Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 797/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP na rok 2020

Na podstawie § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r. w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP na rok 2020 stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2020.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP na rok 2020

1. Komisja w ramach powołanych w swojej strukturze czterech zespołów roboczych:
a) Zespół ds. zmian w dostępie do zawodu doradcy podatkowego;
b) Zespół ds. zmian w wykonywaniu doradztwa podatkowego;
c) Zespół ds. zmian w organizacji samorządu zawodowego doradców podatkowych;
d) Zespół ds. zmian w przepisach dotyczących prowadzenia postępowań dyscyplinarnych; planuje dalsze konsultacje wspólnie z Ministerstwem Finansów w celu dokonania zmian w ustawie o doradztwie podatkowym zgodnych z przyjętym przez Krajową Radę Doradców Podatkowych uchwałą nr 238/2018 z dnia 22 maja 2018 r. projektem ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym, który zakłada m.in.:
a) rozszerzenie kompetencji doradców podatkowych na sprawy karne skarbowe, z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz przed sądami rejestrowymi, a także prawo składania skarg konstytucyjnych,
b) wprowadzenie możliwości wykonywania czynności doradztwa podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej,
c) zapoczątkowanie nowej instytucji kontroli doradczej, która wprowadza dodatkowe przywileje dla podatników i płatników,
d) zwiększenie katalogu podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego poprzez dodanie do niego spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.
e) prawo występowania przed sądami w stroju urzędowym (toga),
f) nadanie doradcom podatkowym ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi, z której mogą korzystać podczas wykonywania swoich czynności zawodowych,
g) wprowadzenie 2-letniej aplikacji i zmiany zasad przeprowadzania egzaminu,
h) zwiększenie kompetencji samorządu zawodowego w zakresie kierowania różnego rodzaju wystąpień do organów i instytucji państwowych w zakresie dotyczącym aktów prawa podatkowego,
i) wzmocnienie sądownictwa dyscyplinarnego, w tym rozszerzenie katalogu kar o kary pieniężne.
2. W przypadku uchwalenia zmian w ustawie o doradztwie podatkowym Komisja planuje przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród doradców podatkowych w zakresie ich nowych kompetencji oraz innych praw i obowiązków wynikających z nowelizacji.