Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 801/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych KRDP na rok 2020

Na podstawie § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych KRDP na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych KRDP na rok 2020 stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2020.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych KRDP na rok 2020

Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) nadzór nad opracowaniem Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w sprawie ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 40 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2) współpraca z podmiotem wybranym przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, który zajmuje się przygotowaniem Kodeksu Postępowania oraz koordynowanie wszelkich działań KRDP związanych z tym zagadnieniem;
3) przygotowanie wniosku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zatwierdzenie Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych oraz przeprowadzenie i nadzorowanie procedury zatwierdzenia Kodeksu.