Rewid.2017.6.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1149/27/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2016

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948) i § 4 ust. 5 podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, po uwzględnieniu opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej, uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2016, stanowiące załącznik do uchwały.
2.  Roczne sprawozdanie finansowe Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2016 obejmuje:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2016;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36 911 309,84 zł;
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący wynik finansowy netto - nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 1 136 422,40 zł;
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od dnia 1 stycznia 201 6 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o 1 326 422,40 zł;
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 201 6 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w roku badanym o 2 204 220,77 zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2016.
§  2.  Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za 2016 r. wynik finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, należy rozliczyć z funduszem podstawowym Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zgodnie z postanowieniami podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.