Zatwierdzenie planu i harmonogramu prac Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych na 2017 rok. - OpenLEX

Zatwierdzenie planu i harmonogramu prac Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych na 2017 rok.

Akty korporacyjne

Radc.2017.3.23

Akt nieoceniany
Wersja od: 23 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 35/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu i harmonogramu prac Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych na 2017 rok

Na podstawie § 40 ust. 8 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1. 
Zatwierdza się plan i harmonogram działania na rok 2017 Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych, powołanej uchwałą Nr 11/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji, określony w uchwale Nr 1/17 Komisji z dnia 15 marca 2017 r., stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala Nr 1/17

Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu

Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia planu i harmonogramu prac Komisji na 2017 rok

Działając w oparciu o § 40 ust. 8 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych (j. t. ustalony uchwałą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 273/łX/201ó z dnia 20 łipca 2016 r.) - Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP powołana Uchwałą Nr 11/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji, na posiedzeniu w dniu 15 marca 2017 r. w siedzibie Krajowej Rady Radców1 Prawnych w składzie 7 obecnych z 8 powołanych członków tej Komisji w osobach: Ryszard Wilmanowicz (OIRP Toruń) - przewodniczący oraz członkowie: Tomasz Głębocki (OIRP Opole), Jacek Klimowicz (OIRP Białystok), Tomasz Korpusiński (OIRP Kraków), Jan Łoziński (OIRP Wrocław - nieobecny na posiedzeniu), Stefan Mazurkiewicz (OIRP Szczecin), Zbigniew Pawlak (OIRP Bydgoszcz) i Grzegorz Wyszogrodzki (OIRP Łódź)

uchwala, co następuje:

§  1. 
1. 
Ustala się plan i harmonogram działania Komisji, której celem działania w 2017 roku będzie:
1)
dokonanie analizy stosowania Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych, Zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych;
2)
podjęcie działań zmierzających do oceny kompletności uregulowań zawartych w Regulaminie wykonywania zawodu;
3)
analiza funkcjonowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej po pierwszym roku jej obowiązywania, z wykorzystaniem informacji pozyskanych od przedstawiciela KRRP w Radzie powołanej przez Ministra Sprawiedliwości;
4)
ocena realizacji postanowień zawartych w Wytycznych przyjętych przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 4 listopada 2016 r.;
5)
zgłaszanie wniosków dotyczących konieczności zmian przepisów ustawy o radcach prawnych i w zakresie pozostałych regulacji KRRP odnoszących się do wykonywania zawodu i Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
6)
przygotowywanie projektów rozstrzygnięć i odpowiedzi na wnioski i zapytania składane do Komisji, a w istotnych sprawach przy pomocy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP;
7)
opracowywanie koncepcji dotyczących form wykonywania zawodu;
8)
udział w konferencji dla sędziów i rzeczników dyscyplinarnych we Wrocławiu.
2. 
Zgodnie z § 9 ust. ł cyt. wyżej Uchwały KRRP z dnia 17 stycznia 2017 r. Komisja:
1)
plenarne posiedzenia odbędzie w dniach: 15 marca 2017 r., 11-13 maja 2017 r. i w październiku 2017 r.
2)
sprawy i wnioski, o których jest mowa w ust. 1 pkt 6 załatwiać będzie drogą wymiany korespondencji elektronicznej, w podzespołach 2-osobowych lub indywidualnie, zgodnie z zasadą koordynacji wykonywaną przez jej Przewodniczącego i w oparciu o plan budżetu dla Komisji na 2017 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Uchwala została podjęta jednomyślnie. W glosowaniu wzięło udział 7 obecnych z 8 powołanych członków Komisji.