KAAUM.2017.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 37/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia dokumentów Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim niezbędnych do przeprowadzenia wizyt związanych z oceną jakości kształcenia

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w oparciu o Rozdział I ust. 2 Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim oraz wniosek Przewodniczącego UKJKKL z dnia 25.05.2017 r.
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1.  Zatwierdza:
1) Kwestionariusz samooceny przeprowadzonej na kierunku lekarskim w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) Regulamin działania Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3) Regulamin działania Zespołu Wizytującego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§  2.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ NA KIERUNKU LEKARSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Regulamin

działania Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim

1. Pierwsza wizyta zespołu odbywa się na zaproszenie Rektora Uczelni. Czas następnej wizyty oceniającej zależy od okresu, na jaki przyznano certyfikat jakości kształcenia. Niezależnie na jaki okres czasu został przyznany CJK UKJKKL ma obowiązek w drodze wizytacji przeprowadzanych w każdym roku obowiązywania CJK sprawdzania w jaki sposób władze Uczelni wdrażają w codziennych działaniach zalecenia zawarte w raportach końcowych. O terminie wizytacji Przewodniczący UKJKKL zawiadamia Rektora i Dziekana odpowiedniego Wydziału.

2. Najpóźniej cztery tygodnie przed planowaną wizytą, Uczelnia przekazuje UKJKKL elektroniczną wersję wypełnionego Kwestionariusza Samooceny wraz z niezbędnymi załącznikami.

3. Wizytę Zespołu Wizytującego poprzedza:

a) szczegółowe zapoznanie się członków UKJKKL z materiałami zawartymi w przesłanym Kwestionariuszu Samooceny oraz ich ewentualne uzupełnienie przez Uczelnię, w obszarach wskazanych przez UKJKKL;

b) sporządzenie przez UKJKKL programu wizyty oceniającej oraz ustalenie jej terminu.

4. W skład Zespołu Wizytującego w przypadku wizyt o przyznanie CJK wchodzą Co najmniej 3 osoby, wybrane spośród członków UKJKKL. Pracą zespołu kieruje Przewodniczący UKJKKL lub osoba przez niego wyznaczona. Coroczna weryfikacja przyznanego certyfikatu wykonywana jest przez jedną osobę spośród członków UKJKKL.

5. W skład Zespołu Wizytującego nie może wchodzić przedstawiciel wizytowanej Uczelni lub osoba w niej pracująca w ciągu ostatnich 5 lat oraz absolwent tej Uczelni, nawet jeśli obecnie pracuje w innej placówce.

6. Członek UKJKKL, będący Przedstawicielem wizytowanej Uczelni może być zaproszony przez Zespół Wizytujący dla konsultacji jeśli okaże się to konieczne.

7. Wizyta będzie trwała 2-3 dni. Będzie obejmowała: robocze spotkania z Władzami Uczelni/Wydziału oraz wybranymi grupami pracowników Uczelni i studentami, a także wizytacje zajęć dydaktycznych oraz ogląd bazy dydaktyczno-naukowej. Wstępne uwagi o wynikach wizyty będą przekazane Władzom Uczelni w ostatnim dniu wizyty.

8. W okresie do trzech miesięcy po zakończeniu wizyty, Przewodniczący UKJKKL przekaże Rektorowi Uczelni Raport końcowy oparty o analizę uzyskanych materiałów oraz wyniki wizyty. Uczelnia ma prawo ustosunkowania się do treści Raportu końcowego w ciągu 30 dni.

9. Po tym terminie wdrożone zostaną kolejne etapy postępowania oceniającego, prowadzące do przyznania lub odmowy przyznania Certyfikatu Jakości Kształcenia. Od decyzji Komisji przysługuje Rektorowi Uczelni prawo odwołania się do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zgodnie z treścią Rozdziału V pkt 10 Statutu UKJKKL, z podaniem uzasadnienia tego odwołania.

10. Po zakończeniu postępowania oceniającego i upłynięciu czasu odwołania, jak też ewentualnej procedury odwoławczej, przygotowany zostanie dokument oceniający. Sposób jego przekazania uzgodniony zostanie z Rektorem zainteresowanej Uczelni.

11. Uwagi i skargi dotyczące realizacji procesu dydaktycznego jak i jakości kształcenia, zgłaszane do UKJKKL przez P.T. Pracowników Uczelni i Studentów w trakcie wizyty oceniającej umieszczane są w raporcie końcowym wraz z wyjaśnieniami władz dziekańskich.

12. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Konferencję Rektorów i stanowi podstawę działania UKJKKL.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Regulamin działania Zespołu Wizytującego UKJKKL

1. Analiza materiałów nadesłanych przez Uczelnię musi opierać się na aktualnym Kwestionariuszu Samooceny.

2. Program wizyty oceniającej do przyznania Certyfikatu Jakości Kształcenia powinien obejmować:

* spotkanie z Władzami (Rektor/Dziekan/Prodziekani),

* spotkanie z Radą/Komisją Programową,

* spotkanie z kierownictwem zespołu odpowiedzialnego za wewnętrzną kontrolę jakości kształcenia/oceniającego jakość kształcenia,

* spotkanie z zespołem odpowiedzialnym za praktyki wakacyjne,

* spotkanie z komisją rekrutacyjną,

* spotkanie ze studentami,

* wizyty w zakładach nauk podstawowych i przedklinicznych,

* wizyty w jednostkach prowadzących zajęcia kliniczne (wizyty powinny obejmować wszystkie Szpitale Kliniczne Uczelni, a także jednostki pozaakademickie, prowadzące zajęcia dla studentów danej Uczelni) oraz w miejscach odbywania praktyk wakacyjnych.

3. Zakończenie wizyty polega na spotkaniu z Władzami Uczelni, przekazaniu dokumentu stwierdzającego realizację programu wizyty oraz omówieniu wstępnych uwag powizytacyjnych.

4. Program corocznej (jednodniowej) wizyty sprawdzającej obejmuje:

a) zapoznanie się z Kwestionariuszem Samooceny i zmianami jakie wystąpiły w okresie od ostatniej oceny, ewentualnymi wyjaśnieniami co do wcześniejszych uwag Komisji Wizytującej oraz efektami wprowadzonych zmian,

b) spotkanie z Władzami (Dziekan/Prodziekani),

c) ewentualne wizytacje w miejscach, co do których istniały uwagi w ostatniej ocenie.