Akt korporacyjny

Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 215/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP

Na podstawie § 26 ust. 4 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 523/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 listopada 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP na 2018 r.

1. Przygotowywanie projektów wykładni zasad etyki zawodowej na potrzeby organów Izby.
2. Propagowanie zasad etyki zawodowej we współpracy z regionalnymi oddziałami Izby.
3. Organizowanie wymiany doświadczeń z innymi korporacjami wolnych zawodów w zakresie praktycznych aspektów zastosowania zasad etyki zawodowej.
4. Przygotowywanie uchwał Rady w zakresie wpisów i skreśleń na listę oraz przekształceń wpisów doradców podatkowych.
5. Opiniowanie projektów oraz przygotowywanie uchwał Rady w zakresie uznawania nabytych w państwach Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.
6. Prowadzenie listy doradców podatkowych i postępowań administracyjnych związanych z wpisami na listę i skreśleniami z listy.
7. Kontrola ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych, i przekazywanie corocznych sprawozdań z wyników tej kontroli Ministrowi Finansów.
8. Prowadzenie rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego i postępowań administracyjnych związanych z wpisami do rejestru i skreśleniami z rejestru.
9. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty wpisane do rejestru warunków wykonywania doradztwa podatkowego wynikających z ustawy o doradztwie podatkowym.
10. Podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania przypadków nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego.
11. Kontynuowanie działań w zakresie organizacji wymiany informacji związanych z wykonywaniem i ochroną zawodu doradcy podatkowego.
12. Wspieranie pracy regionalnych oddziałów w zakresie udzielania pomocy prawnej doradcom podatkowym, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne i karne skarbowe, w tym udział w tych postępowaniach w charakterze przedstawiciela społecznego.
13. Rozstrzyganie w sprawach wniosków o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz umarzania składek członkowskich, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
14. Nadzór nad przyznawaniem statusu "seniora" doradcom podatkowym.