Akty korporacyjne

Rewid.2009.11.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr 1424/33/2009
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie zasad uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) uchwala się, co następuje:
§  1. Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, zwanych dalej "jednostkami", są:
1) Kraj owa Izba Biegłych Rewidentów;
2) podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, których przedmiotem działalności, oprócz wykonywania czynności rewizji finansowej, jest działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej - po nadaniu uprawnienia przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
3) podmioty wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1)) - po nadaniu uprawnienia przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
§  2. Uprawnienia do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, zwanego dalej "obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym", nadaje się na podstawie:
1) wniosku złożonego przez jednostkę, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok kalendarzowy organizowania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;.
2) pozytywnej oceny poziomu merytorycznego i organizacyjno-technicznego planowanego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
§  3. Oceny, o której mowa w § 2 pkt 2, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje na podstawie:
1) doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, potwierdzonego pisemną informacją o zakresie dotychczas prowadzonej działalności szkoleniowej;
2) szczegółowych założeń organizacyjno-programowych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;
3) charakterystyki zawodowej wykładowców, którzy będą prowadzili szkolenia;
4) jakości materiałów przygotowanych dla uczestników szkolenia;
5) deklaracji o posiadaniu zdolności organizacyjno-technicznych umożliwiających przeprowadzanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
§  4. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów do 30 września każdego roku publikuje na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów listę jednostek, którym nadane zostały uprawnienia do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w roku następnym.
§  5. Uprawniona jednostka zobowiązana jest do:
1) informowania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o terminie i miejscu przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, co najmniej na 21 dni przed jego rozpoczęciem;
2) przekazania Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, niezwłocznie po zakończeniu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, listy jego uczestników wg wzoru zamieszczonego we wskazówkach organizacyjno-metodycznych.
§  6.
1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów organizuje wizytacje obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
2. Stwierdzenie nieprawidłowości w przebiegu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego może spowodować cofnięcie uprawnienia do jego przeprowadzania i skreślenie jednostki z listy, o której mowa w § 4.
§  7. Szkolenia organizowane przez podmioty, które uzyskały zgodę na ich prowadzenie w 2009 r., organizowane są do dnia 31 grudnia 2009 r. wg zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów przyjętych uchwałą nr 4 VI Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.
§  8. Przepisy uchwały mają zastosowanie do szkoleń począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r, z tym że:
1) obligatoryjne doskonalenie zawodowe w 2010 r. odbywać się będzie na podstawie jednolitych dla wszystkich jednostek założeń organizacyjno-program owych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, zwanych dalej "założeniami" - uchwalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
2) założenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do dnia 31 grudnia 2009 r.;
3) jednostki ubiegające się o nadanie im uprawnienia do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego:
a) zobowiązane są złożyć wniosek, nie później niż do dnia 31 stycznia 2010 r.,
b) podlegają ocenie, o której mowa w § 3;
4) lista jednostek, którym nadano uprawnienie do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2010 r., opublikowana zostanie na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do dnia 31 marca 2010 r.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 72 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.