Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 210/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP

Na podstawie § 26 ust. 4 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 523/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 listopada 2017 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji Finansowej KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Finansowej KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Finansowej KRDP na rok 2018

1. Weryfikacja i akceptacja sporządzanych przez jednostki organizacyjne KIDP cząstkowych planów przychodów i wydatków z uwzględnieniem możliwości finansowych Izby.

2. Opiniowanie przygotowywanych przez Biuro KIDP planów budżetu Izby.

3. Analizowanie bieżącej sytuacji finansowej Izby w oparciu o sporządzone sprawozdania z wykonania budżetu.

4. Opiniowanie przygotowywanych przez Biuro KIDP sprawozdań z wykonania rocznych planów przychodów i wydatków Izby.

5. Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał i stanowisk dotyczących finansów Izby.

6. Wnioskowanie o zasięganie opinii zewnętrznych dotyczących problemów finansowych Izby.

7. Podejmowanie innych działań z zakresu właściwości Komisji zleconych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

8. Monitorowanie przebiegu windykacji składek członkowskich.

9. Podejmowanie Stanowisk Komisji regulujących zasady stosowania polityki rachunkowości.