Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 212/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP

Na podstawie § 26 ust. 4 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 523/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 listopada 2017 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP na rok 2018

1. Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwój współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w tym zrzeszającymi doradców podatkowych, organizacjami doradców podatkowych innych państw, z Komisją Europejską oraz innymi organami Wspólnot Europejskich we wszystkich dziedzinach, które są przedmiotem zainteresowania doradców podatkowych.

2. Wymiana informacji w zakresie propagowania zawodu doradcy podatkowego, w szczególności wśród klientów, na temat świadczonych usług w danym kraju oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji doradztwa podatkowego.

3. Współpraca przy realizacji projektów dotyczących:

a) przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleń i kursów,

b) konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć służących wymianie informacji i doświadczeń, w tym z zakresu rozwoju doradztwa podatkowego z ekspertami z różnych krajów.