Akty korporacyjne

Podat.2006.4.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 kwietnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 645/2006
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13.04.2006 r.
w sprawie zasad wyboru Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych i członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego

§  1. Na podstawie:

Uchwały nr 10/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego. § 3 uchwały nr 20/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 21 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych. § 46 ust. 4, § 36 ust. 2, § 47 pkt 1 i 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala Regulamin działania Walnych Zgromadzeń w oddziałach regionalnych Izby w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN DZIAŁANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ W ODDZIAŁACH REGIONALNYCH KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Regulamin określa:
1. sposób przeprowadzenia Walnych Zgromadzeń w regionalnych oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2. szczegółowe zasady wyboru powołania odwołania i uzupełniania Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych i członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego.
§  2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. "zgromadzeniach wyborczych", należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenia doradców podatkowych oddziału regionalnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
2. "kandydatach", należy przez to rozumieć kandydatów do Zarządów regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz kandydatów na członków oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego,
3. "Izbie", należy przez to rozumieć Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
4. "Radzie", należy przez to rozumieć Krajową Radę Doradców Podatkowych,
5. "regionie", należy przez to rozumieć regionalne oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
6. "regulaminie", należy przez to rozumieć niniejszy regulamin,
7. "okręgu wyborczym", należy przez to rozumieć obszar województwa, na którym utworzono regionalny oddział Izby,
8. "komisji wyborczej", należy przez to rozumieć Komisję Wyborczą Walnego Zgromadzenia w oddziałach regionalnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
9. "Przewodniczącym zgromadzenia wyborczego", należy przez to rozumieć osobę, która prowadzi Walne Zgromadzenie w regionalnym oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
10. "Statucie" należy przez to rozumieć Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
11. "Ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz.86 ze zm.).
§  3. Do zadań zwołującego Walne Zgromadzenia należy:
1. ustalenie terminów i miejsca przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia,
2. poinformowanie doradców podatkowych z określonego okręgu wyborczego o terminie i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia.
§  4. W Walnych Zgromadzeniach mają prawo uczestniczyć doradcy podatkowi z danego okręgu wyborczego oraz goście zaproszeni przez Przewodniczącego Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych właściwego dla danego okręgu wyborczego.
§  5. Doradca podatkowy po okazaniu legitymacji doradcy podatkowego lub dokumentu tożsamości i złożeniu podpisu na spisie wyborów otrzymuje mandat wyborczy.
§  6. Wybory są równe, bezpośrednie i tajne.
§  7. W wyborach można głosować osobiście i tylko jeden raz z zastrzeżeniem § 32.
§  8. Walne Zgromadzenie jest ważne przy obecności minimum 1/10 liczby doradców podatkowych z danego regionu i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
§  9. Do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji Wyborczej, obrady prowadzi Przewodniczący Zarządu Regionalnego Oddziału Izby lub osoba przez niego wskazana.

Rozdział  2

Prawa wyborcze i okręgi wyborcze

§  10.
1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do Zarządu oddziału regionalnego Izby oraz na członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego przysługuje każdemu doradcy podatkowemu mającemu miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze tego okręgu wyborczego.
2. Jeżeli doradca podatkowy prowadzi działalność na obszarze dwóch lub więcej okręgów wyborczych, może uczestniczyć w wyborach tylko w jednym okręgu wyborczym.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, okręgiem wyborczym właściwym dla doradcy podatkowego jest okręg, na którego obszarze doradca ten wykonuje doradztwo podatkowe wskazane na pierwszym miejscu, jako miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
§  11.
1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do Zarządu regionalnego oddziału Izby, oraz na członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego przysługuje doradcy podatkowemu mającemu prawo wybierania w tym okręgu, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Prawo wybieralności nie przysługuje członkom Komisji Wyborczej, członkom Komisji Skrutacyjnej na danym zgromadzeniu wyborczym, członkom Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Sędziom Sądu Dyscyplinarnego.
3. Prawo wybieralności na członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego nie przysługuje członkom organów Izby, Przewodniczącemu Rady oraz Zastępcom Rzecznika Dyscyplinarnego.
4. Kandydat nie może jednocześnie kandydować do Zarządu Regionu i do Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.
§  12. Ustala się następujące okręgi wyborcze z siedzibą:
1. w Białymstoku - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa podlaskiego,
2. w Bydgoszczy - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego,
3. w Gdańsku - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa pomorskiego,
4. w Katowicach - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa śląskiego,
5. w Kielcach - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa świętokrzyskiego,
6. w Krakowie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa małopolskiego,
7. w Lublinie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa lubelskiego,
8. w Łodzi - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa łódzkiego,
9. w Olsztynie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego,
10. w Opolu - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa opolskiego,
11. w Poznaniu - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa wielkopolskiego,
12. w Rzeszowie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa podkarpackiego,
13. w Szczecinie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
14. w Warszawie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa mazowieckiego,
15. we Wrocławiu - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa dolnośląskiego,
16. w Zielonej Górze - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego na obszarze województwa lubuskiego.

Rozdział  3

Spis wyborców

§  13. Krajowa Rada Doradców Podatkowych publikuje spisy doradców podatkowych w podziale na regiony na stronie internetowej Izby najpóźniej na 14 dni przed terminem pierwszego Walnego Zgromadzenia w danej kadencji.
§  14.
1. Zarząd właściwego Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych sporządza spis wyborców z danego okręgu wyborczego według listy doradców podatkowych prowadzonej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, z zastrzeżeniem § 15 i § 16 i ogłasza go na stronie internetowej regionu.
2. Doradcy podatkowi wpisani na listę doradców podatkowych, po sporządzeniu przez Zarząd Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych spisu wyborców, są wpisywani do spisu wyborców na ich wniosek złożony na ręce Komisji Wyborczej w dniu zgromadzenia wyborczego.
§  15. Zastrzeżenia na nieprawidłowości w spisie wyborców sporządzonym dla danego okręgu wyborczego mogą wnosić wyłącznie doradcy podatkowi, którym przysługuje prawo wybierania w tym okręgu.
§  16.
1. W przypadku, gdy doradca podatkowy wykaże wadliwość spisu wyborców, Przewodniczący Zarządu regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych dokonuje niezbędnych sprostowań.
2. Pozostałe spory co do spisu wyborców rozstrzyga Komisja Wyborcza.

Rozdział  4

Ustalenie liczby członków władz Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych

§  17.
1. Liczbę członków Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych określa uchwała Walnego Zgromadzenia zgodnie ze Statutem.
2. Liczbę członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem uchwały Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie ustalenia liczby członków organów Izby.

Rozdział  5

Organizacja, skład oraz zasady i tryb działania Komisji Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej

§  18.
1. W skład Komisji Wyborczej wchodzi od trzech do pięciu członków.
2. Wybór członków Komisji Wyborczej następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, spośród doradców podatkowych uczestniczących w zgromadzeniu wyborczym.
3. Osoby wybrane w skład Komisji Wyborczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
§  19.
1. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory zgodnie z Ustawą, Statutem oraz przepisami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Komisji Wyborczej lub wyznaczony przez niego członek tej Komisji prowadzi zgromadzenie wyborcze, zarządza rozpoczęcie wyborów, ogłasza ich wyniki oraz zamyka zgromadzenie wyborcze.
§  20. Decyzje Komisji Wyborczej podejmowane są kolegialnie, a w razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§  21. Do czasu wyboru Komisji Skrutacyjnej, jej obowiązki wypełniają członkowie Zarządu Regionalnego Oddziału Izby wskazani przez Przewodniczącego Zarządu regionalnego oddziału Izby danego okręgu wyborczego.
§  22.
1. Do przeprowadzania głosowań wybiera się Komisję Skrutacyjną.
2. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi od trzech do dziewięciu członków.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, spośród doradców podatkowych uczestniczących w zgromadzeniu wyborczym.
4. Osoby wybrane w skład Komisji Skrutacyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
§  23.
1. Komisja Skrutacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowań, oblicza ich wyniki, a także przygotowuje listy kandydatów w porządku alfabetycznym oraz karty do głosowania.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Komisji Wyborczej, zgłaszając wniosek w sprawie dalszego postępowania.
§  24. Decyzje Komisji Skrutacyjnej podejmowane są kolegialnie, a w razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozdział  6

Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby oraz członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego.

§  25.
1. Doradca podatkowy, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze w danym okręgu Wyborczym, może zgłaszać kandydatury do Zarządu oddziału regionalnego Izby oraz na członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego właściwej Komisji Skrutacyjnej ustnie do protokołu na zgromadzeniu wyborczym, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszenie kandydata obejmuje podanie imienia i nazwiska a także numeru wpisu na listę doradców podatkowych.
3. Zgłoszenie kandydatury dokonane w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2 Komisja Skrutacyjna przyjmuje pod warunkiem wyrażenia zgody przez kandydata - ustnie lub pisemnie do protokołu na zgromadzeniu wyborczym.
§  26. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza niezwłocznie kandydatury na zgromadzeniu wyborczym i wywiesza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej w lokalu wyborczym przed zarządzeniem wyborów.

Rozdział  7

Przebieg głosowania

§  27.
1. Na zgromadzeniach wyborczych kandydatury do Zarządów regionalnych oddziałów Izby oraz do Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego mogą być prezentowane wyłącznie ustnie. Zabroniona jest jakakolwiek inna forma agitacji wyborczej na zgromadzeniu wyborczym.
2. Czas prezentacji ustnej winien być ograniczony do 3 minut.
§  28.
1. Każdy wyborca po okazaniu mandatu wyborczego otrzymuje dwie karty do głosowania.
2. Na karcie będą wymienieni w kolejności alfabetycznej - z numerem wpisu na listę doradców podatkowych kandydaci do Zarządu oddziału regionalnego Izby i kandydaci do Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego z danego okręgu. Karta do głosowania jest opieczętowana pieczęcią Komisji Skrutacyjnej danego okręgu.
3. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Skrutacyjna sprawdza czy urna wyborcza jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią Komisji Skrutacyjnej.
4. Oddanie głosu następuje przez postawienie znaku "X" na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata do Zarządu regionalnego oddziału Izby oraz na kandydata do Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.
5. Głos uznaje się za nieważny w przypadku:
a) oddania głosu na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba członków Zarządu regionalnego oddziału Izby i Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w danym okręgu wyborczym,
b) nieoddania głosu na żadnego kandydata,
c) umieszczenia zapisów innych niż określone w ust. 4,
d) przedarcia karty do głosowania.

Rozdział  8

Ustalenie wyników głosowania w okręgach wyborczych

§  29.
1. Po ustaleniu wyników głosowania Komisja Skrutacyjna przekazuje Przewodniczącemu Komisji Wyborczej podpisany przez członków Komisji Skrutacyjnej protokół z wynikami głosowania oraz karty do głosowania.
2. W protokole wymienia się odpowiednio liczby:
a) osób uprawnionych do głosowania,
b) wyborców, którym wydano karty do głosowania,
c) oddanych kart do głosowania,
d) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nie ważności,
e) głosów ważnych,
f) uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów i listę wybranych członków Zarządu regionalnego oddziału Izby oraz wybranych członków Oddziałów Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.
§  30. Do Zarządu oddziału regionalnego Izby oraz do Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, do wyczerpania liczby członków Zarządu regionalnego oddziału Izby oraz członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w danym okręgu wyborczym.
§  31. W przypadku niedokonania wyboru członków Zarządu regionalnego oddziału Izby oraz członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w danym okręgu wyborczym w liczbie określonej w uchwałach Walnego Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby pozostałe miejsca w Zarządzie oraz Sądzie pozostają nieobsadzone.
§  32. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia, Komisja Wyborcza ogłasza na zgromadzeniu wyborczym wybory uzupełniające.
§  33. Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających mają zastosowanie wszystkie unormowania regulaminu dotyczące pierwszych wyborów.
§  34. W wyborach uzupełniających głosuje się wyłącznie na kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu nie uzyskali mandatów z przyczyn określonych w § 32.
§  35. Jeżeli w wyborach uzupełniających kandydaci otrzymali równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, o uzyskaniu mandatu decydują kolejne wybory uzupełniające przeprowadzane do skutku.
§  36.
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza niezwłocznie wyniki wyborów.
2. Protokoły z pracy Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej, podpisane przez jej członków oraz spakowane i opieczętowane karty do głosowania, Przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje w terminie 14 dni do siedziby Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie.
3. Kopie protokołu Komisji Wyborczej Przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje do właściwego regionalnego oddziału Izby.

Rozdział  9

Zasady odwoływania członków Zarządów Oddziałów Regionalnych Izby oraz członków Oddziałów Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.

§  37. Odwołanie członków Zarządu Oddziału Regionalnego oraz członków Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego następuje na Walnym Zgromadzeniu w regionalnym oddziale Izby.

Rozdział  10

Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów Walnych Zgromadzeń

§  38. Na podstawie protokółów Komisji Skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w oddziałach regionalnych Izby, Krajowa Rada Doradców Podatkowych ogłasza wyniki wyborów w 16 regionalnych oddziałach Izby na stronie internetowej Izby.