Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 798/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Ofert KRDP

Na podstawie § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji Ofert KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Ofert KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2020.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Ofert KRDP na rok 2020

Podejmowanie działań związanych z wszczęciem i przeprowadzeniem procedur przetargowych na wybór najkorzystniejszych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych ofert, zgodnie z bieżącymi potrzebami Krajowej Izby Doradców Podatkowych zgłoszonymi przez uprawnionego Wnioskodawcę.