Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 555/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP

Na podstawie § 26 ust. 4 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 527/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 listopada 2017 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP na rok 2018

1. Stworzenie centralnego kalendarza wydarzeń zintegrowanego z kalendarzami dla poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP.

2. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia - e-learning.

3. Współdziałanie w zakresie promocji zawodu doradcy podatkowego.

4. Rozpropagowanie ogólnopolskiej akcji Start Biznes poprzez udostępnienie narzędzi i procedur Regionalnym Oddziałom Izby.

5. Przygotowanie projektów rozstrzygnięć Rady w zakresie zwoływania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby oraz zasad powoływania, odwoływania i uzupełnianie wyboru podczas tych zgromadzeń.

6. Współpraca z Regionalnymi Oddziałami Izby w zakresie niezastrzeżonym dla innych Komisji.