Akty korporacyjne

Podat.2007.4.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr 349/2007
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 4 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia planu działania Komisji do spraw Obsługi Postępowań Lustracyjnych

§  1. W oparciu o treść §121 ust. 7 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza przedłożony przez Komisję do spraw Obsługi Postępowań Lustracyjnych plan działania w następującym brzmieniu:

"Plan działania Komisji do spraw Postępowań Lustracyjnych:

1. Podjęcie działań w zakresie wprowadzenia standardów oraz procedur funkcjonowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie nowych obowiązków nałożonych na Organ samorządu zawodowego nowelizacją ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

2. Bieżącą działalność w zakresie obsługi postępowań związanych ze składaniem oświadczeń lustracyjnych, w trybie wskazanym ustawą o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia