Lekarz.2017.12.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 231/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 1 grudnia 2017 r.
w sprawie zasad wydawania "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej"

Na podstawie art. 5 pkt 13 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.), art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  "Newsletter Naczelnej Izby Lekarskiej" będzie wydawany przez Naczelną Izbę Lekarską.
2.  Siedzibą redakcji "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej" jest siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110.
3.  Wszelkie koszty wydawania "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej" pokrywa Naczelna Izba Lekarska.
§  2.  "Newsletter Naczelnej Izby Lekarskiej" służy do przekazywania krótkich informacji o bieżącej działalności Naczelnej Izby Lekarskiej i jest redagowany na podstawie materiałów dostępnych na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej oraz w Gazecie Lekarskiej.
§  3. 
1.  "Newsletter Naczelnej Izby Lekarskiej" będzie wydawany z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu.
2.  "Newsletter Naczelnej Izby Lekarskiej" będzie wydawany za pośrednictwem przekazywania wiadomości teletekstowych na skrzynki poczty elektronicznej odbiorców.
§  4. 
1.  Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej powołuje i odwołuje redaktora naczelnego "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej".
2.  Na redaktora naczelnego "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej" powołuje się panią Katarzynę Strzałkowską.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.