Lekarz.2018.4.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 60/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej w związku z § 17 ust. 4 uchwały nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2017, które zamyka się sumą bilansu (po stronie aktywów i pasywów) w kwocie 33.713.925,48 PLN.
2.  Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3.  Postanawia się wnioskować do Naczelnej Rady Lekarskiej o przeznaczenie zysku za rok 2017 w kwocie 3.881.742,08 PLN na zasilenie funduszu celowego na zakup lub budowę nowej siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.