetargów stanowiących załącznik do uchwały nr 3160/50a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania przetargów uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru dostawcy usług hotelowych na organizację konferencji szkoleniowej dla kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru w dniu 5 grudnia 2019 r.
§  2. 
1.  Szczegółowe kryteria wyboru stanowią: cena, a w przypadku, kiedy ceny proponowane przez uczestników konkursu będą identyczne bądź zbliżone, pod uwagę będzie brana ewentualna współpraca w przeszłości, doświadczenie w obsłudze wydarzeń typu konferencje, jakość i profesjonalizm w świadczeniu tego typu usług.
2.  Wyboru oferty spośród wszystkich spełniających ww. warunek dokona Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, z uwzględnieniem rekomendacji Komisji ds. finansowych.
3.  W przypadku, kiedy ceny proponowane przez uczestników konkursu będą identyczne bądź zbliżone, pod uwagę będzie również brana ewentualna współpraca z danym dostawcą w przeszłości.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.