Akty korporacyjne

Radc.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 43/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2016

Na podstawie art. 60 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 1579 i 2261) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245), uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Radców Prawnych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok

obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., na które składają się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.238.512,84 złotych (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwanaście złotych 84/100);
3) rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 844.361.43 złotych (słownie: osiemset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 43/100),
4) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.