Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 806/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu działania Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP na 2020 rok

Na podstawie § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych (ze zm.), stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza plan działania Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2020.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP na rok 2020

1) sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego oraz przepisów o doradztwie podatkowym oraz stanowisk KRDP w tym zakresie,
2) wskazywanie wadliwych przepisów prawa podatkowego oraz przygotowywanie propozycji legislacyjnych mających na celu ich zmianę,
3) identyfikacja niewłaściwych praktyk administracyjnych w obszarze wykładni i stosowania prawa podatkowego oraz podejmowanie działań zmierzających do ich eliminacji,
4) udział w uzgodnieniach międzyresortowych, w zakresie projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących prawa podatkowego oraz przepisów o doradztwie podatkowym, oraz w pracach komisji i podkomisji parlamentarnych,
5) kontynuowanie współpracy Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Prezesem Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.