Akty korporacyjne

Radc.2017.8.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 108/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych 1

(TEKST JEDNOLITY 2 )

Na podstawie art. 59 ust. 4 w związku z art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 1579 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139), uchwala się, co następuje:

§  1.  Ustala się zasady współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Zasady współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych1

§  1. 
1.  Krajowa Rada Radców Prawnych może nawiązywać współpracę z podmiotami zewnętrznymi.
2.  Krajowa Rada Radców Prawnych nawiązuje współpracę w szczególności z:
1) innymi samorządami zawodowymi i organizacjami zawodów zaufania publicznego;
2) krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi prawników;
3) uniwersytetami i innymi uczelniami oraz ośrodkami naukowymi;
4) organizacjami non profit zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy prawniczej;
5) organizacjami komercyjnymi o profilu edukacyjnym i wydawniczym.
3.  Współpraca z podmiotami zewnętrznymi może mieć także formę partnerstwa lub współorganizacji przedsięwzięcia.
4.  3  Współpraca z podmiotami zewnętrznymi może wiązać się z udzielaniem przez Krajową Radę Radców Prawnych dofinansowania na realizację przedsięwzięcia objętego współpracą lub wsparcia rzeczowego.
§  2. 
1.  O nawiązaniu współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z podmiotem zewnętrznym decyduje Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z własnej inicjatywy lub na wniosek.
2.  4  O nadaniu bądź odmowie nadania biegu wnioskowi o nawiązanie współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z podmiotem zewnętrznym decyduje Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych kierując się interesem samorządu oraz wytycznymi Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczącymi współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z innymi podmiotami przyjmowanymi na dany rok kalendarzowy.",
3.  Prezydium Krajowej Rady Radców decyduje o nawiązaniu współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z podmiotem zewnętrznym biorąc pod uwagę:
1) cel przedsięwzięcia objętego współpracą i jego grupę docelową (adresatów);
2) kształtowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku samorządu oraz zawodu radcy prawnego i świadczonych przez radców prawnych usług;
3) zbieżność celów realizowanych przez ten podmiot z celami samorządu radców prawnych;
4) ochronę dobrego imienia i interesów samorządu oraz zawodu radcy prawnego.
§  3. 
1.  Wniosek o nawiązanie współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z podmiotem zewnętrznym powinien w szczególności zawierać:
1) określenie wnioskodawcy lub organizatora przedsięwzięcia objętego współpracą;
2) wskazanie celu i charakteru przedsięwzięcia objętego współpracą;
3) szczegółowy opis i program przedsięwzięcia objętego współpracą;
4) wskazanie oczekiwanej formy współpracy;
3) w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot o charakterze regionalnym lub przedsięwzięcie ma charakter regionalny - przez właściwego dziekana rady okręgowej izby radców prawnych.
5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega opracowaniu przez pracownika Biura Krajowej Rady Radców Prawnych według właściwości merytorycznej.
§  6.  Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych podejmuje decyzję o objęciu swoim patronatem danego przedsięwzięcia na wniosek, po zapoznaniu się z opinią właściwej komisji, członka samorządu radców prawnych, pracownika Biura Krajowej Rady Radców Prawnych lub podmiotu zewnętrznego, którego wiedza i doświadczenie mogą mieć istotne znaczenie dla podjęcia decyzji.
§  7.  W zależności od celu i charakteru przedsięwzięcia przed nawiązaniem współpracy lub objęciem patronatu należy wziąć pod uwagę w szczególności poniższy zakres świadczenia wzajemnego:
1) umieszczenie logo Krajowej Rady Radców Prawnych lub informacji o współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych w realizacji przedsięwzięcia lub objęciu patronatu;
2) umieszczenie logo Krajowej Rady Radców Prawnych, ewentualnie wraz z informacją uzupełniającą, w elektronicznych środkach przekazu pozostających w dyspozycji organizatora przedsięwzięcia, na zaproszeniach oraz materiałach promujących przedsięwzięcie (np. plakatach) lub przeznaczonych dla uczestników przedsięwzięcia;
3) dołączenia do materiałów dotyczących przedsięwzięcia informacji o zawodzie radcy prawnego [w postaci materiałów papierowych lub nośników elektronicznych (np. pakiet informacyjny, film na płycie CD, pendrive)];
4) przedstawienia informacji o współpracy lub objęciu patronatu w przypadku promocji wydarzenia w środkach masowego przekazu;
5) ustne podziękowanie przez organizatora podczas przedsięwzięcia;
6) umożliwienie wystawienia banneru Krajowej Rady Radców Prawnych w eksponowanym miejscu, uzgodnionym z Krajową Radą Radców Prawnych;
7) umożliwienie wystawienia stoiska informacyjnego lub przeprowadzenie prezentacji promującej zawód radcy prawnego;
8) uczestnictwo w przedsięwzięciu osób wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych - jako gości honorowych lub uczestników.
§  8.  W przypadku udzielania dofinansowania przez Krajową Radę Radców Prawnych organizator przedsięwzięcia każdorazowo zamieszcza na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia stosowną informację o współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych w formie i treści uzgodnionej z Krajową Radą Radców Prawnych. Nie wyklucza to innych działań informacyjnych organizatora. 5
§  9. 
1.  Współpraca Krajowej Rady Radców Prawnych z podmiotami zewnętrznymi i objęcie patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych są realizowane na podstawie umowy.
2.  Realizacja warunków umowy w każdym przypadku powinna być udokumentowana przez organizatora przedsięwzięcia, w sposób określony w umowie (przy czym dokument
1 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 458/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.
2 Uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Nr 458/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.
3 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
4 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
5 Zdanie drugie dodane przez § 1 pkt 2 lit. e uchwały, o której mowa w odnośniku 1.