Akt korporacyjny

Rewid.2018.6.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2262/42/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.) i § 4 ust. 5 podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, po uwzględnieniu opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej, uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2017, stanowiące załącznik do uchwały.
2.  Roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2017 obejmuje:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2017;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36 018 612,41 zł;
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący wynik finansowy netto - nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 1 203 387,02 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie funduszu własnego o 1 134 200,80 zł; 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w roku badanym 5 166 546,61 zł;
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w roku badanym 5 166 546,61 zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych
§  2.  Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za 2017 r. wynik finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, należy rozliczyć z funduszem podstawowym Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zgodnie z postanowieniami podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

2. Sprawozdanie finansowe

2.1. Stosowane zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)

2.2. Rzeczowe aktywa trwałe

2.3. Wartości niematerialne i prawne

2.4. Udziały i inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych

2.5. Instrumenty finansowe

2.5.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

2.5.2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

2.5.3. Pożyczki udzielone i należności własne

2.5.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

2.5.5. Zobowiązania finansowe

2.5.6. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

2.6. Zapasy

2.7. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

2.8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2.9. Rozliczenia międzyokresowe

2.10. Rezerwy

2.11. Zobowiązania

2.12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

2.13. Wynik finansowy

2.14. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat

2.15. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

2.16. Przychody PIBR

2.17. Podatek dochodowy

BILANS - AKTYWA

BILANS - PASYWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WERSJA PORÓWNAWCZA

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2017

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Nota nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych

Nota nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych

Nota nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie

Nota nr 4

Zmiany w stanie należności długoterminowych

Nota nr 5

Wycena certyfikatów inwestycyjnych

Nota nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych

Nota nr 7

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nota nr 8

Należności krótkoterminowe

Nota nr 9

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe i krótkoterminowe

Nota nr 10

Dane o strukturze własności funduszu podstawowego

oraz fundusze pozostałe

Nota nr 11

Proponowany podział wyniku finansowego

Nota nr 12

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Nota nr 13

Wykaz zobowiązań bilansowych

Nota nr 14

Informacja o instrumentach finansowych

Nota nr 15

Inne rozliczenia międzyokresowe

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 16

Przychody netto - struktura rzeczowa

Nota nr 17

Pozostałe przychody operacyjne

Nota nr 18

Pozostałe koszty operacyjne

Nota nr 19

Przychody finansowe

Nota nr 20

Koszty finansowe

Nota nr 21

Podatek dochodowy

Nota Nr 22

Aktywa/rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota nr 23

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej

w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nota nr 24

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nota nr 25

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nota nr 26

Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota nr 27

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

OBJAŚNIENIE POZOSTAŁYCH ZAGADNIEŃ

Nota nr 28

Informacje o kosztach wynagrodzeń 41

Nota nr 29

Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym

w skład organów zarządzających i nadzorujących

Nota nr 30

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nota nr 31

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym

Nota nr 32

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym

Nota nr 33

Porównywalność danych

Nota nr 34

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nota nr 35

Charakter i cel gospodarczy nieodzwierciedlonych w bilansie umów, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową,

finansową i wynik finansowy jednostki

Nota nr 36

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej

wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Polska Izba Biegłych Rewidentów, zwana dalej "PIBR" (dawniej: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, zwana "KIBR"), jest ustawowo powołanym samorządem zawodowym zrzeszającym biegłych rewidentów. Została powołana mocą ustawy z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 111, poz. 480, z późn. zm.).

Od dnia 21 czerwca 2017 r. PIBR funkcjonuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), zwanej dalej "ustawą".

NIP:526-025-07-88
REGON:012124626
Adres siedziby:al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Organami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów są:

- Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów,

- Krajowa Rada Biegłych Rewidentów,

- Krajowa Komisja Nadzoru,

- Krajowa Komisja Rewizyjna,

- Krajowy Sąd Dyscyplinarny,

- Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny.

Kadencja tych organów trwa 4 lata. Siedzibą organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest miasto stołeczne Warszawa.

PIBR zgodnie ze statutem promuje wizerunek biegłego rewidenta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz sprawuje określony przepisami ustawy nadzór nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.

Do zadań PIBR należy w szczególności:

- reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych;

- ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz zasad etyki zawodowej;

- wykonywanie zadań w zakresie należytego wykonywania zawodu i przestrzegania zasad etyki zawodowej przez członków PIBR oraz przestrzegania przepisów prawa, procedur i standardów przez firmy audytorskie, tym:

a) przeprowadzanie kontroli badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego,

b) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko biegłym rewidentom przeprowadzającym badania jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego,

c) nakładanie kar administracyjnych na firmy audytorskie;

- współdziałanie w kształtowaniu zasad rachunkowości i rewizji finansowej;

- opracowywanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Na dzień 31.03.2018 r. zrzesza 6 474 biegłych rewidentów.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PIBR tworzy i likwiduje oddziały regionalne. Oddziały regionalne stanowią biegli rewidenci zamieszkali na terenie działania oddziału.

Obecnie działa 27 oddziałów regionalnych. Oddziały regionalne zostały utworzone w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

W każdym oddziale regionalnym PIBR działa:

- Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów,

- Regionalna Rada Biegłych Rewidentów

- Komisja Rewizyjna.

Regionalne oddziały PIBR nie są jednostkami organizacyjnymi samodzielne sporządzającymi sprawozdania finansowe.

2. Sprawozdanie finansowe

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. natomiast dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395).

Sprawozdanie finansowe sporządzono w złotych polskich, z dokładnością do 1 gr. Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą.

2.1. Stosowane zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)

Sprawozdanie finansowe opracowano przy założeniu kontynuowania przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

2.2. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące: grunty, budynki, maszyny i urządzenia wycenione są na dzień bilansowy według ceny nabycia, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

Do aktywów trwałych zalicza się składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż 12 miesięcy oraz o wartości nie niższej niż 2.000,00 zł. Składniki o cenie jednostkowej nie wyższej niż 3.500,00 zł umarzane są w miesiącu przekazania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe umarzane są według metody liniowej, według przewidywanego okresu użytkowania dla poszczególnej grupy rodzajowej.

Roczne stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych składników majątku trwałego są następujące:

-prawo wieczystego użytkowania gruntów2,5%
-budynki i budowle2,5%
-podziemne miejsca parkingowe4,5%
-maszyny i urządzenia techniczne10% do 30%
-wyposażenie i inne środki trwałe10% do 20%

Środki trwałe amortyzowane są od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do eksploatacji. Grunty nie podlegają amortyzacji, nabyte prawo wieczystego użytkowania gruntów jest amortyzowane. Wydatki na remonty, które nie powodują zwiększenia wartości użytkowej danego składnika majątku trwałego, obciążają koszty okresu, w którym zostały one poniesione.

2.3. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według metody liniowej w okresie ich przewidywanego użytkowania.

Przewidywany okres użytkowania wartości niematerialnych wynosi od 2 do 8 lat.

2.4. Udziały i inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych

Udziały w innych jednostkach oraz inne niż środki trwałe oraz wartości niematerialne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2.5. Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe są ujmowane oraz wyceniane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277).

Podział instrumentów finansowych: Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

- pożyczki udzielone i należności własne,

- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

- pozostałe zobowiązania finansowe.

2.5.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Jednostka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

2.5.2. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do udzielonych pożyczek i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub

możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

2.5.3. Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Jednostkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

2.5.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia.

2.5.5. Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

2.5.6. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.

2.6. Zapasy

Zapasy wycenia się w cenie zakupu lub koszcie wytworzenia z zachowaniem zasady ostrożności na dzień bilansowy. Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów i towarów wycenia się i ewidencjonuje po rzeczywistych cenach zakupu.

Koszty zakupu jako nieistotne odnosi się bezpośrednio w koszty bieżącego okresu.

2.7. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności na dzień bilansowy prezentowane są w kwotach wymagalnych do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

W stosunku do należności przeterminowanych dotyczących składek członkowskich biegłych rewidentów oraz opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie, a także kwot zasądzonych w toku postępowania dyscyplinarnego utworzono odpis aktualizujący.

Za należności przeterminowane z tytułu składek członkowskich oraz opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie uznaje się nieuregulowane składki oraz opłaty należne, dla których upłynął czas 1 roku od upływu terminu płatności, z uwzględnieniem indywidualnej oceny dłużnika. Odpis aktualizujący wynosi 100% wartości należności.

Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności odnoszone są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczy.

2.8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne w banku i kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy.

2.9. Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują m.in.: rozliczenie kosztów serwisu oprogramowania ERP "SIMPLE" oraz "EWIDENCJA", kosztów ubezpieczeń majątkowych, kosztów prenumeraty, kosztów przyszłych szkoleń i konferencji.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

2.10. Rezerwy

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na PIBR ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

2.11. Zobowiązania

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

2.12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Na dzień bilansowy w pozycji rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazuje się wartość aktywów, które staną się przychodem w przyszłych okresach. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują m.in.: przedpłaty na egzaminy kandydatów na biegłych rewidentów, przedpłaty na szkolenia, kary nałożone na biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz rozliczenie dofinansowania z Banku Światowego do oprogramowania "EWIDENCJA".

2.13. Wynik finansowy

W dniu 26 czerwca 2015 r. VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów uchwałą Nr 44 zmienił podstawowe zasady gospodarki finansowej PIBR. W związku z tym z dniem 1 stycznia 2016 r. straciła moc uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w tym względzie. Zgodnie z uchwałą Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie PIBR), wynik finansowy PIBR ustala się jako różnicę między przychodami a kosztami działalności, po uwzględnieniu obowiązkowych obciążeń z tytułu podatku dochodowego.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - począwszy od sprawozdania finansowego za 2015 r. - wynik finansowy Izby za rok obrotowy jest rozliczany z funduszem podstawowym Izby.

W dniu 4 lipca 2017 roku Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie rozliczenia wyniku finansowego/straty z lat ubiegłych (za lata 2009-2014) z funduszem podstawowym Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

2.14. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat

Polska Izba Biegłych Rewidentów prowadzi pełen rachunek kosztów i ustala wynik finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

2.15. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Polska Izba Biegłych Rewidentów sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

2.16. Przychody PIBR

Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że PIBR uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.

Przychodami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów są:

- składki członkowskie biegłych rewidentów,

- opłaty z tytułu nadzoru wnoszone przez firmy audytorskie,

- opłata za wpis do rejestru biegłych rewidentów,

- opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich,

- opłata wstępna za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego uiszczana przez kandydata na biegłego rewidenta,

- opłat za wpis do wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,

- opłaty egzaminacyjne uiszczane przez kandydatów na biegłych rewidentów,

- kary pieniężne orzeczone w postępowaniu dyscyplinarnym,

- kary pieniężne nałożone przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

- przychody z działalności wydawniczej i szkoleniowej,

- przychody z operacji finansowych,

- pozostałe przychody.

Uchwałą Nr 537/13/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie PIBR) uregulowano moment uzyskania przychodów, za który uważa się:

- w przypadku wpłat z tytułu składek członkowskich biegłych rewidentów i opłat wnoszonych przez firmy audytorskie (dawniej podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych)

- ostatni dzień okresu, którego składki lub opłaty dotyczą,

- w przypadku opłat egzaminacyjnych wnoszonych przez kandydatów na biegłych rewidentów za egzaminy - datę przeprowadzenia egzaminu (do tego momentu wniesione opłaty egzaminacyjne zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów),

- w przypadku opłat biegłych rewidentów ukaranych prawomocnymi orzeczeniami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego - datę uprawomocnienia się orzeczenia,

- w przypadku kar pieniężnych obciążających biegłych rewidentów i firmy audytorskie (dawniej podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych) - datę wpływu środków pieniężnych,

- w przypadku przychodów z organizacji szkoleń - datę zakończenia szkolenia;

- w przypadku pozostałych przychodów z działalności PIBR - datę wykonania dostawy lub usługi zgodnie z umową, zamówieniem.

2.17. Podatek dochodowy

Obciążenia wyniku finansowego brutto podatkiem dochodowym zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz zmianę stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązanie podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione pozycje.

Wartość składnika aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ustalana na każdy dzień bilansowy i podlega aktualizacji.

Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa wykorzystana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy.

Zmiana stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywana jest w rachunku zysków i strat z wyjątkiem sytuacji, kiedy skutki finansowe zdarzeń powodujących powstanie lub rozwiązywanie podatku odroczonego ujmowane są bezpośrednio w funduszu własnym jednostki.

BILANS - AKTYWA

Lp.TytułNr notyStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2017 r.
AAKTYWA TRWAŁE15 594 126,3214 768 448,33
IWartości niematerialne i prawne11 167 751,781 078 901,96
1Inne wartości niematerialne i prawne1 157 613,031 055 009,82
2Zaliczki na wartości niematerialne i prawne10 138,7523 892,14
IIRzeczowe aktywa trwałe13 758 498,1313 003 457,34
1Środki trwałe213 758 498,1313 003 457,34
agrunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)929 395,37900 868,49
bbudynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej12 384 294,5611 814 410,85
curządzenia techniczne i maszyny299 680,25177 939,99
dśrodki transportu107 688,7080 766,58
einne środki trwałe37 439,2529 471,43
IIINależności długoterminowe451 660,0051 660,00
1Od jednostek pozostałych51 660,0051 660,00
IVInwestycje długoterminowe4 500,104 500,10
1Inne inwestycje długoterminowe4 500,104 500,10
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe611 716,31629 928,93
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego22589 096,38603 704,35
2Inne rozliczenia międzyokresowe922 619,9326 224,58
BAKTYWA OBROTOWE21 317 183,5221 250 164,08
IZapasy148 732,46306 527,70
1Materiały16 375,8722 089,94
2Półprodukty i produkty w toku0,0085 651,27
3Produkty gotowe132 356,59198 786,49
IINależności krótkoterminowe84 172 601,334 389 180,85
1Należności od pozostałych jednostek4 172 601,334 389 180,85
az tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 847 826,003 897 910,76
- do 12 miesięcy3 847 826,003 897 910,76
bz tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń316 305,66215 829,06
cinne8 469,67275 441,03
IIIInwestycje krótkoterminowe1416 799 460,9316 230 537,57
1Krótkoterminowe aktywa finansowe5/616 799 460,9316 230 537,57
aw pozostałych jednostkach6 061 236,21325 766,24
- inne papiery wartościowe0,000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe6 061 236,21325 766,24
bśrodki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 738 224,7215 904 771,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach4 593 224,7211 633 027,50
- inne środki pieniężne6 145 000,004 271 743,83
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9196 388,80323 917,96
AKTYWA RAZEM36 911 309,8436 018 612,41

BILANS - PASYWA

Lp.TytułNr notyStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2017 r.
AFUNDUSZ WŁASNY1030 879 539,6732 013 740,47
IFundusz podstawowy35 988 801,9030 810 353,45
IIPozostałe fundusze rezerwowe69 186,220,00
IIIZysk (strata) z lat ubiegłych(4 042 026,05)0,00
IVZysk (strata) netto11(1 136 422,40)1 203 387,02
BZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA6 031 770,174 004 871,94
IRezerwy na zobowiązania1 042 201,57916 000,56
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego22589 096,38603 704,35
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne12400 249,18312 296,21
- długoterminowa68 409,0555 771,18
- krótkoterminowa331 840,13256 525,03
3Pozostałe rezerwy, w tym:1252 856,010,00
- krótkoterminowe52 856,010,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 329 170,081 760 286,14
1Wobec jednostek powiązanych0,000,00
2Wobec pozostałych jednostek133 307 725,911 742 852,56
az tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:296 633,41363 612,22
- do 12 miesięcy296 633,41363 612,22
bz tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń2 208 199,60350 591,43
cz tytułu wynagrodzeń432 844,37771 439,55
dinne370 048,53257 209,36
3Fundusze specjalne21 444,1717 433,58
IVRozliczenia międzyokresowe1 660 398,521 328 585,24
1Inne rozliczenia międzyokresowe151 660 398,521 328 585,24
- długoterminowe224 274,77143 412,65
- krótkoterminowe1 436 123,751 185 172,59
PASYWA RAZEM36 911 309,8436 018 612,41

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WERSJA PORÓWNAWCZA

Lp.TytułNr noty01.01-31.12.2016 r.01.01-31.12.2017 r.
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1620 400 952,1322 802 407,34
IPrzychody z tytułu składek członkowskich i opłat od firm audytorskich13 513 020,3314 589 517,62
IIPrzychody netto ze sprzedaży produktów6 846 445,918 107 024,74
IIIZmiana stanu produktów

(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

39 396,3495 079,57
IVKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,000,00
VPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 089,5510 785,41
BKoszty działalności operacyjnej21 550 913,2322 164 290,57
IAmortyzacja1 059 924,491 070 295,33
IIZużycie materiałów i energii1 249 233,591 252 298,80
IIIUsługi obce5 440 113,627 364 086,85
IVPodatki i opłaty, w tym:71 064,8573 927,24
- podatek akcyzowy0,000,00
VWynagrodzenia10 339 607,699 415 218,04
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 209 620,341 091 780,08
- ubezpieczenia emerytalne796 822,15637 533,61
VIIPozostałe koszty rodzajowe2 135 984,151 837 592,65
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów45 364,5059 091,58
CZysk (strata) ze sprzedaży (A-B)(1 149 961,10)638 116,77
DPozostałe przychody operacyjne17512 055,42591 572,77
IZysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,000,00
IIDotacje80 862,1280 862,12
IIIInne przychody operacyjne431 193,30510 710,65
EPozostałe koszty operacyjne18330 955,42369 764,07
IAktualizacja wartości aktywów niefinansowych199 131,95125 863,06
IIInne koszty operacyjne131 823,47243 901,01
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)(968 861,10)859 925,47
GPrzychody finansowe19447 941,39486 827,17
IOdsetki, w tym:231 084,46159 334,53
- od jednostek powiązanych0,000,00
IIZysk ze zbycia inwestycji33 522,84327 108,56
IIIInne183 334,09384,08
HKoszty finansowe20615 502,699 246,62
IOdsetki, w tym:1 183,448 465,86
- dla jednostek powiązanych0,000,00
IIAktualizacja wartości inwestycji612 873,740,00
IIIInne1 445,51780,76
IZysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)(1 136 422,40)1 337 506,02
KZysk (strata) brutto (I)(1 136 422,40)1 337 506,02
LPodatek dochodowy210,00134 119,00
MZysk (strata) netto (K-L):(1 136 422,40)1 203 387,02

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM

Lp.Tytuł01.01-31.12.2016 r.01.01-31.12.2017 r.
I.Fundusz własny na początek okresu (BO)32 205 962,0730 879 539,67
1Fundusz podstawowy na początek okresu39 334 466,7535 988 801,90
1.1.Zmiany funduszu podstawowego(3 345 664,85)(5 178 448,45)
azmniejszenie z tytułu:(3 345 664,85)(5 178 448,45)
- rozliczenie straty za rok 2015(3 345 664,85)0,00
- rozliczenie straty za rok 20160,00(1 136 422,40)
- rozliczenie straty za lata 2009-20140,00(4 042 026,05)
1.2.Fundusz podstawowy na koniec okresu35 988 801,9030 810 353,45
2Pozostałe fundusze rezerwowe na początek okresu259 186,2269 186,22
2.1.Zmiany pozostałych funduszy rezerwowych(190 000,00)(69 186,22)
azmniejszenie (z tytułu): dofinansowanie Konferencji Auditingu(190 000,00)(69 186,22)
2.2.Pozostałe fundusze rezerwowe na koniec okresu69 186,220,00
3.1.Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)0,00(4 042 026,05)
- zmiany przyjętych zasad rachunkowości - straty za lata 2009-2014(4 042 026,05)0,00
3.2.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach(4 042 026,05)(4 042 026,05)
azwiększenie0,000,00
bzmniejszenie0,00(4 042 026,05)
3.3.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (-)(4 042 026,05)0,00
4Wynik netto(1 136 422,40)1 203 387,02
azysk netto1 203 387,02
bstrata netto(1 136 422,40)0,00
IIFundusz własny na koniec okresu (BZ)30 879 539,6732 013 740,47
IIIFundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)30 879 539,6732 013 740,47

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA

Lp.TytułNr noty01.01-31.12.2016 r.01.01-31.12.2017 r.
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto(1 136 422,40)1 203 387,02
IIKorekty razem271 169 871,31(1 758 882,89)
1Amortyzacja1 059 924,491 070 295,33
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(229 901,02)(150 868,67)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej391 761,03(327 108,56)
5Zmiana stanu rezerw(410 524,24)(126 201,01)
6Zmiana stanu zapasów(48 981,14)(157 795,24)
7Zmiana stanu należności(426 583,70)48 420,48
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów630 461,68(1 568 883,94)
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych402 962,88(477 555,06)
10Inne korekty(199 248,67)(69 186,22)
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)33 448,91(555 495,87)
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy8 439 940,676 282 679,30
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych0,000,00
3Z aktywów finansowych, w tym:8 439 940,676 282 679,30
a) w pozostałych jednostkach, w tym:8 439 940,676 282 679,30
- zbycie aktywów finansowych8 198 991,566 123 344,77
- odsetki240 949,11159 334,53
IIWydatki6 267 985,37552 170,96
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych206 749,16226 404,72
2Na aktywa finansowe, w tym:6 061 236,21325 766,24
a) w pozostałych jednostkach6 061 236,21325 766,24
- nabycie aktywów finansowych (zawarcie lokat powyżej 3 m- cy)6 061 236,21325 766,24
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)2 171 955,305 730 508,34
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWydatki1 183,448 465,86
1Odsetki1 183,448 465,86
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I)(1 183,44)(8 465,86)
DPrzepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)2 204 220,775 166 546,61
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych2 204 220,775 166 546,61
FŚrodki pieniężne na początek okresu8 534 003,9510 738 224,72
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:10 738 224,7215 904 771,33
- o ograniczonej możliwości dysponowania21 444,176 825,14

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2017

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Nota nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.TytułKoszty zakończonych prac rozwojowychWartość firmyKoncesje, patenty i licencjeInneZaliczkiRazem
Razemw tym oprogramowanie
Wartość brutto
1Bilans otwarcia0,000,002 104 696,592 104 696,590,0010 138,752 114 835,34
2Zwiększenia0,000,00100 967,52100 967,520,0031 956,33132 923,85
zakup0,000,00100 967,52100 967,520,0031 956,33132 923,85
3Zmniejszenia0,000,000,000,000,0018 202,9418 202,94
finne: rozliczenie zaliczek na WNiP/przyjecie do użytkowania0,000,000,000,000,0018 202,9418 202,94
4Bilans zamknięcia0,000,002 205 664,112 205 664,110,0023 892,142 229 556,25
Umorzenie
5Bilans otwarcia0,000,00947 083,56947 083,560,000,00947 083,56
6Zwiększenia0,000,00203 570,73203 570,730,000,00203 570,73
amortyzacja planowa0,000,00203 570,73203 570,730,000,00203 570,73
7Zmniejszenia0,000,000,000,000,000,000,00
8Bilans zamknięcia0,000,001 150 654,291 150 654,290,000,001 150 654,29
Odpisy aktualizujące
9Bilans otwarcia0,000,000,000,000,000,000,00
10Bilans zamknięcia0,000,000,000,000,000,000,00
11Wartość netto na początek okresu0,000,001 157 613,031 157 613,030,0010 138,751 167 751,78
12Wartość netto na koniec okresu0,000,001 055 009,821 055 009,820,0023 892,141 078 901,96

Nota nr 1 cd.

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.TytułKoszty zakończonych prac rozwojowychWartość firmyKoncesje, patenty i licencjeInneZaliczkiRazem
Razemw tym oprogramowanie
Wartość brutto
1Bilans otwarcia0,000,001 931 527,981 931 527,980,0079 232,452 010 760,43
2Zwiększenia0,000,00173 168,61173 168,610,0054 751,67227 920,28
Zakup0,000,00173 168,61173 168,610,0054 751,67227 920,28
3Zmniejszenia0,000,000,000,000,00123 845,37123 845,37
rozliczenie zaliczek na WNiP/przyjęcie do użytkowania0,000,000,000,000,00123 845,37123 845,37
4Bilans zamknięcia0,000,002 104 696,592 104 696,590,0010 138,752 114 835,34
Umorzenie
5Bilans otwarcia766 300,27766 300,270,000,00766 300,27
6Zwiększenia0,000,00180 783,29180 783,290,000,00180 783,29
amortyzacja planowa0,000,00180 783,29180 783,290,000,00180 783,29
7Zmniejszenia0,000,000,000,000,000,000,00
8Bilans zamknięcia0,000,00947 083,56947 083,560,000,00947 083,56
9Bilans otwarcia0,000,000,000,000,000,000,00
10Bilans zamknięcia0,000,000,000,000,000,000,00
11Wartość netto na początek okresu0,000,001 165 227,711 165 227,710,0079 232,451 244 460,16
12Wartość netto na koniec okresu0,000,001 157 613,031 157 613,030,0010 138,751 167 751,78

Nota nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.TytułGrunty

(w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)

Budynki, lokale i obiekty

inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuInne środki trwałeRazem
Wartość brutto
1Bilans otwarcia1 363 755,1122 182 763,331 782 354,13134 610,821 532 119,9726 995 603,36
2Zwiększenia0,003 580,2187 037,840,0021 065,76111 683,81
zakup0,003 580,2187 037,840,0021 065,76111 683,81
3Zmniejszenia0,000,003 527,920,007 738,0011 265,92
bsprzedaż0,000,003 527,920,000,003 527,92
clikwidacja0,000,000,000,007 738,007 738,00
4Bilans zamknięcia1 363 755,1122 186 343,541 865 864,05134 610,821 545 447,7327 096 021,25
Umorzenie
1Bilans otwarcia434 359,749 798 468,771 482 673,8826 922,121 494 680,7213 237 105,23
2Zwiększenia28 526,88573 463,92208 778,1026 922,1229 033,58866 724,60
amortyzacja planowa28 526,88573 463,92208 778,1026 922,1229 033,58866 724,60
3Zmniejszenia0,000,003 527,920,007 738,0011 265,92
sprzedaż0,000,003 527,920,000,003 527,92
likwidacja0,000,000,000,007 738,007 738,00
4Bilans zamknięcia462 886,6210 371 932,691 687 924,0653 844,241 515 976,3014 092 563,91
Odpisy aktualizujące
5Bilans otwarcia0,000,000,000,000,000,00
6Bilans zamknięcia0,000,000,000,000,000,00
7Wartość netto na początek okresu929 395,3712 384 294,56299 680,25107 688,7037 439,2513 758 498,13
8Wartość netto na koniec okresu900 868,4911 814 410,85177 939,9980 766,5829 471,4313 003 457,34

Nota nr 2 cd.

Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.TytułGrunty

(w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)

Budynki, lokale i obiekty

inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuInne środki trwałeRazem
Wartość brutto
1Bilans otwarcia1 363 755,1122 182 763,331 727 448,32134 610,821 513 300,3326 921 877,91
2Zwiększenia0,000,0079 755,610,0022 918,64102 674,25
Zakup79 755,610,0022 918,64102 674,25
3Zmniejszenia0,000,0024 849,800,004 099,0028 948,80
Sprzedaż0,000,00
Likwidacja24 849,804 099,0028 948,80
4Bilans zamknięcia1 363 755,1122 182 763,331 782 354,13134 610,821 532 119,9726 995 603,36
Umorzenie
1Bilans otwarcia405 832,869 225 049,611 337 593,240,001 417 821,1412 386 296,85
2Zwiększenia28 526,88573 419,16169 314,4626 922,1280 958,58879 141,20
amortyzacja planowa28 526,88573 419,16169 314,4626 922,1280 958,58879 141,20
3Zmniejszenia0,000,0024 233,820,004 099,0028 332,82
Sprzedaż0,000,00
likwidacja24 233,820,004 099,0028 332,82
4Bilans zamknięcia434 359,749 798 468,771 482 673,8826 922,121 494 680,7213 237 105,23
Odpisy aktualizujące
5Bilans otwarcia0,000,000,000,000,000,00
6Bilans zamknięcia0,000,000,000,000,000,00
7Wartość netto na początek okresu957 922,2512 957 713,72389 855,08134 610,8295 479,1914 535 581,06
8Wartość netto na koniec okresu929 395,3712 384 294,56299 680,25107 688,7037 439,2513 758 498,13

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Polska Izba Biegłych Rewidentów posiada grunty w użytkowaniu wieczystym. Wartość netto gruntów użytkowanych wieczyście wynosi 678 191,37 zł (wartość gruntów użytkowanych wieczyście w cenie zakupu pomniejszona o odpisy amortyzacyjne).

Środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu

Polska Izba Biegłych Rewidentów użytkuje na podstawie umowy najmu lokal nr III w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II 80.

Lokale wynajmują również regionalne oddziały: Bielsko-Biała, Częstochowa, Elbląg, Gorzów Wlkp., Koszalin, Legnica, Radom, Tarnów, Toruń (kwota czynszu zapłaconego przez regionalne oddziały PIBR za 2017 rok wynosi 53 888,82 zł).

Polska Izba Biegłych Rewidentów nie posiada innych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Polska Izba Biegłych Rewidentów nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nota nr 3

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów nie posiada środków trwałych w budowie.

Nota nr 4

Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.TytułWartość brutto należności długoterminowych 01.01.2016 - 31.12.2016Wartość brutto należności długoterminowych 01.01.2017 - 31.12.2017
1Bilans otwarcia52 500,0051 660,00
2Zwiększenia0,000,00
3Zmniejszenia840,000,00
4Bilans zamknięcia51 660,0051 660,00

Należności długoterminowe dotyczą kaucji z tytułu najmu lokali. W 2016 roku zmniejszenie wartości wpłaconych kaucji wynikało ze zwrotu kaucji dotyczącej lokalu w Bielsku Białej.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Odpisy aktualizacyjne na należności długoterminowe nie wystąpiły w 2017 roku jak i w 2016.

Nota nr 5

Wycena certyfikatów inwestycyjnych na dzień 31.12.2017 r. przedstawiała się następująco:

GO TFI dokonuje dużej stopy redukcji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych GO Fund Wierzytelności. W praktyce oznacza to brak możliwości sprzedaży certyfikatów zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

W związku z powyższym Prezes KRBR zdecydował o wykazaniu certyfikatów będących w posiadaniu PIBR na dzień bilansowy w wartości zerowej.

W 2017 roku PIBR złożył dwa żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Pierwsze złożone zostało na dzień wykupu 30 czerwca 2017 r., drugie na 31 grudnia 2017 r.

Podczas pierwszej transakcji wykupiono 16 377 certyfikatów serii J po cenie wykupu 3,0352 zł/szt. i 4 474 certyfikaty serii P po cenie wykupu 3,0352 zł.

Transakcja z dnia 31 grudnia 2017 roku to wykup 91 720 certyfikatów inwestycyjnych serii P po cenie 2,9793 zł/szt.

Przychód ze sprzedaży certyfikatów w 2017 roku wyniósł 327 108,56 zł, koszt historyczny zakupu certyfikatów 225 324,78 zł co pozwoliło uzyskać wynik na sprzedaży w kwocie 101 783,78 zł. Wynik księgowy z wykupu certyfikatów wyniósł w 2017 roku 327 108,56 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. w posiadaniu PIBR pozostało 254 011 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii P.

Lp.Nazwa subfunduszuSeria CILiczba CI

na dzień 31.12.2016 r.

Liczba CI

na dzień 31.12.2017 r.

1SubGO Fund WierzytelnościJ16 3770
2SubGO Fund WierzytelnościP350 205254 011
Razem366 582254 011

Nota nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.TytułInne papiery

wartościowe

Inne krótkoterminowe aktywa finansoweŚrodki pieniężne w kasie i na rachunkachInne środki pieniężne

(lokaty poniżej 3 miesięcy)

Razem
1Bilans otwarcia0,006 061 236,214 593 224,726 145 000,0016 799 460,93
2Zwiększenia225 324,78325 766,2411 633 027,504 271 743,8316 230 537,57
azakup0,00325 766,2411 633 027,504 264 918,6916 223 712,43
brozwiązanie odpisu aktualizującego225 324,780,000,000,000,00
cnależne odsetki0,000,000,006 825,146 825,14
3Zmniejszenia(225 324,78)(6 061 236,21)(4 593 224,72)(6 145 000,00)(16 799 460,9

3)

asprzedaż(225 324,78)0,000,000,000,00
binne0,00(6 061 236,21)(4 593 224,72)(6 145 000,00)(16 799

460,93)

4Bilans zamknięcia0,00325 766,2411 633 027,504 271 743,8316 230 537,57

Nota nr 7

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W 2017 r. oraz w 2016 r. PIBR nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nota nr 8

Należności krótkoterminowe

Lp.TytułStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2017 r.
wartość bruttoodpisy aktualizującewartość nettowartość bruttoodpisy aktualizującewartość netto
1Należności od jednostek powiązanych0,000,000,000,000,000,00
2Należności od pozostałych jednostek, z tego:5 038 698,53866 097,204 172 601,335 381 141,11991 960,264 389 180,85
az tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:4 713 923,20866 097,203 847 826,004 889 471,92991 831,163 897 910,76
- do 12 miesięcy4 713 923,20866 097,203 847 826,004 889 741,92991 831,163 897 910,76
- powyżej 12 miesięcy0,000,000,000,000,000,00
bz tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń316 305,660,00316 305,66215 829,060,00215 829,06
cInne8 469,670,008 469,67275 570,13129,10275 441,03
ddochodzone na drodze sądowej0,000,000,000,000,000,00
Razem5 038 698,53866 097,204 172 601,335 381 141,11991 960,264 389 180,85

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.TytułOdpisy aktualizujące należności od biegłych rewidentówOdpisy aktualizujące należności od firm audytorskichOdpisy aktualizujące należności z tytułu kar i kosztów postępowań dysc.Odpisy aktualizujące pozostałe należnościRazem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1Bilans otwarcia704 773,6485 355,5475 968,020,00866 097,20
2Zwiększenia107 554,680,0033 877,68129,10141 561,46
utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych107 554,680,0033 877,68129,10141 561,46
3Zmniejszenia0,004 948,4010 750,000,0015 698,40
rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesionych w pozostałe przychody operacyjne0,004 948,4010 750,0015 698,40
4Bilans zamknięcia812 328,3280 407,1499 095,70129,10991 960,26

Nota nr 9

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Lp.TytułStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2017 r.
1rozliczenie kosztów serwisu systemu EWIDENCJA

(dofinansowanie z Banku Światowego)

16 666,693 333,37
2serwis oprogramowania (ERP/EWIDENCJA)5 953,2422 891,21
Razem22 619,9326 224,58

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.TytułStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2017 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów196 388,80323 917,96
1Prenumeraty23 163,4717 684,09
2Licencje58 056,5972 867,20
3Hosting strony www934,102 999,55
4Adres IP396,60395,58
5Ubezpieczenia14 527,4314 401,68
6Koszty przyszłych konferencji, w tym:46 279,60168 917,56
- organizacja szkoleń ODZ BR w RO PIBR0,00115 130,00
- koszty organizacji szkolenia KKN43 729,6046 578,60
- pozostałe2 550,007 208,96
7Składki członkowskie na rzecz IAAER1 687,501 700,38
8Koszty podróży służbowych1 193,151 265,11
9certyfikat SSL799,201 229,60
10Wsparcie oprogramowania LOTUS DOMINO21 686,9923 712,00
11Partnerstwo w programie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

14 999,9414 999,94
12Pozostałe12 664,233 745,27
Razem196 388,80323 917,96

Nota nr 10

Dane o strukturze własności funduszu podstawowego oraz pozostałe fundusze

Fundusz podstawowy

Fundusz podstawowyWartość nominalna
Skumulowane wyniki PIBR30 810 353,45
Razem30 810 353,45

Pozostałe fundusze

TytułStan na dzień 31.12.2016 r.Stan na dzień 31.12.2017 r.Zmiana
Fundusz zapasowy0,000,000,00
Pozostałe fundusze rezerwowe69 186,220,00(69 186,22)
Razem69 186,220,00(69 186,22)

Nota nr 11

Proponowany podział wyniku finansowego

Wynik za rok obrotowy

TytułWartość
Zysk za rok 20171 203 387,02
Wynik niepodzielony1 203 387,02

Zgodnie z polityką rachunkowości zysk Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2017 po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego podwyższy fundusz podstawowy.

Nota nr 12

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.TytułDługoterminoweKrótkoterminoweRazem
1Bilans otwarcia68 409,05331 840,13400 249,18
2Utworzenie rezerw (tytuły)55 771,18256 525,03312 296,21
arezerwa na odprawy pracownicze0,000,000,00
brezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe55 771,1825 818,5881 589,76
crezerwa na niewykorzystane urlopy0,00230 706,45230 706,45
3Rozwiązania/wykorzystanie rezerw (tytuły)68 409,05331 840,13400 249,18
arozwiązanie rezerwy na świadczenia emerytalne68 409,0529 311,3997 720,44
brozwiązanie rezerwy urlopowej0,00302 528,74302 528,74
4Bilans zamknięcia55 771,18256 525,03312 296,21
w tym rezerwy (według tytułów):
arezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe55 771,1825 818,5881 589,76
brezerwa na niewykorzystane urlopy0,00230 706,45230 706,45

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.TytułDługoterminoweKrótkoterminoweRazem
1Bilans otwarcia0,0052 856,0152 856,01
2Utworzenie rezerw0,000,000,00
3Wykorzystanie/rozwiązanie rezerw0,0052 856,0152 856,01
arezerwa na roszczenia pracownicze0,0044 000,0044 000,00
brezerwa na koszty obsługi prawnej0,008 856,008 856,00
cpozostałe0,000,010,01
4Bilans zamknięcia0,000,000,00

Nota nr 13

Wykaz zobowiązań bilansowych

Lp.Zobowiązania bilansoweStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2017 r.
1Z tytułu dostaw i usług296 633,41363 612,22
2Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń2 208 199,60350 591,43
3Z tytułu wynagrodzeń432 844,37771 439,55
4Inne zobowiązania370 048,53257 209,36
Razem3 307 725,911 742 852,56

Nota nr 14

Informacja o instrumentach finansowych

Charakterystyka instrumentów finansowych PIBR na dzień 31.12.2017 r.

Aktywa finansowe, w tym:Stan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2017 r.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (Certyfikaty Inwestycyjne SubGo Fund Wierzytelności)0,000,00
Pożyczki udzielone i należności własne

(lokaty terminowe o terminie zapadalności do 3 miesięcy od dnia bilansowego)

6 145 000,004 271 743,83
Pożyczki udzielone i należności własne

(lokaty terminowe o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy od dnia bilansowego)

6 061 236,21325 766,24
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych4 593 224,7211 633 027,50
Razem16 799 460,9316 230 537,57
Lokaty terminowe posiadane przez PIBR na 31.12.2017 r.
WyszczególnienieKwota lokatyBankTermin zakończenia lokatyOprocentowanie
PIBR, w tym:4 590 684,93
Biuro główne PIBR3 000 000,00
Lokata terminowa3 000 000,00Millennium Bank08.03.20181,50%
Lokaty terminowe RO PIBR, w tym:1 590 684,93
Białystok, Gdańsk, Legnica, Zielona Góra380 972,77BZ WBK S.A.01, 03

04 i 05 2018

0,50%-0,75%
Bielsko-Biała, Olsztyn, Wrocław565 000,00PKO BP S.A.01, 02 i 03.20180,40%-1,25%
Gorzów Wielkopolski30 000,00Gospodarczy Bank Spółdzielczy07.20180,90%
Poznań514 712,16Santander Consumer Bank S.A.02 i 05.20181,85%
Bydgoszcz100 000,00Raiffeisen Bank Polska S.A.05.20180,95%
Razem4 590 684,93
Odsetki skapitalizowane na 31.12.2016 r.6 825,14
Lokaty terminowe wraz z odsetkami4 597 510,07

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym:

Działalność Polskiej Izby Biegłych Rewidentów narażona jest na następujące rodzaje ryzyka wynikające z posiadania instrumentów finansowych:

- ryzyko kredytowe,

- ryzyko rynkowe,

- ryzyko walutowe.

Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z nabytymi dłużnymi instrumentami finansowymi certyfikaty inwestycyjne SubGO Fund Wierzytelności). Ryzyko kredytowe to ryzyko poniesienia straty finansowej przez PIBR w sytuacji, kiedy emitent instrumentu finansowego nie spełnia obowiązków wynikających z umowy. Z uwagi na brak przesłanek potwierdzających bezpieczeństwo inwestycyjne środków ulokowanych w SubGO obecnie celem zarządzania tym ryzykiem jest odzyskanie zainwestowanych w nie środków pieniężnych co najmniej na poziomie ceny nabycia. W odniesieniu do lokat bankowych oraz środków pieniężnych na rachunkach bankowych celem zarządzania jest uzyskiwanie jak najwyższej możliwej rentowności przy uwzględnieniu planowanych płatności przy jednoczesnym zapewnieniu dywersyfikacji ryzyka kredytowego. Większość środków ulokowanych jest w dwóch największych bankach PKO BP S.A. i PEKAO S.A.

Maksymalne narażenie PIBR na ryzyko kredytowe odpowiada wartości bilansowej następujących aktywów finansowych:

Aktywa finansowe, w tym:Stan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2017 r.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

(Certyfikaty Inwestycyjne SubGo Fund Wierzytelności)

0,000,00
Pożyczki udzielone i należności własne

(lokaty terminowe o terminie zapadalności do 3 miesięcy od dnia bilansowego)

6 145 000,004 271 743,83
Pożyczki udzielone i należności własne

(lokaty terminowe o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy od dnia bilansowego)

6 061 236,21325 766,24
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych4 593 224,7211 633 027,50
Razem16 799 460,9316 230 537,57

Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, stopy procentowe, ceny instrumentów kapitałowych wpływają na wyniki oraz na wartość posiadanych przez PIBR instrumentów finansowych (dotyczy certyfikatów inwestycyjnych SubGO Fund Wierzytelności). Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest odzyskanie zainwestowanych w CI środków pieniężnych co najmniej na poziomie ceny nabycia.

Ryzyko walutowe jest nieistotne i występuje głównie w odniesieniu do zobowiązań PIBR z tytułu składek członkowskich do IFAC rozliczanych w USD oraz FEE rozliczanych w EUR.

Na dzień bilansowy portfel instrumentów finansowych ma następującą strukturę:

TytułStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2017 r.
Aktywa finansowe, w tym:16 799 460,9316 230 537,57
- o stałej stopie procentowej (środki pieniężne kasa i bank)16 799 460,9316 230 537,57
- wyceniane w wartości godziwej SubGO Fund Wierzytelności0,000,00
- wyceniane w cenie nabycia SubGO Fund Wierzytelności pomniejszone o odpisy aktualizujące0,000,00

Nota nr 15

Inne rozliczenia międzyokresowe

Lp.TytułStan na 31.12.2016 r.Stan na 31.12.2017 r.
1.Długoterminowe224 274,77143 412,65
arozliczenia przychodów z tytułu dofinansowania systemu EWIDENCJA (projekt Banku Światowego)224 274,77143 412,65
2.Krótkoterminowe1 436 123,751 185 172,59
aprzedpłaty kandydatów na egzaminy1 256 334,31902 741,14
bprzedpłaty na szkolenia39 185,56146 505,93
cprzychody zarachowane z tytułu kar biegłych rewidentów oraz firm audytorskich59 426,9852 536,56
drozliczenia przychodów z tytułu dofinansowania systemu EWIDENCJA (projekt Banku Światowego)80 862,1280 862,12
cInne314,782 526,84
Razem1 660 398,521 328 585,24

Zobowiązania warunkowe

Polska Izba Biegłych Rewidentów nie posiadała zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy.

Zobowiązania pozabilansowe zabezpieczone na majątku PIBR

Polska Izba Biegłych Rewidentów nie posiada na dzień bilansowy zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na swoim majątku.

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 16

Przychody netto - struktura rzeczowa

Lp.Tytuł01.01 - 31.12.2016 r.01.01 - 31.12.2017 r.
1.Przychody podstawowe Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w tym:13 513 020,3314 589 517,62
askładki od biegłych rewidentów2 670 523,002 896 662,00
bopłaty z tytułu nadzoru firm audytorskich (dawniej: podmiotów uprawnionych)10 738 997,3311 532 755,62
copłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich103 500,00140 500,00
dopłata za wpis do rejestru biegłych rewidentów0,0019 600,00
2.Przychody netto ze sprzedaży produktów-usług (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:6 846 445,918 107 024,74
aprzychody z tytułu egzaminów kandydatów na biegłych rewidentów2 716 043,002 747 490,00
bprzychody z tytułu opłaty wstępnej za przystąpienie do postepowania kwalifikacyjnego0,00490 400,00
cprzychody z tytułu szkoleń3 235 064,063 941 446,41
dprzychody ze sprzedaży wydawnictw411 872,50597 925,08
eprzychody z Dorocznej Konferencji Audytingu475 498,87304 742,44
fpozostałe przychody działalności podstawowej7 967,4825 020,81
3.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:2 089,5510 785,41
atowary2 089,5510 785,41
Razem20 361 555,7922 707 327,77

Przychody w całości uzyskiwane są wyłącznie na terytorium kraju.

Nota nr 17

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.Tytuł01.01 - 31.12.2016 r.01.01 - 31.12.2017 r.
1Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,000,00
2Dotacje80 862,1280 862,12
3Pozostałe, w tym:431 193,30510 710,65
arozwiązanie rezerw80 475,000,00
bprzychody z wynajmu pomieszczeń89 245,7972 031,04
cprzychody z tyt. nałożonych kar oraz zwrotu kosztów postępowania116 332,68306 459,23
dprzychody z tytułu spisanych sald97 783,8420 786,59
fprzychody z umów sponsoringu0,0031 021,07
gprzychody z tytułu nadpłaty VAT7 304,805 548,90
hotrzymane zwroty wydatków947,751 504,24
iinne pozostałe przychody39 103,4473 359,58
Razem512 055,42591 572,77

Nota nr 18

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.Tytuł01.01-31.12.2016 r.01.01-31.12.2017 r.
1Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych199 131,95125 863,06
aodpis aktualizujący należności: składki biegłych rewidentów181 717,44107 554,68
bodpis aktualizujący należności: opłata od firm audytorskich z tytułu nadzoru22 908,91(4 948,40)
codpis aktualizacyjny należności: koszty postępowania dyscyplinarnego/kary(7 891,67)23 127,68
dodpis aktualizacyjny należności2 397,27129,10
2Pozostałe, w tym:131 823,47243 901,01
adarowizny48 000,0038 000,00
bspisane składki członkowskie biegłych rewidentów skreślonych z rejestru0,0025 587,00
cspisane należności od podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań0,002 314,00
dkorekta roczna podatku VAT naliczonego0,005 701,61
ekoszty serwisu systemu EWIDENCJA (rozliczenie dofinansowania z Banku Światowego)13 333,3213 333,32
finne pozostałe koszty70 490,15158 965,08
Razem330 955,42369 764,07

Nota nr 19

Przychody finansowe

Przychody z odsetek za 2017 r.

Lp.Rodzaj aktywówPrzychody z odsetek w danym roku obrotowym
Odsetki naliczone i

zrealizowane

Odsetki naliczone lecz niezrealizowane
do 3 miesięcyod 3 do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcy
1Dłużne instrumenty finansowe0,000,000,000,00
2Udzielone pożyczki0,000,000,000,00
3Należności0,000,000,000,00
4Środki pieniężne152 509,393 158,883 666,260,00
- w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym0,000,000,000,00
Razem152 509,393 158,883 666,260,00

Zysk ze zbycia inwestycji

W roku 2017 PIBR sprzedała część posiadanych inwestycji w formie certyfikatów inwestycyjnych. Wynik na zrealizowanej transakcji w roku 2017 i 2016 przedstawia tabela poniżej.

Lp.Tytuł01.01 - 31.12.2016 r.01.01 - 31.12.2017 r.
1Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych2 127 890,70327 108,56
2Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość certyfikatów0,00225 324,78
3Cena nabycia sprzedanych certyfikatów inwestycyjnych(2 094 367,86)(225 324,78)
Zysk na sprzedaży innych papierów wartościowych33 522,84327 108,56

Wyżej wymienione koszty sprzedaży nie obejmują kosztów usług prawnych związanych z działaniami windykacyjnymi wobec GO TFI S.A.

Koszty te wyniosły odpowiednio w 2017 roku - 21 136,32 zł, w 2016 - 6.961,78 zł. Koszty obciążyły działalność operacyjną PIBR.

Nota nr 20

Koszty finansowe

Koszty z tytułu odsetek za 2017 r.

Lp.Rodzaj zobowiązaniaKoszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym
Odsetki naliczone i zapłaconeOdsetki naliczone lecz niezapłacone
do 3 miesięcyod 3 do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcy
1Odsetki, w tym:8 465,860,000,000,00
aodsetki karne58,950,000,000,00
bodsetki budżetowe8 191,200,000,000,00
cpozostałe odsetki215,710,000,000,00
Razem8 465,860,000,000,00

Aktualizacja wartości inwestycji

Lp.Tytuł1.01-31.12.2016 r.01.01 - 31.12.2017 r.
1Wycena certyfikatów inwestycyjnych, w tym:612 873,740,00
aaktualizacja wyceny instrumentów finansowych (certyfikatów inwestycyjnych)751 127,550,00
baktualizacja prowizji Towarzystwa GO TFI od wartości umorzonych CI0,000,00
crozwiązanie rezerwy na koszty pośrednictwa(138 253,81)0,00
Razem612 873,740,00

Pozostałe koszty finansowe

Lp.Tytuł01.01 - 31.12.2016 r.01.01 - 31.12.2017 r.
1Inne koszty finansowe, w tym:1 445,51780,76
anadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi1 335,71749,38
bprowizje dotyczące certyfikatów inwestycyjnych0,000,00
cpozostałe109,8031,38
Razem1 445,51780,76

Nota nr 21

Podatek dochodowy

Lp.TytułWartość
IWynik brutto1 337 506,02
IIKoszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodu4 778 797,05
składka FEE,IFAC,XBRL,IAAER,FIDEF792 025,15
koszty reprezentacji18 066,01
odpis na PFRON30 145,00
pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (nkup)32 787,75
amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów28 526,88
amortyzacja samochodu Mazda (od różnicy powyżej 20 tys. EUR)9 799,68
amortyzacja systemu EWIDENCJA w części dofinansowanej z BŚ67 528,80
refundowane z BŚ koszty serwisu systemu EWI13 333,32
spisane należności z tyt. składki członkowskiej25 587,00
spisane należności z tyt. opłaty z tytułu nadzoru2 314,00
darowizny105 017,00
koszty postępowań sądowych27 383,33
spisane należności RO129,10
odsetki budżetowe8 191,20
niewypłacone wynagrodzenia w okresie rozliczeniowym, wypłacone w następnym okresie724 293,33
ZUS od niewypłaconych wynagrodzeń w bieżącym okresie rozliczeniowym41 384,89
koszty zwiększenia rezerwy na świadczenia pracownicze81 589,76
korekta odpisów aktualizujących107 554,68
koszty dotyczące przychodów zwolnionych2 663 140,17
3Koszty roku 2016 uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku 2017 (-)(899 376,71)
ZUS od wynagrodzeń za XII 2016 r. zapłacony w 2017 r.(15 047,70)
koszty delegacji zarachowane w 2016 r. wypłacone w 2017 r.(11 740,85)
koszty wynagrodzeń zarachowanych za 2016 r. wypłacone w 2017 r.(415 401,08)
koszty wypłaconych odpraw pracowniczych z rozwiązanych umów(44 000,00)
kwota wykorzystanych rezerw pracowniczych(97 720,44)
kwota wykorzystanej rezerwy z tytułu wykorzystanych urlopów(71 822,29)
wykorzystana rezerwa dot. wyceny certyfikatów inwestycyjnych(234 788,35)
inne(8 856,00)
4Przychody niebędące przychodami podatkowymi (-)(22 276 213,32)
naliczone memoriałowo przychody z tytułu składek członkowskich biegłych rewidentów niebędące przychodami podatkowymi(2 896 662,00)
deklaracje od firm audytorskich niebędące przychodami podatkowymi(11 532 755,62)
naliczenie opłat z tytułu wpisu firmy audytorskiej na listę(140 500,00)
naliczenie opłaty z tytułu wpisu biegłego rewidenta do rejestru(19 600,00)
naliczenie opłaty za egzaminy(2 747 490,00)
rozliczenie dofinansowania BŚ do systemu EWIDENCJA (przychód = amortyzacja + serwis)(80 862,12)
naliczenie przychodów z tyt. zwrotu kosztów post. dyscyplinarnego (KRD)(12 266,12)
spisane nadpłaty z tytułu składek członkowskich i opłat niebędące kup(20 786,59)
roczna korekta VAT(5 548,90)
naliczone memoriałowo na 31.12.2017 r. do real. w 2018 r. odsetki od lokat(6 825,14)
opłata z tytułu nadzoru za 2016 r. wpłacona do budżetu państwa w 2017 r.(1 861 667,00)
przychody niepodlegające opodatkowaniu - składki członkowskie biegłych rewidentów(2 951 249,83)
5Przychody podatkowe19 078 423,76
uzyskane od firm audytorskich w 2017 r. opłaty z tytułu nadzoru12 917 059,98
uzyskane w 2017 r. składki członkowskie biegłych rewidentów2 951 249,83
uzyskane opłaty z tytułu wpisu biegłego rewidenta do rejestru19 600,00
wpłaty za egzaminy w roku 20172 885 196,83
wpłaty od obwinionych w roku 2017/koszty postęp. dyscyplinarnego (KRD)91 533,57
uzyskane od firm autorskich opłaty z tytułu wpisu na listę140 500,00
naliczone memoriałowo odsetki od lokat na 31.12.2016 r. uzyskane w 2017 r.60 531,32
otrzymane kary od podmiotów zapłacone12 752,23
6Dochód do opodatkowania2 019 136,80
7Rozliczenie straty z lat ubiegłych(1 313 247,38)
strata 2012(52 736,22)
strata 2013(652 711,17)
strata 2015(607 799,99)
8Podstawa opodatkowania705 889,42
9Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS134 119,00

Nota nr 22. Aktywa/rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.Tytuł ujemnych różnic przejściowychKwota różnicy przejściowejAktywa z tytułu podatku

odroczonego na 31.12.2016

Kwota różnicy przejściowejAktywa z tytułu podatku

odroczonego na 31.12.2017

Stan na 31.12.2016Stawka podatkuUdział w kosztachStan na 31.12.2017Stawka podatkuUdział w kosztach
1Odniesionych na wynik finansowy6 831 908,061 278 740,793 462 919,69627 930,95
aRMP przedpłaty kandydatów1 256 334,3119%1,0000238 703,52902 741,1419%1,0000171 520,82
bRMP przedpłaty - szkolenia21 874,9819%1,00004 156,26146 505,9319%1,000027 836,14
cRozliczenia z KNA (opłata)1 861 667,0019%1,0000353 716,730,0019%1,00000,00
dOdpisy aktualizujące wartość należności - nadzór85 355,5419%0,896314 535,7980 407,1419%0,875013 367,69
fKoszty rez. na świadczenia emerytalne97 720,4419%0,896316 641,5081 589,7619%0,875013 564,30
gKoszty rez. na niewykorzystane urlopy302 528,7419%0,896351 519,74230 706,4519%0,875038 354,95
hKoszty rez. na odprawy pracownicze52 856,0019%0,89639 001,220,0019%0,87500,00
kKoszty niewypłaconych wynagrodzeń (um. c.-p.)415 401,0819%0,896370 741,56724 293,3319%0,8750120 413,77
lZus od niewypłaconych wynagrodzeń z um. c.-p.15 047,7019%0,89632 562,5841 384,8919%0,87506 880,24
mKoszty bieżącego okresu pochodzące z FV w kolejnym0,0019%0,89630,00105 778,5819%0,875017 585,69
nKoszty zarachowane niewypłaconych delegacji11 740,7019%0,89631 999,410,0019%0,87500,00
oOdpis aktualizujący CI751 127,5719%1,0000142 714,24502 504,6919%1,000095 475,89
pStrata podatkowa za lata: 2012,2013,2015 do odliczenia1 960 254,0019%1,0000372 448,26647 007,7819%1,0000122 931,48
2Odniesionych na fundusz własny0,000,000,000,00
Razem6 831 908,06X1 278 740,793 462 919,69X627 930,95
Odpis aktualizujący wartość aktywów689 644,4124 226,60
Wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego wykazanych w bilansie589 096,38603 704,35

Aktywa na odroczony podatek dochodowy w w/w zakresie naliczono z zastosowaniem wskaźnika przeliczeniowego 0,875 wynikającego z udziału przychodów nie podlegających opodatkowaniu (składki biegłych rewidentów) w przychodach ogółem PIBR. Przedmiotowy wskaźnik znajduje zastosowanie przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do kosztów działalności samorządowej. W 2016 r. wskaźnik wynosił 0,8963.

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w okresie 01.01–31.12.2017

Lp.TytułWartość bruttoOdpis aktualizujący
1Bilans otwarcia1 278 740,71689 644,41
2Zwiększenia627 930,9524 226,60
aw korespondencji z wynikiem finansowym627 930,9524 226,60
- utworzenie aktywów627 930,950,00
- utworzenie odpisu aktualizującego0,0024 226,60
3Zmniejszenia1 278 740,79689 644,41
aw korespondencji z wynikiem finansowym1 278 740,79689 644,41
- rozwiązanie/wykorzystanie aktywów1 278 740,790,00
- rozwiązania odpisu aktualizującego0,00689 644,41
4Bilans zamknięcia627 930,9524 226,60

Uzasadnienie przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartości aktywów z tytułu podatku odroczonego oraz jego wysokości

Stosując się do zasady ostrożnej wyceny Polska Izba Biegłych Rewidentów utworzyła na dzień 31.12.2017 r. odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego do wysokości rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wartość odpisu w kwocie 24 226,60 zł.

Okresy rozliczania strat podatkowych

TytułKwota do odliczeniaMaksymalny rok rozliczenia straty podatkowej
astrata podatkowa za rok 201339 207,582018
bstrata podatkowa za rok 2015607 799,992020
Razem647 007,57

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.Tytuł dodatnich różnic przejściowychKwota różnicy przejściowejRezerwa z tytułu podatku

odroczonego na 31.12.2016

Kwota różnicy przejściowejRezerwa z tytułu podatku

odroczonego na 31.12.2017

Stan na 31.12.2016Stawka podatkuStan na 31.12.2017Stawka podatku
1Odniesionych na wynik finansowy3 100 507,25589 096,383 177 391,31603 704,35
anależności od firm audytorskich z tyt. opłaty z tyt. nadzoru3 039 975,9319%577 595,433 170 566,1719%602 407,57
bnaliczone odsetki od lokat60 531,3219%11 500,956 825,1419%1 296,78
cwycena certyfikatów inwestycyjnych0,0019%0,000,0019%0,00
2Odniesionych na fundusz własny0,000,000,000,00
Razem3 100 507,25X589 096,383 177 391,31X603 704,35

Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie 01.01-31.12.2017 r.

Lp.TytułWartość brutto
1Bilans otwarcia589 096,38
2Zwiększenia603 704,35
aw korespondencji z wynikiem finansowym603 704,35
- utworzenie rezerwy603 704,35
bw korespondencji z funduszem0,00
3Zmniejszenia589 096,38
aw korespondencji z wynikiem finansowym589 096,38
- rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy589 096,38
bw korespondencji z funduszem0,00
4Bilans zamknięcia603 704,35

Nota nr 23

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie wystąpiły.

Nota nr 24

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie dotyczy.

Nota nr 25

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp.TytułPoniesione w roku 2017Planowane do poniesienia
1Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe244 607,66400 000,00
Aw tym na ochronę środowiska0,000,00

Planowana kwota obejmuje nakłady na modernizację siedziby RO Warszawa w kwocie 250 000 zł i pozostałe wydatki dotyczące biura PIBR oraz RO.

Nota nr 26

Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych

Na dzień bilansowych Polska Izba Biegłych Rewidentów nie posiada zobowiązań w walutach obcych.

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota nr 27

Lp.Tytuł01.01-31.12.201601.01-31.12.2017
Środki pieniężne10 738 224,7215 904 771,33
1Środki pieniężne w banku3 757 441,047 788 229,48
2Środki pieniężne w kasie61 912,8844 433,00
3Lokaty bankowe6 878 547,088 023 678,98
4Inne środki pieniężne40 323,7248 429,87
Ekwiwalenty środków pieniężnych0,000,00
Razem10 738 224,7215 904 771,33

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych:

Lp.Tytuł01.01-31.12.201601.01-31.12.2017
1Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:(229 901,02)(159 334,53)
- odsetki otrzymane od lokat bankowych(229 901,02)(159 334,53)
2Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:391 761,03(327 108,56)
- zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych(33 522,84)(327 108,56)
- aktualizacja wartości inwestycji finansowych612 873,740,00
- rozwiązanie rezerwy z tyt. pośrednictwa w zakresie certyfikatów inwestycyjnych(187 589,87)0,00
3Zmiana stanu należności(426 583,70)48 420,48
- zmiana stanu należności wynikająca z bilansu(426 583,70)216 643,07
- zmiana stanu należności - niespłacone należności za sprzedane certyfikaty inwestycyjne0,00(265 063,55)
4Zmiana stanu rezerw(410 524,24)(126 201,01)
- zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu(593 858,63)(126 201,01)
- zmiana stanu rezerwy z tytułu pośrednictwa w zakresie certyfikatów183 334,390,00
5Wpływy z aktywów finansowych (zbycie aktywów finansowych) dotyczy:8 198 991,566 123 344,77
- wpływy z rozwiązania lokat powyżej 3 miesięcy6 071 100,866 061 236,21
- wpływy ze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych2 127 890,7062 108,56
6Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:(199 248,67)(69 186,22)
- dofinansowanie DKA z funduszu naukowo-oświatowego(190 000,00)(69 186,22)
- inne korekty(9 248,67)0,00

OBJAŚNIENIE POZOSTAŁYCH ZAGADNIEŃ

Nota nr 28

Informacje o kosztach wynagrodzeń oraz przeciętnym zatrudnieniu

Koszty wynagrodzeń przypadające na PIBR oraz oddziały regionalne PIBR

Wyszczególnienie01.01 - 31.12.2016 r.01.01 - 31.12.2017 r.
Łączne koszty wynagrodzeń, w tym:10 339 607,689 415 218,04
wynagrodzenia osobowe5 232 758,604 238 161,17
wynagrodzenia bezosobowe5 106 849,085 177 056,87
wynagrodzenia osobowe, w tym:5 232 758,604 238 161,17
pracownicy Biura PIBR4 181 191,243 088 566,39
pracownicy RO PIBR1 051 567,361 149 594,78
wynagrodzenia bezosobowe, w tym5 106 849,085 177 056,87
związane z prowadzonymi kontrolami jakości (wizytacjami)1 174 389,001 147 009,46
związane z obsługą egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów w PIBR1 152 999,211 141 600,91
członkowie organów PIBR oraz Komisji Egzaminacyjnej1 177 340,001 028 398,95
członkowie komisji KRBR205 930,00211 630,00
członkowie organów RO PIBR140 774,00169 245,00
związane ze szkoleniami prowadzonymi przez RO PIBR795 153,20986 347,11
pozostałe (m.in. tłumaczenia, recenzje mat. do ODZ, opracowanie podręcznika MSB, kursy ODZ/CEK, wyjazdy FEE, przygotowanie procedur KKN, szkolenie obrońców z urzędu, sprzątanie, etc.)460 263,67492 825,44

Spadek kosztów wynagrodzeń osobowych wynika z przeprowadzonych przez kierownika jednostki działań restrukturyzacyjnych.

Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe

Lp.WyszczególnieniePrzeciętna liczba zatrudnionych (etaty) na dzień 31.12.2016 r.Przeciętna liczba zatrudnionych (etaty) na dzień 31.12.2017 r.
Pracownicy Biura PIBR, w tym:45,8041,12
1.Kierownictwo1,421,00
2.Dział Postępowania Kwalifikacyjnego5,005,00
3.Dział Finansowo-Księgowy6,585,79
4.Dział Administracyjny5,715,79
5.Dział Szkoleniowo-Wydawniczy3,253,83
6.Dział Samorządowy12,1711,42
7.Dział Informatyczny2,002,00
8.Dział Wsparcia ds. Audytu0,171,00
9.Dział Prawny2,252,79
10.Kontrolerzy6,252,25
11.Pracownicy na samodzielnych stanowiskach1,000,25
Regionalne Oddziały PIBR21,0021,00
Pracownicy ogółem66,8062,12

Nota nr 29

Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Nie dotyczy.

Nota nr 30

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie dotyczy.

Nota nr 31

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym

Nie wystąpiły.

Nota nr 32

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym

W roku 2017 nie nastąpiła zamiana zasad rachunkowości.

Nota nr 33

Porównywalność danych

Sposób prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok zapewnia ich porównywalność z danymi sprawozdania finansowego za 2016.

Nota nr 34

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie dotyczy.

Nota nr 35

Charakter i cel gospodarczy nieodzwierciedlonych w bilansie umów, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki np. (jednostki celowościowe, leasing operacyjny, outsourcing)

Nie dotyczy.

Nota nr 36

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Lp.Rodzaj usługWysokość wynagrodzenia (z VAT)
1Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego19 680,00
2Inne usługi poświadczające0,00
3Usługi doradztwa podatkowego0,00
4Pozostałe usługi0,00
Razem19 680,00

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Sprawozdanie z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta

Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (dawniej: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 ("Jednostka"), na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia ("sprawozdanie finansowe").

Odpowiedzialność kierownika Jednostki - Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej za sprawozdanie finansowe

Kierownik Jednostki - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) ("ustawa o rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także statutem Jednostki. Kierownik Jednostki - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik Jednostki - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Krajowa Komisja Rewizyjna są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089, z późn. zm.) ("ustawa o biegłych rewidentach"),

- Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika Jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Jednostki przez kierownika Jednostki obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2017 r., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutu Jednostki.

W imieniu Polskiej Grupy Audytorskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Nr ewidencyjny 3887

Ul. Jana III Sobieskiego 104, lok. 49

00-764 Warszawa

(-)

Kamil Walczuk

Kluczowy biegły rewident

Nr ewidencyjny 12616

Członek Zarządu Komplementariusza

(-)

Maciej Kozysa

Członek Zarządu Komplementariusza

30 maja 2018 r.