Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 799/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP

Na podstawie § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2020.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP na rok 2020

1. Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwój współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w tym zrzeszającymi doradców podatkowych, organizacjami doradców podatkowych innych państw, z Komisją Europejską oraz innymi organami Wspólnot Europejskich we wszystkich dziedzinach, które są przedmiotem zainteresowania doradców podatkowych.
2. Nawiązanie bliższej współpracy z organizacjami zrzeszającymi doradców podatkowych z innych krajów, w tym skupienie się na nawiązaniu i rozwoju współpracy z doradcami podatkowymi z Europy wschodniej (Białoruś, Ukraina).
3. Wymiana informacji w zakresie propagowania zawodu doradcy podatkowego, w szczególności wśród klientów, na temat świadczonych usług w danym kraju oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji doradztwa podatkowego.
4. Współpraca przy realizacji projektów dotyczących:
a) przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleń i kursów,
b) konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć służących wymianie informacji i doświadczeń, w tym z zakresu rozwoju doradztwa podatkowego z ekspertami z różnych krajów.
5. Organizacja konferencji międzynarodowych wspólnie z organizacjami zrzeszającymi doradców podatkowych z Europy.