Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP.

Akty korporacyjne

Podat.2012.12.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 440/2012
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP

Na podstawie § 28 ust. 4 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 301/2012 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 4 września 2012 r., uchwala się, co następuje:
§  1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji Finansowej KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.
Roczny plan działania Komisji Finansowej KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2013.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Finansowej KRDP na rok 2013

1. Weryfikacja i akceptacja sporządzanych przez jednostki organizacyjne KIDP cząstkowych planów przychodów i wydatków z uwzględnieniem możliwości finansowych Izby.

2. Opiniowanie przygotowywanych przez Biuro KIDP planów budżetu Izby.

3. Analizowanie bieżącej sytuacji finansowej Izby w oparciu o sporządzone sprawozdania z wykonania budżetu.

4. Opiniowanie przygotowywanych przez Biuro KIDP sprawozdań z wykonania rocznych planów przychodów i wydatków Izby.

5. Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał i stanowisk dotyczących finansów Izby.

6. Wnioskowanie o zasięganie opinii zewnętrznych dotyczących problemów finansowych Izby.

7. Podejmowanie innych działań z zakresu właściwości Komisji zleconych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

8. Monitorowanie przebiegu windykacji składek członkowskich.

9. Prowadzenie stałej współpracy z Krajową Komisją Rewizyjną KIDP.

10. Przygotowanie materiałów dotyczących gospodarki finansowej KIDP na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.