KAAUM.2018.2.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 60/2018
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 09 lutego 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Działania Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w związku z § 2 Uchwały Nr 59/2018 KRAUM z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1.  Zatwierdza Regulamin Działania Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§  2.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin działania Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych

§  1.  Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Publicznych zwany dalej KDWFUM tworzą Dziekani Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych, określonych w Uchwale KRAUM w sprawie powołania Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych.
§  2. 
1.  Celem działania KDWFUM jest:
1) wypracowywanie wspólnego stanowiska Dziekanów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie kierunków prowadzonych na Wydziałach Farmaceutycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych.
2) współpraca z Rektorami publicznych wyższych szkół medycznych,
3) podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego.
4) wypracowywanie wspólnego stanowiska Dziekanów i przedkładanie KRAUM,
5) współpraca z KRAUM,
6) współpraca z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym. Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelną Radą Aptekarską.
2.  Do realizacji celów, o których mowa w ust. 1, KDWFUM może powołać w szczególności komisje, konwenty, zespoły eksperckie, ekspertów.
§  3. 
1.  KDWFUM wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2.  O wyborze decyduje zwykła większość głosów, ogólnego składu KDWFUM.
3.  Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni.
§  4. 
1.  Przewodniczący KDWFUM:
1) reprezentuje KDWFUM na zewnątrz.
2) ustala plan pracy i terminy oraz miejsce spotkań na kolejne lata kadencji,
3) ustala projekt porządku posiedzeń.
4) przewodniczy obradom,
5) podpisuje uchwały KDWFUM z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 4.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
§  5. 
1.  KDWFUM obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego zgodnie z planem oraz w miarę potrzeb.
2.  Zawiadomienie o terminie posiedzenia wraz z porządkiem obrad, na wniosek Przewodniczącego, przekazuje członkom KDWFUM organizator bieżącego spotkania, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3.  Posiedzenia nie objęte planem pracy mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego lub na pisemny wniosek, co najmniej 2 członków KDWFUM.
4.  We wniosku, o którym mowa w ust. 3 członkowie przedstawiają uzasadnienie zwołania posiedzenia.
5.  Dziekana Uczelni członkowskiej może w posiedzeniach KDWFUM reprezentować z prawem głosu upoważniony Prodziekan.
§  6. 
1.  Członkowie mają obowiązek:
1) uczestniczyć w pracach KDWFUM,
2) przestrzegać regulaminu oraz innych postanowień wynikających z podejmowanych przed KDWFUM uchwał.
3) wspierać realizację celów KDWFUM oraz propagować stanowiska ujęte w uchwałach podejmowanych przed KDWFUM.
§  7. 
1.  KDWFUM wyraża swoje stanowisko lub opinie w formie uchwał.
2.  Uchwały stanowią dokument, w którym zawarte są:
1) numer, data i tytuł podjętej uchwały,
2) podstawa prawna podjęcia uchwały,
3) merytoryczna treść uchwały,
4) podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego odpowiednio do § 4 ust. 1 pkt 5.
3.  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnego składu KDWFUM. Członkowie KDWFUM. którzy uzyskali status członka stowarzyszonego z głosem doradczym nie biorą udziału w głosowaniu i nie są wliczani do quorum.
4.  W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
1) w sprawach personalnych.
2) na zarządzenie Przewodniczącego.
§  8. 
1.  W sprawach niecierpiących zwłoki. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków może zarządzić głosowanie nad projektem uchwały w trybie korespondencyjnym (tzw. obiegowym).
2.  Warunkiem ważności głosowania w trybie obiegowym jest przesłanie wszystkim członkom KDWFUM projektu uchwały oraz innych dokumentów niezbędnych do jej podjęcia.
3.  W razie skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie obiegowym. Przewodniczący określa zasady oraz termin do zajęcia stanowiska przez członków.
4.  Uchwała jest podjęta W' ostatnim dniu głosowania wskazanym przez Przewodniczącego.
5.  O wynikach głosowania korespondencyjnego i podjętych uchwałach zmieszczą się stosowny zapis w protokole najbliższego posiedzenia KDWFUM.
§  9.  Strona internetowa KDWFUM będzie posadowiona w obrębie witryny Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.
§  10.  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.