PAN.2018.11.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 34/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 28 listopada 2018 roku
w sprawie zasad przyjmowania mieszkańców do jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Seniora

Na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 roku poz. 1475 ze zm.) oraz § 7 Statutu jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Seniora, stanowiącego załącznik do decyzji Nr 24/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki oraz nadania statutu jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Rencisty im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Konstancinie oraz nadania statutu jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Seniora, postanawia się, co następujące:
1. Wprowadza się zasady przyjmowania mieszkańców do jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Seniora, stanowiące załącznik do decyzji.
2. Traci moc Decyzja Nr 15/2013 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie zasad przyjmowania osób do PAN Domu Rencisty im. Witolda Orłowskiego w Konstancinie.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Zasady przyjmowania mieszkańców do jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Seniora

1. Do jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Seniora, zwanej dalej "Domem", mogą zostać przyjęte na pobyt stały lub czas oznaczony osoby niepełnosprawne, przewlekle chore oraz w podeszłym wieku;

2. Do Domu przyjmuje się w pierwszej kolejności członków Polskiej Akademii Nauk oraz byłych pracowników Akademii, pobierających emeryturę lub rentę;

3. Do Domu może być przyjęty również małżonek oraz członek rodziny, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, o której mowa w ust. 2;

4. Do Domu może zostać przyjęta inna osoba niż wskazana w ust. 2 lub 3, jeśli są wolne miejsca.

5. Do Domu nie mogą zostać przyjęte osoby leżące, wymagające trwałej specjalistycznej opieki medycznej, leczenia w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków, chore zakaźnie;

6. Przyjęcie do Domu odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora Domu;

7. Przyjęcie do Domu jest możliwe na podstawie:

a) podania o przyjęcie do Domu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad podpisanego przez osobę ubiegającą się o przyjęcie, zwaną dalej "Kandydatem", lub członka jej rodziny działającego w jej imieniu,

b) karty informacyjnej o stanie zdrowia Kandydata ubiegającego się o pobyt stały (powyżej 30 dni), według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 A do niniejszych zasad podpisanego przez lekarza pierwszego kontaktu oraz ewentualnego orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności (określającego stopień niepełnosprawności),

c) karty informacyjnej o stanie zdrowia Kandydata ubiegającego się o pobyt czasowy (poniżej 30 dni), według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 B do niniejszych zasad podpisanego przez Kandydata, lub członka jego rodziny działającego w jego imieniu oraz ewentualnego orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności (określającego stopień niepełnosprawności),

d) karty oceny stopnia sprawności psycho-fizycznej Kandydata wg skali Barthel, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszych zasad, wypełnionej przez członka rodziny/opiekuna,

e) pisemnej opinii lekarza Domu o stanie zdrowia Kandydata,

f) pozytywnej opinii Komisji do spraw Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk, powoływanej Decyzją Prezesa PAN, zwanej dalej "Komisją", w przypadku ubiegania się przez Kandydata o zniżkę Komisji;

8. Podanie o przyjęcie do Domu składa się do Dyrektora Domu;

9. W podaniu należy wskazać przyczyny uzasadniające przyjęcie do Domu oraz należy załączyć dokumentację, o której mowa w ust. 7 lit. b-d;

10. Dyrektor Domu, po otrzymaniu podania, dokonuje jego oceny formalnej. W przypadku braków w dokumentacji, Dyrektor wzywa do ich uzupełnienia;

11. Po otrzymaniu podania wraz z kompletem wymaganych dokumentów, Dyrektor Domu nadaje sprawie bieg, kierując podanie do lekarza Domu, celem wydania opinii o braku przeciwwskazań do zamieszkania Kandydata w Domu oraz wykluczenia istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 5;

12. Lekarz Domu wydaje opinię, o której mowa w ust. 7 lit. e na podstawie wywiadu lekarskiego, badania i dokumentacji, o której mowa w ust. 7 lit. b-d. W razie potrzeby, lekarz opiniujący ma prawo wystąpić do osoby wnioskującej o przyjęcie do Domu o dodatkową dokumentację, związaną ze stanem zdrowia Kandydata;

13. Decyzja, o której mowa w ust. 6, stanowi podstawę do zawarcia umowy na pobyt w Domu. Umowa określa w szczególności prawa i obowiązki Stron, zakres świadczonych przez Dom usług oraz przyczyny i sposoby rozwiązania umowy;

14. Decyzja, o której mowa w ust. 6 jest ważna przez 1 miesiąc od daty doręczenia decyzji osobie wnioskującej o przyjęcie do Domu. Niestawienie się Kandydata w Domu celem zamieszkania we wskazanym terminie traktowane jest jako rezygnacja z miejsca w Domu;

15. W razie ponownego ubiegania się o miejsce w Domu przez Kandydata, o którym mowa w ust. 14, Kandydat ten musi przejść od początku całą procedurę dotyczącą przyjęcia;

Załącznik Nr  1

Podanie

Imię i nazwisko ________________________

Adres zamieszkania _____________________

Telefon kontaktowy _____________________

Dyrektor PAN Domu Seniora

ul. Chodkiewicza 3/5

05-510 Konstancin-Jeziorna

Zwracam się z uprzejmą prośbą, o przyjęcie do Polskiej Akademii Nauk Domu Seniora w Konstancinie-Jeziornie na pobyt

[] stały

[] czasowy.

Oświadczam, iż

[] jestem członkiem Polskiej Akademii Nauk

[] jestem byłym pracownikiem Polskiej Akademii Nauk

□ jestem małżonkiem/członkiem rodziny/osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, o której powyżej.

Uzasadnianie przyjęcia:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

[] Składam wniosek o obniżenie odpłatności za pobyt z uwagi na staż pracy w PAN

[] Składam wniosek do Komisji do spraw Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk

o obniżenie odpłatności za pobyt z uwagi na trudną sytuację losową (dot. byłych pracowników PAN)

Uzasadnianie sytuacji losowej:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Załączniki:

- karta informacyjna o stanie zdrowia Kandydata ubiegającego się o pobyt stały (powyżej 30 dni)/ karta informacyjna o stanie zdrowia Kandydata ubiegającego się o pobyt czasowy (poniżej 30 dni)

- karty oceny stopnia sprawności psycho-fizycznej Kandydata wg. skali Barthel

- potwierdzenie stażu pracy w PAN łub jednostkach naukowych PAN

______________________________

Podpis

Załącznik Nr  2A

KARTA INFORMACYJNA

o stanie zdrowia Kandydata ubiegającego się o pobyt stały (powyżej 30 dni)

w PAN Dom Seniora w Konstancinie-Jeziornie przy ul Chodkiewicza 3/5.

1. Imię (imiona) i Nazwisko

________________________________________________________________________

Numer ewidencyjny PESEL

________________________________________________________________________

Adres zamieszkania

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Lekarz prowadzący

________________________________________________________________________

3. Rozpoznanie zasadnicze:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Choroby współistniejące:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

a) choroby psychiatryczne tak/nie

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Opis leczenia psychiatrycznego:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Obecnie zażywane leki wraz z dawkowaniem

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Obecnie pozostaje pod opieką poradni specjalistycznej:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Zalecenia dotyczące leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji:

a) Leczenie

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Pielęgnacja

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Rehabilitacja

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________

Pieczątka oraz podpis lekarza

Załącznik Nr  2B

KARTA INFORMACYJNA

o stanie zdrowia Kandydata ubiegającego się o pobyt czasowy (poniżej 30 dni)

w PAN Dom Seniora w Konstancinie-Jeziornie przy ul Chodkiewicza 3/5.

1. Imię (imiona) i Nazwisko

________________________________________________________________________

Numer ewidencyjny PESEL

________________________________________________________________________

Adres zamieszkania

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Choroby:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Obecnie zażywane leki wraz z dawkowaniem

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Obecnie pozostaje pod opieką poradni specjalistycznej:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Zalecenia dotyczące leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji:

a) Leczenie

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Pielęgnacja

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Rehabilitacja

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________

Podpis Kandydata lub Opiekuna

Załącznik Nr  3

Karta oceny stopnia sprawności psycho-fizycznej Kandydata ubiegającego się o pobyt w Domu Seniora wg. skali Barthel

Wypełnia najbliższa rodzina/opiekun.

(Opracowane na podstawie załącznika nr 7 do zarządzenia nr 96/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 października 2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna.)

Lp.AktywnośćPunktacja
1Spożywanie posiłków:
0 - nic jest w stanic samodzielnie jeść
5 - potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem itp.
10 - samodzielny, niezależny
2Przemieszczanie się (z łóżka na krzesło i z powrotem, siadanie):
0 - nie jest w stanie, nie zachowuje równowagi przy siedzeniu
5 - większa pomoc (fizyczna) jednej lub dwóch osób, może siedzieć
10 - mniejsza pomoc (słowna lub fizyczna)
15 - samodzielny
3Utrzymanie higieny osobistej:
0 - potrzebuje pomocy przy wykonywaniu czynności osobistych
5 - niezależny przy myciu twarzy, goleniu się, czesaniu, myciu zębów (z zapewnionymi pomocami)
1Korzystanie z toalety:
0 - zależny
5 - częściowo potrzebuje pomocy
10 - niezależny w dotarciu do toalety oraz zakładaniu i zdejmowaniu ubrania
5Mycie, kąpiel całego ciała:
0 - zależny
5 - niezależny
(iPoruszanie się (po powierzchniach płaskich):
0 - nic porusza się samodzielnie lub jest zależny na wózku
5 - niezależny na wózku lub porusza się na odległość <5°m przy użyciu sprzętu wspomagającego
10 - spacery z pomocą jednej osoby na odległość >5°m
15 - niezależny, także przy użyciu sprzętu wspomagającego na odległość >5()m
7Wchodzenie i schodzenie po schodach
0 - nie jest w stanie samodzielnie wykonać czynności
5 - potrzebuje pomocy (fizycznej, asekuracji, słownej)
10 - samodzielny
8Ubieranie się i rozbieranie
0 - całkowicie zależny
5 - potrzebuje pomocy, część czynności wykonuje samodzielnie
10 - samodzielny
!)Kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu
0 - nie panuje nad oddawaniem stolca lub występuje konieczność lewatywy
5 - sporadycznie bezwiednie oddaje stolec
10 - kontroluje oddawanie stolca
10Kontrolowanie moczu/zwieracza pęcherza moczowego
0 - nie panuje nad oddawaniem moczu lub jest cewnikowany
5 - sporadycznie bezwiednie oddaje mocz
10 - kontroluje oddawanie moczu
Suma Punktów

_____________________________

Podpis

Interpretacja wyników:

86 - 100 pkL - stan pacjenta "lekki"

21 - 85 pkt - stan pacjenta "średnio ciężki"

0-20 pkt - stan pacjenta "bardzo ciężki"