Zatwierdzenie decyzji w sprawie sporządzania przez Naczelną Izbę Aptekarską sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Akty korporacyjne

Aptek.2020.3.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr VIII/18/2020
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia decyzji w sprawie sporządzania przez Naczelną Izbę Aptekarską sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419) oraz art. 3 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1. 
1. 
Naczelna Rada Aptekarska, jako organ zatwierdzający w rozumieniu art. 3 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), zatwierdza decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 tejże ustawy.
2. 
Sporządzenie sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.) nastąpi wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.