Akty korporacyjne

Lekarz.2006.3.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 marca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 15/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 18 marca 2006 r.
w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 240, poz. 2052 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) uchwala się, co następuje:
§  1.
1. Uchwała określa sposób, tryb i zasady podejmowania uchwał przez:
1) okręgowe zjazdy lekarzy,
2) okręgowe rady lekarskie i ich prezydia,
3) Naczelną Radę Lekarską i jej Prezydium.
2. Szczegółowe zasady techniki legislacyjnej dotyczące uchwał organów izb lekarskich, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.
§  2. Uchwały podejmuje się:
1) w sprawach dotyczących realizacji ustawowych zadań izb lekarskich, a w tym zasad, trybu działania, organizacji i finansowania organów izb lekarskich, a także obowiązków i uprawnień członków izb,
2) w indywidualnych sprawach lekarzy, lekarzy dentystów.
§  3.
1. Uchwały podjęte w sprawach określonych w § 2 pkt 1 powinny zawierać treść normatywną.
2. W rozumieniu niniejszej uchwały za uchwałę organu izby lekarskiej nie uważa się zajęcia stanowiska w określonej sprawie, wystosowania apelu i przyjęcia rezolucji.
§  4.
1. Uchwała w sprawach określonych w § 2 pkt 1 powinna zawierać w następującej kolejności:
1) numer porządkowy uchwały,
2) nazwę organu podejmującego uchwałę,
3) datę podjęcia uchwały,
4) określenie przedmiotu uchwały,
5) podstawę prawną podjęcia uchwały,
6) normatywną treść uchwały,
7) przepis o wejściu uchwały w życie,
8) w razie potrzeby przepisy:
a) o zmianie przepisów obowiązujących,
b) przejściowe,
c) uchylające obowiązujące przepisy,
9) podpis prezesa (przewodniczącego) organu podejmującego uchwałę,
10) uchwała podjęta przez okręgowy zjazd lekarzy, radę lekarską i jej prezydium powinna być podpisana również przez sekretarza.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może zawierać uzasadnienie.
§  5.
1. Do uchwał podjętych w indywidualnych sprawach lekarzy, lekarzy dentystów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych, a w szczególności art. 107.
2. Do uchwał określonych w ust. 1 nie stosuje się przepisów niniejszej uchwały, z wyjątkiem § 6.
§  6. Projekt uchwały opiniuje pod względem zgodności z prawem i niniejszą uchwałą radca prawny lub prawnik izby lekarskiej przed przedstawieniem projektu uchwały organowi samorządu lekarskiego.
§  7.
1. Uchwały organu izby lekarskiej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków danego organu, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach przewidzianych regulaminem organu izby lekarskiej lub gdy organ podejmie taką decyzję na wniosek członka organu.
3. W przypadku głosowania jawnego w razie równości głosów za i przeciw wnioskowi rozstrzyga głos przewodniczącego (prezesa) organu izby lekarskiej.
§  8. Organ izby lekarskiej prowadzi ewidencję podjętych uchwał.
§  9. Organy okręgowych izb lekarskich przesyłają kopię podjętych uchwał określonych w § 2 pkt 1 właściwym organom Naczelnej Izby lekarskiej w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały.
§  10. Uchwały podjęte w sprawach określonych w § 2 pkt 1 przez Naczelną Radę Lekarską i jej Prezydium podlegają opublikowaniu w Biuletynie Naczelnej Rady Lekarskiej, a uchwały podjęte przez okręgowy zjazd lekarzy, okręgową radę lekarską i jej prezydium w biuletynie okręgowej izby lekarskiej.
1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, przewodniczący (prezes) właściwej rady lekarskiej może podjąć decyzję o niepublikowaniu uchwały w biuletynie.
2. Uchwały organów, o których mowa w ust. 1 podlegają opublikowaniu na stronie internetowej właściwej izby.
§  11. Traci moc uchwała Nr 54/95/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 listopada 1995 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy izb lekarskich (Biul. NRL Nr 8/30/96).
§  12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWE ZASADY TECHNIKI LEGISLACYJNEJ DOTYCZĄCE UCHWAŁ ORGANÓW IZB LEKARSKICH

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Uchwała powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając poza zakresem swego unormowania istotnych fragmentów tej dziedziny.
§  2.
1. Uchwała powinna być tak skonstruowana, aby od przyjętych w niej zasad regulacji nie potrzeba było wprowadzać licznych wyjątków.
2. W uchwale nie zamieszcza się przepisów, które regulowałyby sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nią zakres przedmiotowy (stosunki, które reguluje) oraz podmiotowy (krąg podmiotów, do których się odnosi).
3. Uchwała nie może zmieniać lub uchylać przepisów regulujących sprawy, które nie należą do jej zakresu przedmiotowego lub podmiotowego albo się z nimi nie wiążą.
§  3.
1. Uchwała nie może powtarzać przepisów zamieszczonych w ustawach, rozporządzeniach ani w innych uchwałach.
2. W uchwale można odsyłać do przepisów ustaw, rozporządzeń oraz tej samej lub innej uchwały.
§  4.
1. Przepisy uchwały redaguje się zwięźle i syntetycznie, unikając nadmiernej szczegółowości, a zarazem w sposób, w jaki opisuje się typowe sytuacje występujące w dziedzinie spraw regulowanych tą uchwałą.
2. Przepisy uchwały redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje organu, który podejmuje uchwałę.
3. Zdania w uchwale redaguje się zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego, unikając zdań wielokrotnie złożonych.
§  5.
1. W uchwale należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi (określeniami) w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu.
2. W uchwale należy unikać posługiwania się:
1) określeniami specjalistycznymi (profesjonalizmami), jeżeli mają odpowiedniki w języku powszechnym;
2) określeniami lub zapożyczeniami obcojęzycznymi, chyba że nie mają dokładnego odpowiednika w języku polskim;
3) nowo tworzonymi pojęciami lub strukturami językowymi (neologizmami), chyba że w dotychczasowym słownictwie polskim brak jest odpowiedniego określenia.
§  6.
1. W uchwale należy posługiwać się określeniami, które zostały użyte w przepisach powszechnie obowiązujących.
2. W uchwałach regulujących tę samą dziedzinę spraw, należy używać jednolitych określeń.
§  7. Do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami.
§  8. W uchwale nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności uzasadnień formułowanych norm.
§  9.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o odnośniku, należy jego treść umieścić w stopce strony.
2. Odnośnik do przepisu oznacza się cyfrą arabską z nawiasem z prawej strony i umieszcza się z prawej strony, powyżej wyrażenia, do którego się odnosi.
3. Odnośnika do przepisu nie nowelizuje się; w razie potrzeby wprowadza się kolejny odnośnik.

Rozdział  2

Układ uchwały

§  10.
1. Uchwała zawiera:
1) tytuł;
2) przepisy merytoryczne;
3) przepisy o wejściu uchwały w życie.
2. Uchwała zawiera także przepisy przejściowe lub dostosowujące oraz przepisy uchylające, jeżeli reguluje dziedzinę spraw uprzednio unormowaną przez inną uchwałę.
3. Uchwała może zawierać przepisy wprowadzające zmiany w innych uchwałach (przepisy zmieniające) oraz przepisy o wygaśnięciu jej mocy obowiązującej.
§  11. Poszczególne elementy uchwały zamieszcza się w następującej kolejności:
1) tytuł;
2) przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe;
3) przepisy zmieniające;
4) przepisy przejściowe i dostosowujące;
5) przepisy uchylające, przepisy o wejściu uchwały w życie oraz przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej uchwały (przepisy końcowe).

Tytuł uchwały

§  12. W tytule uchwały w oddzielnych wierszach zamieszcza się:
1) numer uchwały,
2) nazwę organu podejmującego uchwałę,
3) datę podjęcia uchwały,
4) ogólne określenie przedmiotu uchwały.
§  13. Datę uchwały poprzedza się zwrotem "z dnia", a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem "r.", jako skrótem wyrazu "rok".
§  14.
1. Przedmiot uchwały określa się możliwie najzwięźlej, jednakże w sposób adekwatnie informujący o jej treści.
2. Określając przedmiot uchwały, nie przytacza się tytułów innych uchwał, z wyjątkiem uchwały zmieniającej inną uchwałę, w której podaje się tylko przedmiot uchwały podlegającej zmianie.

Rozdział  3

Układ i postanowienia przepisów merytorycznych

§  15.
1. W przepisach merytorycznych można wydzielić przepisy ogólne i przepisy szczegółowe.
2. Wydzielone przepisy ogólne oznacza się nazwą "Przepisy ogólne"; można je systematyzować w grupy tematyczne i oznaczać nazwami charakteryzującymi treść każdej z grup.
§  16.
1. W przepisach ogólnych zamieszcza się:
1) określenie zakresu spraw regulowanych uchwałą i podmiotów, których ona dotyczy, lub spraw i podmiotów wyłączonych spod jej regulacji;
2) objaśnienia użytych w uchwale określeń i skrótów.
2. W przepisach ogólnych zamieszcza się również inne, niż określone w ust. 1, postanowienia wspólne dla wszystkich albo dla większości przepisów merytorycznych zawartych w uchwale.
§  17.
1. W przepisach ogólnych można zamieścić odesłanie do ustawy, rozporządzenia lub innej uchwały tylko wtedy, gdy uregulowania w niej zawarte uzupełniają lub odmiennie regulują sprawy normowane uchwałą.
2. W odesłaniu, o którym mowa w ust. 1, jednoznacznie wskazuje się ustawę, rozporządzenie lub uchwałę, do której następuje odesłanie, oraz określa się zakres spraw, dla których następuje to odesłanie.
§  18.
1. W przepisach szczegółowych nie reguluje się tych spraw, które zostały wyczerpująco unormowane w przepisach ogólnych.
2. Jeżeli określone elementy uściślające treść kilku przepisów szczegółowych powtarzają się w tych przepisach, wydziela się je w jeden wspólny przepis i zamieszcza się w przepisach ogólnych albo w bezpośrednim sąsiedztwie tych przepisów szczegółowych, w których te elementy występują.
3. Jeżeli od któregoś z elementów przepisu szczegółowego przewiduje się wyjątki lub któryś z elementów tego przepisu wymaga uściślenia, przepis formułujący wyjątki lub uściślenia zamieszcza się bezpośrednio po danym przepisie szczegółowym.
§  19.
1. Przepisy szczegółowe zamieszcza się w następującej kolejności:
1) przepisy prawa materialnego;
2) przepisy o organach (przepisy ustrojowe);
3) przepisy o postępowaniu przed organami (przepisy proceduralne);
2. Przepisy szczegółowe można systematyzować w grupy tematyczne i oznaczać je nazwami charakteryzującymi treść każdej z tych grup.
§  20.
1. Przepis prawa materialnego powinien możliwie bezpośrednio i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować (przepis podstawowy).
2. Przepis podstawowy może wyjątkowo wskazywać tylko zachowanie nakazywane albo zakazywane jego adresatowi, jeżeli:
1) adresat lub okoliczności tego nakazu albo zakazu są wskazane w sposób niewątpliwy w innej uchwale;
2) celowe jest, aby określenie adresata lub okoliczności zamieścić w przepisach ogólnych tej samej uchwały;
3) powszechność zakresu adresatów lub okoliczności jest oczywista.
§  21. W przepisach ustrojowych zamieszcza się przepisy o utworzeniu organów, ich zadaniach i kompetencjach, ich organizacji, sposobie ich obsadzania oraz o tym, jakim podmiotom podlegają lub jakie podmioty sprawują nad nimi nadzór.
§  22. W przepisach proceduralnych określa się sposób postępowania przed organami, strony i innych uczestników postępowania, ich prawa i obowiązki w postępowaniu oraz rodzaje rozstrzygnięć, które zapadają w postępowaniu, i tryb ich wzruszania.
§  23.
1. Uchwała może zawierać załączniki; odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach merytorycznych uchwały.
2. W załącznikach do uchwały zamieszcza się w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze specjalistycznym.

Rozdział  4

Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących

§  24.
1. W przepisach przejściowych reguluje się wpływ nowej uchwały na stosunki powstałe pod działaniem uchwały albo uchwał dotychczasowych.
2. W przepisach przejściowych rozstrzyga się w szczególności:
1) sposób zakończenia postępowań będących w toku (wszczętych w czasie obowiązywania dotychczasowych przepisów i niezakończonych ostatecznie do dnia ich uchylenia), skuteczność dokonanych czynności procesowych oraz organy właściwe do zakończenia postępowania i terminy przekazania im spraw;
2) czy i w jakim zakresie utrzymuje się czasowo w mocy instytucje prawne zniesione przez nowe przepisy;
3) czy zachowuje się uprawnienia i obowiązki oraz kompetencje powstałe w czasie obowiązywania uchylanych albo wcześniej uchylonych przepisów oraz czy skuteczne są czynności dokonane w czasie obowiązywania tych przepisów; sprawy te reguluje się tylko w przypadku, gdy nie chce się zachować powstałych uprawnień, obowiązków lub kompetencji albo chce się je zmienić albo też gdy chce się uznać dokonane czynności za bezskuteczne;
4) czy i w jakim zakresie stosuje się nowe przepisy do uprawnień i obowiązków oraz do czynności, o których mowa w pkt 3.
§  25.
1. Jeżeli w stosunku do spraw, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 1-3, zamierza się zachować czasowo w mocy przepisy dotychczasowej uchwały, zaznacza się to wyraźnie w nowej uchwale, nadając przepisowi przejściowemu brzmienie: "W sprawach ..... stosuje się §... uchwały ..... (tytuł dotychczasowej uchwały)".
2. W przepisach przejściowych można wskazać również termin, do którego będą obowiązywać, zachowane czasowo w mocy, przepisy dotychczasowej uchwały, co wyraża się zwrotem: "nie dłużej niż do dnia .....".
§  26.
1. W przepisach dostosowujących reguluje się w szczególności:
1) sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji tworzonych nową uchwałą;
2) sposób przekształcenia organów lub instytucji utworzonych na podstawie dotychczasowej uchwały w organy lub instytucje tworzone przez nową uchwałę.
2. W przepisach dostosowujących można wyznaczyć termin dostosowania organów lub instytucji do nowej uchwały.
§  27. Rozwiązania przewidziane w przepisach przejściowych i dostosowujących powinny być ukształtowane w sposób nieuciążliwy dla ich adresatów i pozostawiać im możliwość przystosowania się do przepisów nowej uchwały.
§  28. W przepisach przejściowych i dostosowujących nie zamieszcza się przepisów regulujących sprawy inne niż określone w niniejszym rozdziale.

Rozdział  5

Układ i postanowienia przepisów końcowych

§  29.
1. Przepisy końcowe zamieszcza się w następującej kolejności:
1) przepisy uchylające;
2) przepisy o wejściu uchwały w życie;
3) przepisy o wygaśnięciu mocy uchwały - w razie potrzeby.
2. W przepisach końcowych nie zamieszcza się przepisów innych, niż określone w ust. 1.
§  30. W przepisie uchylającym wyczerpująco wymienia się uchwały lub poszczególne przepisy, które uchwała uchyla; nie poprzestaje się na domyślnym uchyleniu poprzedniej uchwały ani jej przepisów przez odmienne uregulowanie danej sprawy w nowej uchwale.
§  31.
1. Przepisowi uchylającemu uchwałę lub poszczególne jej przepisy nadaje się odpowiednio brzmienie: "Traci moc uchwała ..... (tytuł uchwały)" albo "W uchwale ..... (tytuł uchwały) uchyla się § ...".
2. Jeżeli uchyla się kilka uchwał, uchylane uchwały wymienia się w jednej jednostce redakcyjnej uchwały uchylającej, zamieszczając je w punktach, w kolejności, w jakiej uchylane uchwały zostały uchwalone.
§  32.
1. Uchwałę regulującą dotychczas daną dziedzinę spraw uchyla się w całości, bez pozostawiania w mocy poszczególnych jej jednostek systematyzacyjnych, zwłaszcza pojedynczych przepisów.
2. Jeżeli wyjątkowo zachowuje się moc obowiązującą niektórych przepisów uchylanej uchwały, wyraża się to zwrotem: "Traci moc uchwała ..... (tytuł uchwały), z wyjątkiem przepisów § ... (wyczerpująco wymienia się przepisy, które pozostają w mocy)".
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w razie uchylania przepisów, których moc obowiązująca została zachowana, uchyla się również przepis, który zachował moc obowiązującą tych przepisów, co wyraża się zwrotem:

"Uchyla się:

1) § ... i §... uchwały ..... (tytuł uprzednio uchylonej uchwały, w której były zamieszczone uchylane przepisy), zachowane w mocy na podstawie § ... uchwały ..... (tytuł uchwały, która zachowała moc obowiązującą uchylanych przepisów);

2) §... uchwały ..... (tytuł uchwały, która zachowała moc obowiązującą uchylanych przepisów), w części dotyczącej zachowania w mocy przepisów wymienionych w pkt 1.".

§  33. Jeżeli uchyla się tylko niektóre przepisy uchwały, w przepisie uchylającym jednoznacznie i wyczerpująco wymienia się wszystkie uchylane przepisy tej uchwały.
§  34. W uchwale zamieszcza się przepis określający termin jej wejścia w życie.
§  35.
1. Uchwała powinna wchodzić w życie w całości w jednym terminie. Nie różnicuje się terminów wejścia w życie poszczególnych przepisów uchwały.
2. Odstępstwo od rozwiązania, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić tylko w przypadku przepisów zmieniających, uchylających, przejściowych i dostosowujących.
§  36.
1. Przepisowi o wejściu w życie uchwały można nadać brzmienie:
1) "Uchwała wchodzi w życie po upływie ......... od dnia ogłoszenia";
2) "Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia".
2. Liczbę dni, tygodni, miesięcy lub lat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zapisuje się cyfrą arabską albo słownie.
§  37.
1. Wejścia w życie uchwały nie uzależnia się od wystąpienia zdarzenia przyszłego.
2. Od wystąpienia zdarzenia przyszłego można uzależnić stosowanie uchwały albo jej poszczególnych przepisów. Jeżeli stosowanie całej uchwały ma być uzależnione od wystąpienia zdarzenia przyszłego, wyraża się to zwrotem: "Uchwała wchodzi w życie z dniem ..... (określenie zdarzenia)", a jeżeli od wystąpienia zdarzenia przyszłego ma być uzależnione stosowanie tylko poszczególnych przepisów ustawy - zwrotem: "Uchwała wchodzi w życie z dniem ....., z tym że przepisy § ... stosuje się od dnia ..... (określenie zdarzenia)".
§  38. Przepisowi nadającemu moc wsteczną uchwale lub jej części nadaje się brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem ..... i ma zastosowanie do zdarzeń (stanów rzeczy)....., które powstały przed dniem ....." albo "Uchwała wchodzi w życie z dniem ..... i ma zastosowanie również do zdarzeń (stanów rzeczy) ....., które powstały przed dniem .....", albo też "Uchwała wchodzi w życie z dniem ....., z mocą od dnia .....".
§  39.
1. Przepis określający termin wygaśnięcia mocy obowiązującej uchwały albo poszczególnych jej przepisów zamieszcza się tylko w przypadku, gdy uchwała albo jej poszczególne przepisy mają obowiązywać w ograniczonym czasie; wygaśnięcie mocy obowiązującej uchwały albo poszczególnych jej przepisów można uzależnić od wystąpienia zdarzenia przyszłego tylko w przypadku, gdy termin jego wystąpienia można ustalić w sposób niebudzący wątpliwości i zostanie on urzędowo podany do wiadomości publicznej.
2. Przepisowi, o którym mowa w ust. 1, nadaje się odpowiednio brzmienie: "Uchwała ..... (tytuł uchwały) obowiązuje do dnia ..... (termin wskazany kalendarzowo albo przez określenie zdarzenia przyszłego)" albo "Przepisy § ... tracą moc z dniem ..... (termin wskazany kalendarzowo albo przez określenie zdarzenia przyszłego)".
§  40. Jeżeli przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe nie są liczne, można je zamieścić pod wspólną nazwą "Przepisy przejściowe i końcowe".

Rozdział  6

Oznaczanie przepisów uchwały i ich systematyzacja

§  41. Podstawową jednostką redakcyjną uchwały jest paragraf.
§  42.
1. Każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny paragraf.
2. Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału paragrafu na ustępy.
3. Podział paragrafu na ustępy wprowadza się także w przypadku, gdy między zdaniami wyrażającymi samodzielne myśli występują powiązania treściowe, ale treść żadnego z nich nie jest na tyle istotna, aby wydzielić ją w odrębny paragraf.
4. Ustęp powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy.
§  43.
1. W obrębie paragrafu (ustępu) zawierającego wyliczenie wyróżnia się dwie części: wprowadzenie do wyliczenia oraz punkty. Wyliczenie może kończyć się częścią wspólną, odnoszącą się do wszystkich punktów.
2. W obrębie punktów można dokonać dalszego wyliczenia, wprowadzając litery.
3. W obrębie liter można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadzając tiret.
§  44.
1. Paragraf oznacza się skrótem "§" i cyfrą arabską z kropką, z zachowaniem ciągłości numeracji paragrafów w obrębie całej uchwały, a przy powoływaniu - skrótem "§" bez względu na liczbę i przypadek oraz cyfrą arabską bez kropki.
2. Ustęp oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego paragrafu, a przy powoływaniu - skrótem "ust." bez względu na liczbę i przypadek oraz cyfrą arabską bez kropki.
3. Punkt oznacza się cyfrą arabską z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego paragrafu albo ustępu, a przy powoływaniu - skrótem "pkt" bez względu na liczbę i przypadek oraz cyfrą arabską bez nawiasu. Każdy punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką, chyba że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich punktów. W takim przypadku kropkę stawia się po części wspólnej.
4. Wyliczenie w obrębie punktu (tzw. litery) oznacza się małymi literami alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych tylko językowi polskiemu (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź), z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem ciągłości alfabetycznej w obrębie punktu, a przy powoływaniu - skrótem "lit." bez względu na liczbę i przypadek oraz literą alfabetu łacińskiego bez nawiasu. Każdą literę kończy się przecinkiem, a ostatnią średnikiem albo kropką, chyba że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich liter. W takim przypadku średnik albo kropkę stawia się po części wspólnej.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, gdy zabraknie liter, stosuje się oznaczenie najpierw dwuliterowe, a następnie wieloliterowe, dopisując do ostatniej litery alfabetu łacińskiego najpierw pierwszą, a następnie kolejne litery tego alfabetu [a), b)..... z), za), zb) ..... zz), zza), zzb) .....].
6. Każde tiret kończy się przecinkiem, a ostatnie przecinkiem, średnikiem albo kropką, chyba że wyliczenie kończy się częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich tiret. W takim przypadku przecinek, średnik albo kropkę stawia się po części wspólnej. Przy powoływaniu tiret oznacza się wyrazem "tiret" i wyrażonym słownie numerem porządkowym tego tiret.
§  45.
1. Każdą jednostkę redakcyjną zapisuje się od nowego wiersza i poprzedza jej oznaczeniem umieszczonym w tym samym wierszu.
2. Paragrafy i ustępy rozpoczyna się od nowego wiersza.
3. Punkty, litery i tiret rozpoczyna się na wysokości początku wprowadzenia do wyliczenia.
§  46.
1. Przepisy paragrafu podzielonego na ustępy, punkty, litery i tiret powołuje się w następującej kolejności: "§ ... ust. ... pkt ... lit. ... tiret...", bez przecinków po kolejnych jednostkach redakcyjnych.
2. W przypadku gdy jednostka redakcyjna składa się z kilku zdań, a zamierza się powołać tylko jedno z nich, wyraża się to zwrotem: "§ ... ust. ... zdanie (numer porządkowy zdania)".
§  47.
1. W celu systematyzacji przepisów uchwały paragrafy można grupować w jednostki systematyzacyjne wyższego stopnia.
2. Paragrafy grupuje się w rozdziały, rozdziały grupuje się w działy, a działy łączy się w tytuły.
§  48. Jednostki systematyzacyjne wyższego stopnia stosuje się tylko w przypadku, gdy co najmniej w stosunku do jednej z nich zastosowano uprzednio odpowiednie jednostki systematyzacyjne niższego stopnia.
§  49.
1. Rozdziały (oddziały) numeruje się cyframi arabskimi, a jednostki systematyzacyjne wyższego stopnia - cyframi rzymskimi.
2. Nazwa jednostki systematyzacyjnej wyższego stopnia składa się z wyrazu "tytuł", "dział", "rozdział" "oddział" z odpowiednią cyfrą porządkową oraz ze zwięzłego określenia treści lub zakresu regulowanych spraw, rozpoczętego wielką literą, zapisanego od nowego wiersza.

Rozdział  8

Zmiana (nowelizacja) uchwały

§  50. Zmiana (nowelizacja) uchwały polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych jej przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niej nowych przepisów.
§  51. Przepisy uchwały zmienia się:
1) odrębną uchwałą zmieniającą;
2) przepisem zmieniającym zamieszczonym w innej uchwale.
§  52. Jeżeli zmiany wprowadzane w uchwale miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność uchwały albo gdy uchwała była już poprzednio wielokrotnie nowelizowana, opracowuje się projekt nowej uchwały.
§  53.
1. Przepisy uchwały zmienia się przepisem wyraźnie wskazującym dokonywane zmiany.
2. Pierwszemu paragrafowi uchwały zmieniającej albo przepisowi zmieniającemu zamieszczanemu w innej uchwale nadaje się brzmienie: "W uchwale ..... (tytuł uchwały) wprowadza się następujące zmiany: .....".
3. Jeżeli uchyla się tylko jeden przepis uchwały, przepisowi uchylającemu nadaje się brzmienie: "W uchwale ..... (tytuł uchwały) uchyla się § ...".
4. Jeżeli zmienia się treść lub brzmienie tylko jednego przepisu uchwały, przepisowi zmieniającemu nadaje się brzmienie: "W uchwale ..... (tytuł uchwały) § ... otrzymuje brzmienie: .....".
§  54. Zmiana uchwały nie może polegać na tym, że dawny przepis zastępuje się nowym, nie wskazując jednocześnie dokonywania tej zmiany (nowelizacja dorozumiana).
§  55.
1. Zmieniany przepis uchwały przytacza się w pełnym nowym brzmieniu, choćby zastępowano w nim, dodawano albo eliminowano tylko jeden wyraz.
2. Jeżeli paragrafy uchwały są podzielone na jednostki redakcyjne niższego stopnia, a zmianę wprowadza się tylko w którejś z tych jednostek, można poprzestać na przytoczeniu pełnego nowego brzmienia tylko tej zmienianej jednostki redakcyjnej.
§  56. Jeżeli dane określenie, występujące w wielu przepisach zmienianej uchwały, zastępuje się w każdym z nich innym określeniem, zmiany tej dokonuje się, zamieszczając w uchwale zmieniającej przepis w brzmieniu:

"Użyte w § ... (albo użyte w uchwale), w różnej liczbie i przypadku, wyrazy " ..... " zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami " ..... ".".

§  57.
1. Jeżeli do tekstu uchwały dodaje się nowe paragrafy, zachowuje się dotychczasową numerację, dodając do numeru nowego paragrafu małą literę alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem liter właściwych tylko językowi polskiemu, z zachowaniem ciągłości alfabetycznej, co wyraża się zwrotem: "Po § X dodaje się § Xa w brzmieniu .....".
2. Zasadę wyrażoną w ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy w obrębie paragrafu dodaje się nowy ustęp, w obrębie ustępu nowy punkt albo w obrębie punktu nową literę, co wyraża się zwrotem: "w § ... po ust. X (pkt X, lit. X) dodaje się ust. Xa (pkt Xa, lit. Xa) w brzmieniu: ....."; jednakże gdy kolejną jednostkę redakcyjną niższego stopnia dodaje się na końcu paragrafu, ustępu, punktu albo litery, oznacza się ją odpowiednio kolejną cyfrą arabską lub literą alfabetu łacińskiego, co wyraża się zwrotem: "w § ... w ust. ... dodaje się pkt... (lit. ...) ... w brzmieniu: .....", przy czym przed oznaczeniem każdej kolejnej jednostki redakcyjnej pisze się przyimek "w".
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w razie wyczerpania się liter, dodawane paragrafy lub jednostki redakcyjne niższego stopnia oznacza się najpierw dwuliterowo, a następnie wieloliterowo, dopisując do oznaczenia wynikającego z ust. 2 najpierw pierwszą, a następnie kolejne litery alfabetu łacińskiego (Xa ..... Xz,..... Xza ..... Xzz, Xzza ..... Xzzz).
§  58. Zmienia się zawsze pierwotny tekst uchwały, a jeżeli wprowadzono do niego zmiany - tekst zmieniony. Jeżeli ogłoszono tekst jednolity uchwały, zmienia się ten tekst, a w przypadku gdy wprowadzono zmiany do tekstu jednolitego - zmieniony tekst jednolity.
§  59.
1. Jedną uchwałą zmieniającą obejmuje się tylko jedną uchwałę.
2. Odstąpienie od zasady wyrażonej w ust. 1 jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy między zmienianymi uchwałami występują niewątpliwe związki tematyczne lub do zrealizowania zamysłu prawodawcy jest niezbędne jednoczesne dokonanie zmian w kilku uchwałach.
§  60.
1. Uchwała zmieniająca może zawierać jedynie przepisy uchylające, przepisy zastępujące lub przepisy uzupełniające przepisy uchwały zmienianej, a w razie potrzeby - także przepisy przejściowe i dostosowujące, konieczne ze względu na dokonywaną nowelizację.
2. W uchwale zmieniającej nie zamieszcza się przepisów regulujących sprawy nieobjęte zakresem unormowania uchwały zmienianej.
§  61.
1. Zmiany dokonywane uchwałą zmieniającą ujmuje się w jeden paragraf tej uchwały.
2. Każdy nowelizowany paragraf ujmuje się w oddzielny punkt. Jeżeli w jednym paragrafie wprowadza się zmiany w jego jednostkach redakcyjnych niższego stopnia, każdą z tych zmian oznacza się odrębną literą.
§  62. Jeżeli w jednej uchwale zmieniającej zmienia się kilka uchwał, zmianę każdej z tych uchwał ujmuje się w odrębny paragraf.
§  63.
1. Tytuł uchwały zmieniającej formułuje się zgodnie z zasadami wyrażonymi w § 12-14, z tym że przedmiot uchwały określa się przez użycie zwrotu: "uchwała o zmianie uchwały ..... (tytuł uchwały)" albo "uchwała zmieniająca uchwałę ..... (tytuł uchwały)", a jeżeli zmienia się jednocześnie kilka uchwał - "uchwała o zmianie uchwały ..... (tytuł uchwały)", wymieniając tytuł każdej zmienianej uchwały.
2. Jeżeli jedną uchwałą zmienia się wiele uchwał i wymienienie w tytule uchwały nowelizującej tytułów wszystkich zmienianych uchwał powodowałoby, że tytuł uchwały nowelizującej byłby rażąco długi, można wyjątkowo sformułować go przy użyciu zwrotu: "uchwała o zmianie uchwał ....." i ogólnie podać ich wspólny przedmiot albo "uchwała o zmianie uchwał ..... (tytuł uchwały) oraz niektórych innych uchwał", wymieniając tylko tytuł podstawowej uchwały nowelizowanej.
3. W tytule uchwały zmieniającej nie podaje się daty i numeru uchwały nowelizowanej oraz oznaczenia biuletynu rady lekarskiej, w którym została ogłoszona ta uchwała i jej zmiany albo ostatni tekst jednolity i jego zmiany.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w odnośniku do tytułu uchwały zmieniającej podaje się tytuły wszystkich zmienianych uchwał oraz oznaczenia biuletynów rad lekarskich, w których zostały ogłoszone te uchwały i ich zmiany albo ostatnie teksty jednolite i ich zmiany.
§  64.
1. Jeżeli uchwała zawiera kilka przepisów zmieniających, wydziela się je we wspólny rozdział zatytułowany "Zmiany w przepisach obowiązujących" i zamieszcza się bezpośrednio przed przepisami przejściowymi i końcowymi.
2. Jeżeli uchwała zawiera jeden przepis zmieniający, zamieszcza się go bezpośrednio przed przepisami przejściowymi i końcowymi w rozdziale zatytułowanym "Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe".

Rozdział  9

Tekst jednolity

§  65.
1. Jeżeli liczba zmian w uchwale jest znaczna lub uchwała była uprzednio wielokrotnie nowelizowana, można dokonać ogłoszenia tekstu jednolitego.
2. Ogłoszenia tekstu jednolitego dokonuje prezes (przewodniczący) organu samorządu lekarskiego z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania tekstu jednolitego.
§  66. Tekst jednolity sporządza się według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania obwieszczenia o ogłoszeniu tego tekstu.
§  67. Ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszczenia; tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia.
§  68. Tytułowi obwieszczenia nadaje się brzmienie: "Obwieszczenie ..... (nazwa organu wydającego obwieszczenie) z dnia .... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały .... (tytuł uchwały)". W tytule obwieszczenia nie podaje się daty i numeru uchwały, której tekst jednolity się ogłasza, ani nie podaje się oznaczenia biuletynów rad lekarskich, w których została ogłoszona ta uchwała i jej zmiany oraz wcześniejsze teksty jednolite i ich zmiany.
§  69.
1. W obwieszczeniu przytacza się przepis uchwały upoważniający do ogłoszenia tekstu jednolitego i tytuł uchwały, której tekst jednolity jest ogłaszany, a ponadto wymienia się te wszystkie uchwały, które wprowadziły zmiany do pierwotnego tekstu tej uchwały.
2. W obwieszczeniu zamieszcza się także treść tych przepisów zawartych w uchwałach zmieniających, których nie zamieszcza się w tekście jednolitym, jako niezmieniających tekstu uchwały, której tekst jednolity jest ogłaszany.
§  70. Treść obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego formułuje się według wzoru:

"1. Na podstawie § 65 ust. 1 uchwały Nr .... Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia ............ r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy (Biul. NRL Nr ....), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały z dnia ..... w sprawie .... (oznaczenie biuletynu rady lekarskiej, przy czym podaje się tylko oznaczenie biuletynu, w którym został ogłoszony tekst pierwotny albo ostatni tekst jednolity), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą z dnia .... w sprawie .... (oznaczenie biuletynu rady lekarskiej);

2) .................... oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem ..... (podaje się dzień, według stanu, na który sporządzono tekst jednolity).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § ... uchwały z dnia ..... w sprawie .... (oznaczenie biuletynu rady lekarskiej, przy czym podaje się oznaczenie biuletynów rad lekarskich, w których został ogłoszony tekst pierwotny i wszystkie jego zmiany), który stanowi:

"§ ...............";

2) .........".

§  71. Jeżeli na podstawie przepisu późniejszego można ustalić w sposób niewątpliwy, że przepis wcześniejszy nie obowiązuje, w obwieszczeniu o ogłoszeniu tekstu jednolitego czyni się o tym wzmiankę w brzmieniu:

"Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały z dnia ...... w sprawie ...... nie obejmuje przepisu § ..... tej uchwały jako wygasłego". W takim przypadku w treści obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego, o której mowa w § 70, wzmiankę w tej sprawie zamieszcza się jako odrębny kolejny punkt (pkt 3).

§  72. Tekst jednolity redaguje się według następujących zasad:
1) zachowuje się numerację pierwotnego tekstu uchwały i uwzględnia numerację dodaną przez uchwały zmieniające; nie wprowadza się ciągłości numeracji;
2) w miejscu przepisu uchylonego wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki redakcyjnej oraz określenie "uchylony", podając w odnośniku tytuł uchwały uchylającej oraz oznaczenie biuletynów rad lekarskich, w których została ogłoszona ta uchwała i jej zmiany, a także podaje się przepis uchylający i datę jego wejścia w życie;
3) przy przepisach, których treść zmieniono, i przy przepisach dodanych podaje się w odnośnikach do tych przepisów tytuł uchwały nowelizującej oraz oznaczenie biuletynów rad lekarskich, w których została ogłoszona ta uchwała i jej zmiany, a także podaje się przepis nowelizujący i datę jego wejścia w życie;
4) w przypadku przepisów wielokrotnie zmienianych, w odnośnikach do tych przepisów podaje się w kolejności chronologicznej wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z zasadami wyrażonymi w pkt 2 i 3.
§  73. Do tekstu jednolitego nie wprowadza się zmian, które nie zostały wyraźnie sformułowane w uchwale zmieniającej, chyba że zmiany te mają charakter wyłącznie formalny. W takim przypadku wprowadzone zmiany omawia się w odnośnikach do przepisów, w których wprowadzono takie zmiany.
§  74. W odnośnikach do tekstu jednolitego omawia się również zmiany inne, niż wymienione w § 72 pkt 2-4 i § 73, w tym także zmiany, które nastąpiły w przepisach, do których odsyła uchwała, której tekst jednolity jest ogłaszany.
§  75. W przypadku gdy ogłasza się drugi lub kolejny tekst jednolity, w odnośnikach do tego tekstu omawia się tylko zmiany wprowadzone po ogłoszeniu ostatniego tekstu jednolitego.

Rozdział  10

Sprostowanie błędu

§  76.
1. Sprostowaniu podlegają błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w uchwale.
2. Sprostowania dokonuje się w drodze obwieszczenia prezesa (przewodniczącego) właściwej rady lekarskiej.
§  77.
1. Obwieszczenie o sprostowaniu błędu zawiera:
1) tytuł obwieszczenia, a w nim nazwę organu prostującego błąd oraz datę wydania obwieszczenia i jego przedmiot;
2) podstawę prawną sprostowania błędu;
3) tytuł uchwały, w którym prostuje się błąd, a także oznaczenie biuletynu rady lekarskiej, w którym została ogłoszona ta uchwała;
4) przepis prawny uchwały podlegający sprostowaniu;
5) przytoczenie błędu, który jest przedmiotem sprostowania;
6) fragment tekstu uchwały w brzmieniu uwzględniającym sprostowanie błędu.
2. Tytułowi obwieszczenia o sprostowaniu błędu nadaje się brzmienie: "Obwieszczenie ....................................... (nazwa organu wydającego obwieszczenie) z dnia ..... o sprostowaniu błędu".
3. Treść obwieszczenia o sprostowaniu błędu formułuje się według wzoru: "Na podstawie § 76 ust. 1 uchwały Nr ... Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia ................. r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy (Biul. NRL Nr ....) w ..... (tytuł uchwały, z oznaczeniem biuletynu rady lekarskiej, w którym została ogłoszona ta uchwała) w ..... (oznaczenie jednostki redakcyjnej) zamiast wyrazu "....." powinien być wyraz "...".".
4. Jednym obwieszczeniem o sprostowaniu błędów można sprostować więcej niż jeden błąd w tej samej uchwale, a także błędy w różnych uchwałach.
§  78. Rozwiązania, o których mowa w § 77, stosuje się odpowiednio do sprostowania błędu w tekście jednolitym uchwały.
§  79. Jeżeli po dniu ogłoszenia uchwały, w której prostuje się błąd, został ogłoszony tekst jednolity tej uchwały, zawierający ten sam błąd, sprostowanie musi odrębnie obejmować również ogłoszony tekst jednolity.