Zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu radców prawnych.

Akty korporacyjne

Radc.2022.7.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lipca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 3/2022
NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 lipca 2022 r.
w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu radców prawnych 1

Na podstawie art. 57 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Uchwały organów samorządu radców prawnych, zwanego dalej "samorządem", są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
2. 
Organ samorządu może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie na wniosek członka organu.
§  2. 
1. 
Organy samorządu, a także ich organy wykonawcze mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. O podejmowaniu uchwał w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, decyduje osoba kierująca danym organem.
2. 
Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o terminie oddania głosu, uzyskali możliwość zapoznania się z treścią projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu. W przypadku projektu uchwały dotyczącej wyborów dokonywanych przez organ samorządu, członków tego organu powiadamia się o imieniu i nazwisku kandydatów oraz o liczbie mandatów w danych wyborach.
3. 
Uchwałę podjętą w trybie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje osoba kierująca danym organem albo inny upoważniony przez niego członek tego organu biorący udział w głosowaniu.
§  3. 
1. 
Prawo wnoszenia projektów uchwał organów samorządu, a także ich organów wykonawczych przysługuje członkom danego organu.
2. 
Projekt uchwały członek danego organu przekazuje osobie kierującej danym organem w terminie umożliwiającym jego przekazanie pozostałym członkom danego organu, nie później niż na 7 dni przed dniem posiedzenia. W szczególnych przypadkach projekt uchwały może być przekazany w terminie późniejszym lub zgłoszony na piśmie w trakcie posiedzenia.
3. 
Prawo wnoszenia poprawek do projektu uchwały przysługuje członkom danego organu.
4. 
Jeżeli do danej jednostki redakcyjnej projektu wniesiono kilka poprawek, osoba prowadząca posiedzenie w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie poprawki najdalej idące. Jeżeli nie można stwierdzić, która poprawka jest dalej idąca, o kolejności głosowania decyduje kolejność zgłoszenia poprawki.
5. 
Do momentu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały wnioskodawca może wycofać ten projekt.
6. 
W przypadku gdy zaistnieją wątpliwości, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisami projektu lub przepisami aktów wewnętrznych samorządu albo wątpliwości co do zgodności projektu z powszechnie obowiązującym prawem, osoba prowadząca posiedzenie może odroczyć rozpatrywanie projektu.
7. 
Jeżeli w trakcie rozpatrywania projektu zostanie zgłoszony wniosek o jego odrzucenie, jest on poddawany pod głosowanie w pierwszej kolejności.
8. 
Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się projektów uchwał podejmowanych w trybie, o którym mowa w § 2 ust. 1.
§  4. 
W uchwale Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu 2  wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule uchwały skreśla się wyrazy ", a także podejmowania uchwał przez organy samorządu";
2)
uchyla się rozdział V.
§  5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
1 

Niniejsza uchwała zmienia uchwałę Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.

2 Niniejsza uchwała została zmieniona:

1) uchwałą Nr 6/2013 X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu;

2) uchwałą Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu;

3) uchwałą Nr 5/2016 XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu;

4) uchwałą Nr 6/2016 XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.