Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 214/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP

Na podstawie § 26 ust. 4 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 523/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 listopada 2017 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP na rok 2018

1. Opiniowanie przekazanych KRDP aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego (projektów ustaw i aktów wykonawczych) oraz przepisów o doradztwie podatkowym.

2. Kontrola uchwał podejmowanych przez Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP w trybie § 47b Statutu KIDP.

3. Aktywowanie działalności Komisji w obszarze interwencyjno-sygnalizacyjnym obejmującej współpracę z organami państwa, w tym przede wszystkim z Najwyższą Izbą Kontroli, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Ministerstwem Finansów.

4. Opracowywanie i publikowanie komunikatów ostrzegających podatników oraz doradców podatkowych przed stosowaniem schematów powodujących jednoznacznie negatywne skutki podatkowe.

5. Opracowanie uwag do projektu nowej Ordynacji podatkowej.

6. Opracowanie projektu Karty Praw Podatnika.

7. Opracowanie i wdrożenie polityki komunikacyjnej dotyczącej aktywności Komisji/KRDP w obszarach ujętych w poz. 1, 3, 4-6.