Radc.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 44/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2016

Na podstawie art. 60 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 1579 i 2261) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791), uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Radców Prawnych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 zamykające się po stronie przychodów kwotą 12.844.221,30 zł oraz po stronie wydatków kwotą 12.216.799,45 zł, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2016.

Działając na podstawie art. 60 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U z 2016 r. poz.233, 1579 i 2261) i § 53 pkt 3 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. oraz § 25 i 26 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r., przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych w 2016 roku.

Realizacja budżetu KRRP w 2016 r.

Budżet Krajowej Rady Radców Prawnych (dalej także "KRRP") na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr 109/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2016 oraz zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału funduszy celowych.

Podstawa: uchwała Nr 109/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2016 r.

Uchwalając budżet na 2016 rok KRRP wprowadziła również zmiany w uchwale Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej, zasad ich uiszczania i podziału funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych, które spowodowane zostały obniżeniem składki ubezpieczeniowej z kwoty 22,00 zł na kwotę 19,00 zł. Różnica w wysokości składki ubezpieczeniowej spowodowała podwyższenie składki członkowskiej zgodnie z brzmieniem § 3 powołanej uchwały, co również skutkowało dodatkowym przychodem dla KRRP z tytułu podniesienia składki członkowskiej w planowanej kwocie 400.000,00 zł.

Podstawa: uchwała Nr 109/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2016 r.

Planowane w budżecie KRRP na 2016 rok wpływy zakładały m. in. wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 422.938,00 zł. Tak skonstruowany i przyjęty budżet na 2016 rok przewidywał wpływy w łącznej wysokości

12.702.938,00 zł oraz po stronie wydatków kwotę 12.702.938,00 zł.

Podstawa: budżet KRRP na 2016 r. stanowiący załącznik do uchwały Nr 109/IX/2016 z dnia 11 marca 2016 r.

W dniu 19 październiku 20l6r. Prezydium KRRP uchwałą Nr 313/IX/2016 w sprawie dokonania przesunięcia wydatków w budżecie KRRP na rok 2016 dokonało zmian w budżecie KRRP zarówno po stronie planowanych przychodów jak i po stronie wydatków.

Po stronie przychodów zwiększono planowane wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 296.234,00 zł, co spowodowało zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z zaplanowanych w marcu 2016 r. 422.938,00 zł do zaplanowanych w październiku 2016 r. 719.172,00 zł.

Powołaną uchwałą Prezydium KRRP dokonało równocześnie zmiany w zakresie planowanych wydatków poprzez ich zwiększenie:

- w poz. 1E "świadczenia pracownicze" poprzez zwiększenie tych wydatków o kwotę 20.000,00 zł;

- w poz. 1F "koszty posiedzeń KRRP i funkcjonowania Prezydium" o kwotę 102.500,00 zł;

- w poz. II "Krajowy Zjazd Radców Prawnych" o kwotę 14.085,00 zł;

- w dziale 2 "Informatyzacja" o kwotę 209.000,00 zł;

- w dziale 13 "Wyższy Sąd Dyscyplinarny" o kwotę 146.612,00 zł;

- w dziale 14 "Główny Rzecznik Dyscyplinarny" o kwotę 90.000,00 zł;

- w dziale 16 "Komisja Wspierania rozwoju zawodowego i nowych technologii" o kwotę 7.500,00 zł.

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 19 października 2016 r. w sprawie dokonania przesunięć wydatków w budżecie KRRP nie została podpisana i w takiej wersji została przekazana do spółki Finans-Servis sp. z o.o. prowadzącej księgi rachunkowe KRRP celem jej wykonania.

Podstawa: Uchwała Nr 313/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 października 2016 r.

Po zmianach wprowadzonych powołaną uchwałą Prezydium KRRP z dnia 19 października 2016 r. planowane wpływy do budżetu zostały ustalone na kwotę 12.999.172,00 zł a planowane wydatki na kwotę 12.924.636,00 zł, z planowaną nadwyżką w kwocie 74.536,00 zł.

Wynik końcowy zrealizowanego budżetu za rok 2016 wyniósł po stronie wpływów kwotę 12.844.221,30 zł a po stronie wydatków kwotę 12.216.799,45 zł, ze zrealizowaną nadwyżką po stronie wpływów w kwocie 627.421,85 zł. Zaplanowane w 2016 r. wpływy z tytułu składki członkowskiej dotychczasowej w kwocie 10.600.000,00 zł zostały wykonane w kwocie wyższej, tj. 10.821.230,33 zł (102,09%), co oznacza uzyskanie po stronie wpływów ze składek kwoty wyższej o kwotę 221.230,33 zł. Zwiększenie planowanych wpływów z tytułu składki członkowskiej zostało spowodowane głównie dokonaniem zapłaty zaległych składek, należnych za 2014 r. od OIRP w Wałbrzychu w kwocie 119.799,48 zł, wpłatami dokonanymi przez Izbę w dwóch transzach, tj. w dniu 13.02.2017 r. w kwocie 49.799,48 zł oraz w dniu 14.02.2017 r. w kwocie70.000,00 zł. Wpłaty te zostały zarachowane na wpływy z tytułu składki w 2016 r.

Wykonane wpływy z tytułu składki członkowskiej za 2016 r. z podziałem na poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych przedstawiają się następująco:

1. Białystok kwota 234.041,35 zł

2. Bydgoszcz kwota 270.393,60 zł

3. Gdańsk kwota 609.798,00 zł

4. Katowice kwota 769.834,82 zł

5. Kielce kwota 297.009,90 zł

6. Koszalin kwota 164.166,30 zł

7. Kraków kwota 901.520,00 zł

8. Lublin kwota 482.724,10 zł

9. Łódź kwota 483.979,50 zł

10. Olsztyn kwota 293.328,90 zł

11. Opole kwota 322.869,61 zł

12. Poznań kwota 978.217,50 zł

13. Rzeszów kwota 313.689,00 zł

14. Szczecin kwota 239.194,80 zł

15. Toruń kwota 271.051,90 zł

16. Wałbrzych kwota 356.633,28 zł

17. Warszawa kwota 2.979.070,77 zł

18. Wrocław kwota 685.001,40 zł

19. Zielona Góra kwota 168.705,60 zł

Przychody Krajowej Rady Radców Prawnych ze składek członkowskich otrzymywane od Okręgowych Izb Radców Prawnych, stanowią określoną część składek uiszczanych do Okręgowych Izb Radców Prawnych przez radców prawnych i aplikantów radcowskich. Przychody ze składek są przychodami KRRP z jej działalności ustawowej. Zasady uiszczania składek na rzecz KRRP oraz ich wysokość określa uchwała Nr 7/VIII/2010 KRRP z dnia 10 grudnia 2010 r., zmieniona uchwałą Nr 109/IX/2016 KRRP z dnia 11 marca 2016r.(tekst jednolity ogłoszony uchwałą Nr 283/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r.).

Sposób ujmowania składek w księgach KRRP zarówno w trakcie roku obrotowego (którym jest rok kalendarzowy), jak i na dzień bilansowy (koniec roku obrotowego, tj. 31 grudnia każdego roku kalendarzowego) został uregulowany w "Zasadach rachunkowości Krajowej Rady Radców Prawnych" przyjętych uchwałą KRRP Nr 104/VII/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. Z treści powołanych przepisów wynika, że na koncie przychodów ze składek w KRRP ewidencjonuje się w ciągu roku obrotowego składki otrzymane od Okręgowych Izb Radców Prawnych a na koniec roku obrotowego - składki należne od Okręgowych Izb radców Prawnych. Oznacza to, że na koniec roku obrotowego przychody ze składek koryguje się do wartości składek należnych, ustalonych na podstawie rozliczeń rocznych przesyłanych przez Okręgowe Izby Radców Prawnych do KRRP w terminie do 31 stycznia roku następnego.

Jeżeli chodzi o składki należne od OIRP Wałbrzych w 2014 r. to składki te zostały zaksięgowane i ujęte w sprawozdaniu finansowym, jak również w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r., w kwocie faktycznie otrzymane z uwzględnieniem składki za miesiąc grudzień 2014r. (ustalonej na podstawie wyciągów bankowych) wpłaconej w styczniu 2015 r. OIRP w Wałbrzychu nie przesłała rozliczenia składek należnych za 2014 r. O braku przesłania rozliczenia składek od OIRP Wałbrzych za 2014 r. została poinformowana przez Finans-Servis sp. z o.o. ówczesna Skarbnik KRRP. Również za wiedzą Skarbnika KRRP, Finans-Servis sp. z o.o. nie ujął w księgach rachunkowych KRRP składek należnych a niezapłaconych przez OIRP Wałbrzych za miesiące od maja do października 2014. W konsekwencji w przychodach ze składek za 2014 r. ujęto jedynie składki zapłacone przez OIRP Wałbrzych.

Jeżeli chodzi o planowane w 2016 r. przychody z tytułu zwrotu podatku VAT, to wymaga wyjaśnienia, że dotyczą one w części podatku VAT naliczonego, podlegającego odliczeniu w roku 2015, a zażądanego do zwrotu w deklaracji VAT za styczeń 2016 r., a w części okresu od stycznia do grudnia 2012 r. oraz od stycznia do grudnia 2013 r. (korekta rozliczania podatku VAT naliczonego według struktury - zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług).

W dniu 9 maja 2016 r. na rachunek bankowy KRRP wpłynęła kwota 288.001,00 zł stanowiąca zwrot podatku VAT za 2015r. Dopiero w dniu 14 października 2016 r. w Urzędzie Skarbowym zostały złożone przez Finans-Servis sp. z o.o. korekty deklaracji VAT-7 za okresy od 1/2012 do 12/2012 oraz od 1/2013 do 12/2013 oraz deklaracji VAT-7 za styczeń 2014r. W wyniku złożonych korekt wnioskowano o zwrot podatku VAT w kwocie 400.842,00 zł, a w dniu 17 października 2016r. dodatkowo w Urzędzie Skarbowym złożony został wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT za lipiec 2012 w kwocie 30.329,00 zł.

W dniu 13 grudnia 2016 r. na rachunek bankowy KRRP wpłynęła kwota zwrotu podatku VAT w wysokości 400.407,00 zł. (różnica 435,00 zł) a w dniu 22 grudnia 2016 r. kwota 30.329,00 zł oraz kwota 392,20 zł (której tytuł nie został wyjaśniony). W sumie na konto KRRP z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2012-2013 i 2015 wpłynęła kwota 719.129,20 zł.

(w tej części sprawozdania dot. VAT wykorzystano fragmenty wyjaśnień zawartych w piśmie biegłego rewidenta, Członka Zarządu Finans-Servis sp. z o.o. p. Grażyny Dittrich z dnia 28 grudnia 2016r.).

Konsekwencją zwrotu podatku VAT była korekta podatku dochodowego za lata 2012 i 2013 w wysokości 14.315,00 zł zapłacona w dniu 25.01.2017 r., która została uwzględniona w budżecie na rok 2016.

Nadto zapłacono kwotę 52.980,53 zł (w tym VAT 23%) spółce Finans-Servis wynikającą z zawartej umowy zlecenia z dnia 1 lipca 2016 r., mocą której określono należne spółce wynagrodzenie za sporządzenie kompleksowej korekty podatku VAT za lata 2012 i 2013, a w tym dokonanie korekty rozliczenia podatku VAT naliczonego, korekty rejestrów i deklaracji VAT, złożenie korekt w urzędzie skarbowym oraz obsługę ewentualnej kontroli podatkowej w w/w zakresie. Wynagrodzenie spółki Finans-Servis obciążyło wydatki 2016 roku.

Wnioski - na wykonanie wyższych wpływów niż planowane decydujący wpływ miały wyższe od planowanych wpływy z tytułu składki członkowskiej z powodu zapłacenia zaległych składek przez OIRP Wałbrzych w kwocie 119.799,48 zł oraz zwrot podatku VAT za lata 2012-2013 w kwocie 431.128,20 zł.

Przychody dodatkowe z tytułu podniesionej składki członkowskiej zostały uzyskane w kwocie niższej od planowanych o kwotę 10.598,80 zł co stanowi 97.35% planowanych wpływów.

W kwocie niższej od zaplanowanej zostały też uzyskane przychody z następujących tytułów:

- z umów sponsorskich o kwotę 179.379,74 zł (wykonanie 64,12%);

- sprzedaży usług "Radcy Prawnego" o kwotę 121.389,1 lzł (wykonanie 39,31%);

- wpłat uczestników szkoleń w ramach CSU o kwotę 84.O5°,00 zł (wykonanie 87,27 %);

- kosztów postępowań dyscyplinarnych o kwotę 31.016,59 zł (wykonanie 61,23%).

Planowane przychody zostały przeszacowane zwłaszcza w zakresie przychodów z umów sponsorskich i sprzedaży usług "Radcy Prawnego".

W kwocie wyższej od zaplanowanych zostały uzyskane przychody z tytułu:

- odsetek bankowych o kwotę 15.924,06 zł (wykonanie 139,81%);

- innych przychodów o kwotę 23.773,15 zł (wykonanie 111,89%);

- zwrotu podatku VAT o kwotę 296.191,20 zł (wykonanie 99,99%).

W 2016 r. wyższe od planowanych wydatki zrealizowano w poniższych działach:

1. Biuro KRRP planowano 5.368.238,00 zł wykonano 5.458.321,95 zł, co stanowi 101,68 %, z tym, że najwyższe przekroczenia dotyczą pozycji:

- usługi księgowe co związane było z zapłaceniem Finans-Servis sp. z o.o. wynagrodzenia za korektę podatku VAT w kwocie netto 40.040.70 zł brutto 49.250,06 zł oraz w kwocie netto 3.032,90 zł. brutto 3.730,47 (120,82%);

- opłaty pocztowe co związane było ze zorganizowanym w listopadzie 2016 r. Krajowym Zjazdem Radców Prawnych (165,54%);

- inne wydatki z planowanych w kwocie 20.000,00 zł wykonano 103.775.70 zł (518,88%) na które składają się głównie koszty przejazdów taksówkami (ogółem w 2016 r. koszty z tytułu przejazdów taksówkami wyniosły 38.035,17 zł), archiwizacja i wykonanie instrukcji kancelaryjnej 28.064,00 zł, skanowanie dokumentacji archiwalnej KRRP 5.320,00 zł, obsługa prasowa, kontakty z mediami 4.284,09 zł.

W pozycji 1C "opłaty i podatki" została ujęta kwota zapłacona z tytułu podatku VAT w kwocie wyższej od planowanej, tj. 408.372,41 zł oraz kwota 14.315,00 zł z tytułu korekt podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2012 i 2013, co stanowi 105,67% planowanych wydatków. Podatek VAT obliczany jest zgodnie ze strukturą (art. 90 ustawy o VAT) i od 2016 r. przy zastosowaniu tzw. pre-współczynnika, zgodnie z art. 86 ust. 2a (zmiana przepisów ustawy o VAT od 1 stycznia 2016 r.) na koncie kosztów księgowany jest podatek od towarów i usług naliczony, którego KRRP nie może odliczyć od podatku VAT należnego lub podlegającego zwrotowi z urzędu skarbowego.

Przekroczenie na funduszu płac dotyczy bezosobowego funduszu płac - z planowanego w kwocie 132.000,00 zł wydatkowano kwotę 175.414,00 zł (132,89%), na które składają się głównie wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń.

W ramach pozycji budżetowej 1F "pozostałe koszty" przy przyjętej w budżecie kwocie 550.866,00 zł wydatkowano kwotę 706.145,13 zł (128,19%). Na przekroczenia to składają się głównie zwiększone koszty posiedzeń KRRP oraz funkcjonowania Prezydium KRRP, w tym wysokie koszty delegacji spowodowane kosztami przejazdów taksówkami (m. in. kursy międzymiastowe), koszty przelotów samolotami na trasach krajowych, koszty zorganizowanych spotkań konsultacyjnych zorganizowane w maju 2016 r. w Opolu kosztowało 59.445,70 zł, a w październiku 2016 r. w Zakopanem 121.117,41 zł.

Znaczne przekroczenia wystąpiły w poz. 9A "działalność zagraniczna". Przy zaplanowanej kwocie 587.514,00 zł wydatkowano kwotę 668.065,64 zł (z tym, że Konferencja "Hongkong-Polska" została dofinansowana w wysokości 43.178,00 zł.) co stanowi 113,71% planowanych wydatków. Ponadto, w pozycjach 21. "Centrum Mediacji Gospodarczej" z planowanej kwoty 85.594,00 zł. wydatkowano kwotę 204.975,73 zł (przy czym przychody Centrum Mediacji Gospodarczej ze szkoleń wyniosły 128.505,85 zł), co stanowi 239,48% planowanych wydatków i w pozycji 22. "Centrum Edukacji Prawnej" z planowanej kwoty 153.433,00 zł wydatkowano 206.896,33 zł, co stanowi 130,59%.

W dniu 15 listopada 2016 r. wpłynęło do Skarbnika KRRP pismo od Dyrektora Centrum Edukacji Prawnej z informacją, że wydatki związane z organizacją Ogólnopolskiej Akademii- Konkursu Wiedzy o Prawie w kwocie 56.000,00 zł. nie obciążą budżetu CEP i dlatego kwota ta nie znalazła się w planie budżetu CEP. Ostatecznie jednak koszty organizacji tego konkursu zostały wliczone w budżet CEP z uwagi na brak decyzji o przypisaniu tych kosztów do innych wydatków KRRP.

Zauważyć należy, że w przypadku prowadzenia bieżącej kontroli nad wykonywaniem budżetu nie powinno dojść do zwiększenia wydatków we wskazanych wyżej pozycjach budżetowych, mimo że ogółem zaplanowany na 2016 r. budżet KRRP nie został przekroczony, a to dlatego, że wykonanie budżetu w wielu pozycjach było niższe niż planowano.

Wynik finansowy budżetu wskazuje, że zaplanowane przez KRRP wydatki w 2016 r. w wysokości 12.924.636,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.216.799,45 zł, co stanowi 94,52% planowanych wydatków.

Rozliczenie Funduszy za rok 2016

W 2016 roku obowiązywały w Krajowej Radzie Radców Prawnych cztery fundusze:

Fundusz celowy, Fundusz Seniora, Fundusz Doskonalenia Zawodowego oraz Fundusz Ośrodka Badania Studiów i Legislacji, których finansowanie następowało w wyniku odpisów procentowych w różnej wysokości od należnych składek członkowskich wpłacanych przez Okręgowe Izby Radców Prawnych. Środki na funduszach niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. Według rozliczenia funduszy za rok 2016, wszystkie fundusze wydatkowały środki w wysokości niższej od wysokości odpisów na te fundusze co świadczy, że uchwalony procentowy wskaźnik odpisów na te fundusze (z wyjątkiem funduszu celowego) był zbyt wysoki. Niewykorzystane fundusze przy tak wysokim corocznym procentowym odpisie uniemożliwiają ich przeznaczenie na inne cele.

Fundusz celowy w wysokości 1.746.094,76 zł został utworzony Uchwałą Nr 576/III/95 KRRP z dnia 12 maja 1995 r. Stan środków na tym funduszu nie zmienia się od 201 lr. z uwagi na wstrzymanie odpisów na ten fundusz jak też z uwagi na wstrzymanie wydatków z tego funduszu. Fundusz ten został utworzony w celu sfinansowania zakupu lokalu dla siedziby KRRP oraz na pomoc w sfinansowaniu transakcji związanych z nabyciem majątku trwałego i wyposażenia dla potrzeb Okręgowych Izb Radców Prawnych (podstawa -

postanowienie § 2 Regulaminu dysponowania funduszem celowym

stanowiącym załącznik do powołanej uchwały).

Stan funduszy na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

Fundusz celowy - 1.746.094,76 zł.

Fundusz Seniora - 218.197,26 zł.

Fundusz Doskonalenia Zawodowego - 1.287.050,07 zł.

Fundusz Ośrodka Badania Studiów i Legislacji - 914.108,02 zł.

Szczegółowe zestawienie kwot realizowanych w ramach opisanych funduszy obrazują tabele - Rozliczenia funduszy za lata 2014, 2015 i 2016.

ROZLICZENIE FUNDUSZY ZA 2014 ROK

Lp.FUNDUSZCELOWYSENIORADOSKONALENIA

ZAWODOWEGO

OBSIL
1Stan początkowy (saldo księgowe początkowe)I 746 094,7636 313,95830 144,96936 907,57
3Odpis zaksięgowany*0,00570 681,852 013 846,45570 681,85
ze składek570 681,851 369 636,44570 681,85
ze szkoleń644210,01
ze sponsoringu
z otrzymanych darowizn
4Wydatkowano458 963,142 215 151,98516 770,05
5Stan końcowyI 746 094,76148 032,66628 839,43990 819,37

ROZLICZENIE FUNDUSZY ZA ROK 2015

Lp.FUNDUSZCELOWYSENIORADOSKONALENIA

ZAWODOWEGO

OBSIL
1Stan początkowy (saldo księgowe początkowe)l 746 094,76148 032,66628 839,43990 819,37
3Odpis zaksięgowany*0,00495 031,551 791 022,07495 031,55
ze składek495 031,551 188 075,72495 031,55
ze szkoleń602 946,35
4Wydatkowano511 490,421 535 562,17771 859,59
5Stan końcowy1 746 094,76131 573,79884 299,33713 991,33

ROZLICZENIE FUNDUSZY ZA ROK 2016

Lp.FUNDUSZCELOWYSENIORADOSKONALENIA

ZAWODOWEGO

OBSIL
1Stan początkowy (saldo księgowe początkowe)1 746 094,76131 573,79884 299,33713 991,33
3Odpis zaksięgowany*0,00538 313,691 437 251,90538 313,69
ze składek538 313,69861 301,90538 313,69
ze szkoleń575 950,00
4Wydatkowano451 690,221 034 501,16338 197,00
5Stan końcowy1 746 094,76218 197,261 287 050,07914 108,02

Wnioski - wysokość odpisów na fundusze celowe z wyjątkiem funduszu celowego (na którego nie dokonywano odpisu) była nieadekwatna do potrzeb i możliwości faktycznego wykorzystania środków na tych funduszach.

Ogółem stan środków na funduszach na 31 grudnia 2016r. wynosi kwotę 4.165.450,11 zł. Środki niewykorzystane a zgromadzone na ww. funduszach przechodzą jako saldo księgowe początkowe następnego roku obrachunkowego. Środki te stanowią przede wszystkim środki zasobowe KRRP i są zgromadzone na lokatach terminowych, których stan na 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Stan środków na rachunkach na 31-12-2016r. i lokatach na 31.12.2016 r.

Stan na dzień31.12.2016
Rachunki
Podstawowy953 567,64
Radca Prawny19 371,00
Sponsoring292,34
Centrum Mediacji9 943,10
Csu137 239,25
lokaty3 300 000,00
zabezpieczenie - najem164 708,00
rach. eur0,00
Razem4 585 121,33

Zważyć należy, że w istniejącej sytuacji finansowej KRRP według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynikającego z bilansu bardzo ważnym dla zapewnienia płynności finansowej KRRP jest terminowe odprowadzanie części składki należnej KRRP przez Okręgowe Izby Radców Prawnych oraz wyeliminowanie wszystkich opóźnień płatniczych, a zwłaszcza opóźnień w egzekwowaniu należności KRRP, opóźnień w rozliczaniu umów, zaliczek i kosztów delegacji z uwagi na rozliczanie tych kosztów w 2016 r. z wielomiesięcznym opóźnieniem (zwłaszcza w przypadku rozliczeń umów zawieranych przez OBSiL i rozliczania kosztów delegacji zagranicznych)

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

Należności z tytułu dostaw i usług228 181,21
Należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych62 104,49
pozostałe należności1 045 276,89
Razem należności1 335 562,59
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług505 736,55
należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych115 754,91
pozostałe zobowiązania157 450,49
Razem zobowiązania 778 941,95

Ważne i konieczne jest wprowadzenie oszczędnego gospodarowania środkami i ograniczenia wydatków we wszystkich rodzajach działalności KRRP jak również bezwzględne przestrzeganie zasady realizowania wydatków tylko do zakresu planów działania i wysokości kwot zaplanowanych i przyjętych przez Krajową Radę Radców Prawnych w uchwale budżetowej przyjętej na rok następny.

W trakcie trwania roku budżetowego 2016 skończyła się IX kadencja KRRP.

W dniu 3 i 4 listopada 2016r. Krajowy Zjazd Radców Prawnych dokonał wyboru Prezesa KRRP oraz Członków KRRP X kadencji, która pierwsze posiedzenie odbyła w dniu 19 listopada 2016r.

Z uwagi na fakt, że nie został sporządzony protokół stanu wykonania budżetu za 2016r. ani też żaden inny dokument na temat stanu finansów KRRP na dzień zakończenia kadencji, koniecznym stało się sporządzenie "Raportu Skarbnika na temat stanu wykonania budżetu KRRP na dzień rozpoczęcia X kadencji KRRP" z dnia 11 stycznia 2017 r. (sporządzony wspólnie przez Skarbnika KRRP i księgową z Finans-Servis sp. z o.o. Panią Monikę Nadstawną).

Zarządzeniem Skarbnika KRRP z dnia 3 stycznia 2017 r. przeprowadzono w KRRP również roczną inwentaryzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych drogą spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. /poprzednia miała miejsce w 2013 r./ Inwentaryzację przeprowadzono w terminie do 15 stycznia 2017 r. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wykazano niedobory środków trwałych, które w części zostały zamortyzowane, wobec czego uchwałą Prezydium KRRP w tej części zostały zdjęte z ewidencji środków trwałych, a w części niezamortyzowanej (dot. Kserokopiarki MX 2600) o wartości 3.479,87 zł obciążono tą kwotą koszty operacyjne.

Jak wynika ze sporządzonego przez Finans-Servis sp. z o.o. wykonania budżetu rok 2016 r. zamknął się nadwyżką wpływów nad wydatkami w kwocie 627.421,85 zł, co spowodował przede wszystkim zwrot podatku VAT w kwocie 719.172,00 zł. Wpływów z tego tytułu do budżetu nie należy się spodziewać już w 2017r., a to oznacza konieczność ostrożniejszego planowania wpływów do budżetu i narzucenia dyscypliny w gospodarowaniu środkami.