Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 800/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP na rok 2020

Na podstawie § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2020.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP na rok 2020

I. Podejmowanie wszelkich możliwych działań zmierzających do utrzymania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego, jako atrybutu zawodu zaufania publicznego:
1. współpraca z organami państwa i innymi zawodami zaufania publicznego oraz organizacjami międzynarodowymi (m.in. z CFE);
2. aktywne uczestnictwo w powołanym przez Ministerstwo Finansów Forum ds. MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules - MDR);
3. publikacje w prasie ogólnopolskiej;
4. prezentacja jednolitego stanowiska w imieniu KRDP w kontekście zmian legislacyjnych związanych z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR);
5. przygotowanie akcji i materiałów promocyjnych;
6. aktywne uczestnictwo w opiniowaniu przygotowanych objaśnień do ustawy w sprawie MDR;
7. przygotowanie instrukcji/informacji dla doradców podatkowych w sprawie MDR;
8. działania zmierzające do złożenia skargi konstytucyjnej o zbadanie konstytucyjności przepisów MDR;
9. szkolenia w zakresie MDR;
10. opracowanie i przyjęcie przez KRDP stanowisk wspierających doradców podatkowych w zakresie tajemnicy zawodowej a MDR;
11. Monitorowanie i bieżąca analiza stanu prac w zakresie MDR w MF oraz na poziomie Unii Europejskiej.
II. Podejmowanie wszelkich możliwych działań w zakresie wykonania Uchwały nr 36/2018 z dnia 13 stycznia 2018 roku V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie tajemnicy zawodowej.
III. Podejmowanie wszelkich innych czynności mających na celu ochronę i umocnienie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych.