Zasady postępowania etycznego członków KRASzM.

Akty korporacyjne

KRASM.2005.12.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR 8/II/05
KRAJOWEJ RADY AKREDYTACYJNEJ SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie zasad postępowania etycznego członków KRASzM

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 83, poz. 904) uchwala się, co następuje:
§  1.
Członkowie KRASzM powinni:

1. Działać tak, aby wzbudzać zaufanie społeczności akademickiej.

2. Przestrzegać autonomii szkół wyższych i z pełnym szacunkiem traktować wewnętrzne jej tradycje, obyczaje oraz wartości.

3. Przygotowywać się merytorycznie do posiedzeń KRASzM.

4. Zachować obiektywizm i rzetelność w formułowaniu wniosków i opinii.

5. Dbać o minimalizację stresu związanego z badaniem i ocenianiem.

6. Z życzliwością odnosić się do siebie.

7. Zachować tajemnicę informacji uznanych za poufne.

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.