Podat.2017.8.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 sierpnia 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KIDP za rok 2015

W związku z przekazaniem przez Krajową Radę Doradców Podatkowych drugiej wersji sprawozdania finansowego KIDP za rok 2015 oraz przekazaną informacją o czynnościach prowadzonych przez niezależnego biegłego rewidenta w związku z badaniem sprawozdania finansowego, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanawia, że przystąpi do procedury weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2015 po zakończeniu wszystkich czynności prowadzonych przez biegłego rewidenta. Jednocześnie Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP wskazuje, iż przekazana druga wersja sprawozdania finansowego za rok 2015 nie zawiera podpisów wszystkich członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych jako kierownika jednostki a załączone oświadczenia w sprawie odmowy podpisu nie wypełniają, zdaniem Komisji, dyspozycji zawartych w art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości. Przekazane sprawozdanie winno zostać uzupełnione o brakujące podpisy członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych, lub merytoryczne uzasadnienia odmowy jego podpisania.