Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 362/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Zespołu Odwołań KRDP na rok 2018

Na podstawie § 26 ust. 4 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 523/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 listopada 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan Zespołu Odwołań KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Zespołu Odwołań KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Zespołu Odwołań KRDP na rok 2018

I. Bieżące rozpatrywanie wpływających do Krajowej Rady Doradców Podatkowych odwołań wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, składanych na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w sprawach z zakresu wpisu na listę doradców podatkowych, skreślenia z listy doradców podatkowych, wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych, skreślenia z rejestru podmiotów uprawnionych oraz przekształcenia wpisu warunkowego we wpis na listę doradców podatkowych.

II. Reprezentowanie Krajowej Rady Doradców Podatkowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniach, toczących się z uwagi na wniesienie skargi na:

a) decyzje administracyjne,

b) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,

c) bezczynność organu.