Akt korporacyjny

KRPSZ.2017.3.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 105/17
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2017 rok

Na podstawie § 17 Statutu Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
uchwala się, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się zaplanowany budżet Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ na rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.