PAN.2018.11.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 35/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 28 listopada roku
w sprawie zasad odpłatności za pobyt w jednostce organizacyjnej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Seniora

Na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 roku poz. 1475 ze zm.) oraz § 7 Statutu jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Seniora, stanowiącego załącznik do decyzji Nr 24/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki oraz nadania statutu jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Rencisty im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Konstancinie oraz nadania statutu jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Seniora, postanawia się, co następujące:
§  1.  Wprowadza się zasady odpłatności za pobyt w jednostce organizacyjnej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Seniora, zwanej dalej "Domem", stanowiące załącznik do decyzji.
§  2.  Do osób będących mieszkańcami Domu w dniu wejścia w życie niniejszej decyzji zastosowanie mają dotychczasowe zasady odpłatności za pobyt w Domu określone w załączniku do Zarządzenia nr 21 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Rencisty im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Konstancinie.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ POLSKA AKADEMIA NAUK DOM SENIORA

1. Przyjęcie mieszkańca do jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Dom Seniora, zwanej dalej "Domem", następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Polską Akademią Nauk, zwaną dalej "PAN", a mieszkańcem i osobami zobowiązanymi lub pomiędzy PAN a mieszkańcem, w której określa się w szczególności:

a) zakres świadczonych usług,

b) zasady odpłatności,

c) obowiązki i uprawnienia stron,

d) warunki rozwiązania umowy;

2. Pobyt w Domu jest odpłatny;

3. Wzory umów, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki nr 1 (wzór umowy pobyt stały) i 2 (wzór umowy pobyt czasowy) do niniejszych zasad.

4. Wysokość miesięcznej opłaty netto na dany rok kalendarzowy ustala Dyrektor Domu nie później niż do dnia 30 listopada roku, poprzedzającego dany rok kalendarzowy;

5. Do ustalonej kwoty opłaty netto dolicza się obowiązującą stawkę VAT;

6. Wysokość opłaty o której mowa w ust. 4 jest podawana do wiadomości mieszkańców Domu oraz zamieszczana na stronie internetowej Domu;

7. Opłata miesięczna, o której mowa w ust. 5 jest wnoszona w terminie określonym w umowie;

8. Dom może świadczyć odpłatnie na rzecz mieszkańców usługi nie objęte umową, o której mowa w ust. 2, na podstawie obowiązującego cennika ustalonego przez Dyrektora Domu;

9. Obniżenie odpłatności za pobyt przysługuje jedynie byłym pracownikom PAN na następujących zasadach:

1) z uwagi na staż pracy w PAN lub jednostkach naukowych PAN - minimalny okres pracy wynosi 5 lat, gdzie 1 % zniżki przysługuje za przepracowany jeden rok pracy w PAN lub jednostkach naukowych PAN, a maksymalny wymiar zniżki wynosi 40 %, zniżka liczona jest od wartości cennikowej pokoju bez łazienki;

2) z uwagi na trudną sytuację losową - zniżka przyznawana decyzją Komisji do spraw Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk, maksymalny wymiar zniżki wynosi 10 %, zniżka liczona jest od wartości cennikowej pokoju bez łazienki.

Wskazane zniżki mogą być sumowane.

Załącznik Nr  1

UMOWA NR ________ /2018

zawarta dnia

________________________________________________________________________

w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy:

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie PI. Defilad 1, 00-901 Warszawa, NIP 525-15-75-083, numer REGON 000325713, reprezentowaną przez Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Dom Seniora z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie Jacka Szostakiewicza, na podstawie pełnomocnictwa nr BOW-940/DOP-48I/20I6/RW z dnia 9 sierpnia 2016 roku, zwaną dalej "Usługodawcą"

a

Panią/Panem

________________________________________________________________________

Zamieszkałym/ ą

________________________________________________________________________

PESEL

________________________________________________________________________

Zwanym/ą dalej "Usługobiorcą" - Mieszkańcem

oraz jego Przedstawicielami, którymi są:

1) Pani/Pan

________________________________________________________________________

Zamieszkały/a

________________________________________________________________________

PESEL

________________________________________________________________________

Stopień pokrewieństwa

________________________________________________________________________

2) Pani/ Pan

________________________________________________________________________

Zamieszkały/a

________________________________________________________________________

PESEL

________________________________________________________________________

Stopień pokrewieństwa

________________________________________________________________________

zwanymi dalej "Zobowiązanymi".

§  1. 
1.  Usługodawca oświadcza, że prowadzi PAN Dom Seniora w Konstancinie- Jeziornie zwany dalej "Domem", będący inną jednostką organizacyjną Polskiej Akademii Nauk, wpisaną na podstawie Decyzji Nr 2/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2010 roku do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.
2.  Dom nie jest domem pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku poz. 1508 ze zm.).
3.  Pobyt w Domu jest odpłatny.
4.  Wysokość miesięcznej opłaty netto na dany rok kalendarzowy ustala Dyrektor Domu nie później niż do dnia 30 listopada roku, poprzedzającego dany rok kalendarzowy;
5.  Do ustalonej kwoty opłaty netto Usługodawca dolicza obowiązującą stawkę VAT.
6.  Na dzień podpisania umowy:

miesięczna opłata netto wynosi: _____________ zł

słownie: ________________________________________________________złotych,

obowiązująca stawka VAT - usługa zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku poz. 1221).

7.  Zmiana wysokości opłaty, wskazanej w ust. 6 zgodnie z ust. 4, wymaga podpisania przez Strony aneksu do niniejszej umowy. Strony zgodnie ustalają, że odmowa podpisania przez Usługobiorcę aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy traktować jako wypowiedzenie przez niego niniejszej umowy, ze skutkiem na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku kalendarzowego, którego dotyczą zmiany wysokości opłat.
§  2. 
1.  Usługodawca przyjmuje Usługobiorcę z dniem _________________ roku do Domu oraz zobowiązuje się do zapewnienia mu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dostosowanych do potrzeb osób niewymagających stałej opieki lekarskiej oraz opiekuńczo-pielęgniarskiej. Usługi będą świadczone nieprzerwanie (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę).
2.  Usługi bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające obejmują:

a) miejsce zamieszkania tj. pokój wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną;

b) wyżywienie składające się z minimum trzech posiłków dziennie dostosowane do wymagań dietetycznych Usługobiorcy;

c) utrzymanie czystości pokoju, łazienki, miejsc ogólnodostępnych;

d) dostęp do sali telewizyjnej, gabinetu lekarskiego, kuchenki pomocniczej;

e) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;

f) świadczenia usług pielęgniarskich i lekarskich;

g) pomoc w załatwianiu spraw osobistych;

h) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców;

i) utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem;

j) umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych;

k) dostęp do punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej;

l) pomoc w zakupie leków na podstawie recept;

m) organizację terapii zajęciowej w sali telewizyjnej lub na świeżym powietrzu.

§  3.  Usługobiorca oświadcza, że podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.
§  4. 
1.  Tytułem zapłaty za świadczone usługi opisane w § 2 niniejszej umowy Usługobiorca oraz Zobowiązani zobowiązują się do wnoszenia z góry miesięcznej opłaty, o której mowa w § 1 ust. 6.
2.  Usługodawca pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca wystawia dla Usługobiorcy fakturę obciążeniową z 14 dniowym terminem płatności, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Opłata za pierwszy miesiąc pobytu Usługobiorcy w Domu wyliczana jest proporcjonalnie w zależności od ilości dni pozostałych do końca miesiąca od daty przyjęcia wskazanej w § 2 ust. 1 i płatna jest w terminie 7 dni od przyjęcia.
4.  Osoby, o których mowa w ust. 1 wnoszą opłatę brutto na rachunek bankowy Domu Nr rachunku 53 1130 1017 0020 1462 9420 0027.
5.  Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Domu.
6.  Z tytułu opóźnienia w terminowym uiszczeniu opłaty Usługodawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
§  5. 
1.  W przypadku, gdy lekarz świadczący usługi, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. b stwierdzi, że Usługobiorca wymaga stałej opieki lekarskiej, opiekuńczo- pielęgniarskiej, Dyrektor Domu może wypowiedzieć niniejszą umowę, z 7- dniowym okresem wypowiedzenia, w terminie jednego miesiąca od wydania takiej opinii.
2.  W sytuacji, o której mowa w ust. 1 na Zobowiązanych ciąży solidarnie obowiązek odebrania Usługobiorcy z Domu z chwilą rozwiązania niniejszej umowy.
3.  Za każdy dzień zwłoki w opuszczeniu Domu przez Usługobiorcę oprócz opłaty, o której mowa w § 1 ust. 6, będzie naliczana opłata dodatkowa tytułem zwrotu kosztów związanych z koniecznością zapewnienia stałej opieki lekarskiej, opiekuńczo-pielęgniarskiej.
4.  Opłatę dodatkową solidarnie ponoszą Usługobiorca oraz Zobowiązani.
5.  W przypadku, gdy w okresie, o którym mowa w ust. 3 Zobowiązani nie wykazują zainteresowania Usługobiorcą, Dyrektor Domu jest upoważniony do samodzielnego podjęcia działań zmierzających do znalezienia dla Usługobiorcy placówki właściwej ze względu na stan zdrowia. Usługobiorca oraz Zobowiązani zwracają Usługodawcy solidarnie koszty poniesione w związku z tymi działaniami.
§  6. 
1.  W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Usługobiorcy, Dyrektor Domu może skierować Usługobiorcę bez jego zgody i zgody Zobowiązanych na kontrolne badania w celu określenia jego stanu zdrowia. Odmowa Usługobiorcy lub protest Zobowiązanych stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym.
2.  Przepisy § 5 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
§  7. 
1.  Usługodawca może podjąć się zorganizowania pogrzebu zgodnie z wyznaniem Usługobiorcy lub wyrażoną przez niego wolą skierowaną w formie pisemnej do Dyrektora Domu, bądź też wolą najbliższej rodziny zmarłego.
2.  Sposób realizacji ostatniej woli oraz kwestię rozliczeń finansowych z tego tytułu reguluje odrębna umowa.
§  8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§  9. 
1.  Umowa została zawarta na czas:

określony i obowiązuje od dnia __________________ roku do dnia _________________ roku; nieokreślony.

2.  Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.
3.  Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) wystąpienia opóźnienia w regulowaniu płatności z tytułu miesięcznej opłaty, za co najmniej dwa okresy płatności, pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14 dniowego terminu do zapłaty należności;

b) odmowy przeprowadzenia badań kontrolnych, o których mowa w § 6.

4.  Umowa wygasa z chwilą śmierci Usługobiorcy.
§  10. 
1.  Administratorem danych osobowych Usługobiorcy oraz Zobowiązanych jest Usługodawca. Dane osobowe Usługobiorcy i Zobowiązanych będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Dane osobowe Usługobiorcy oraz Zobowiązanych mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Usługobiorcy i Zobowiązanych będą przechowywane w celu realizacji umowy oraz w celach rachunkowych przez czas trwania umowy a po zakończeniu jej trwania przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia i zrealizowania umowy. Usługobiorca oraz Zobowiązani mają prawo żądać od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Usługobiorcy i Zobowiązanym przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iod@pan.pl
2.  Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i są skuteczne po podpisaniu przez obydwie strony.
3.  Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

USŁUGODAWCA USŁUGOBIORCA

_________________ _________________

ZOBOWIĄZANY

_________________

ZOBOWIĄZANY

_________________

Załącznik Nr  2

UMOWA NR ________ /2018

zawarta dnia

________________________________________________________________________

w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy:

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie PI. Defilad 1, 00-901 Warszawa, NIP 525-15-75-083, numer REGON 000325713, reprezentowaną przez Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Dom Seniora z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie Jacka Szostakiewicza, na podstawie pełnomocnictwa nr BOW-940/DOP-48I/20I6/RW z dnia 9 sierpnia 2016 roku, zwaną dalej "Usługodawcą"

a

Panią/Panem

________________________________________________________________________

Zamieszkałym/ą

________________________________________________________________________

PESEL

________________________________________________________________________

Zwanym/ą dalej "Usługobiorcą" - Pensjonariuszem

oraz jego Przedstawicielami, którymi są:

3) Pani/ Pan

________________________________________________________________________

Zamieszkały/ a

________________________________________________________________________

PESEL

________________________________________________________________________

Stopień pokrewieństwa

________________________________________________________________________

4) Pani/Pan

________________________________________________________________________

Zamieszkały/ a

________________________________________________________________________

PESEL

________________________________________________________________________

Stopień pokrewieństwa

________________________________________________________________________

zwanymi dalej "Zobowiązanymi".

§  1. 
1.  Usługodawca oświadcza, że prowadzi PAN Dora Seniora w Konstancinie- Jeziornie zwany dalej "Domem", będący inną jednostką organizacyjną Polskiej Akademii Nauk, wpisaną na podstawie Decyzji Nr 2/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2010 roku do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.
2.  Dom nie jest domem pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku poz. 1508 ze zm.).
3. Pobyt w Domu jest odpłatny.
4. Wysokość dziennej opłaty netto na dany rok kalendarzowy ustala Dyrektor Domu.
5. Do ustalonej kwoty opłaty netto Usługodawca dolicza obowiązującą stawkę VAT.
6. Na dzień podpisania umowy:

dzienna opłata netto wynosi: _________________ zł

słownie: ________________________________________________________złotych,

obowiązująca stawka VAT - usługa zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku poz. 1221).

§  2. 
1.  Usługodawca przyjmuje Usługobiorcę z dniem _________________roku do Domu oraz zobowiązuje się do zapewnienia mu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dostosowanych do potrzeb osób niewymagających stałej opieki lekarskiej oraz opiekuńczo-pielęgniarskiej. Usługi będą świadczone nieprzerwanie (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę).
2.  Usługi bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające obejmują:

a) miejsce zamieszkania tj. pokój wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną;

b) wyżywienie składające się z minimum trzech posiłków dziennie dostosowane do wymagań dietetycznych Usługobiorcy;

c) utrzymanie czystości pokoju, łazienki, miejsc ogólnodostępnych;

d) dostęp do sali telewizyjnej, gabinetu lekarskiego, kuchenki pomocniczej;

e) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;

f) świadczenia usług pielęgniarskich i lekarskich;

g) pomoc w załatwianiu spraw osobistych;

h) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców;

i) utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem;

j) umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych;

k) dostęp do punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej;

l) pomoc w zakupie leków na podstawie recept;

m) organizację terapii zajęciowej w sali telewizyjnej lub na świeżym powietrzu.

§  3.  Usługobiorca oświadcza, że podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.
§  4. 
1.  Tytułem zapłaty za świadczone usługi opisane w § 2 niniejszej umowy Usługobiorca oraz Zobowiązani zobowiązują się do wniesienia z góry w terminie 14 dni od zawarcia umowy, opłaty stanowiącej iloczyn dziennej opłaty, o której mowa w § 1 ust. 6 i ilości dni pobytu w Domu.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1 wnoszą opłatę brutto na rachunek bankowy Domu, Nr rachunku 53 1130 1017 0020 1462 9420 0027.
3.  Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Domu.
4.  Z tytułu opóźnienia w terminowym uiszczeniu opłaty Usługodawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
§  5.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§  6. 
1.  Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia __________________________________ roku do dnia __________________________roku.
2.  Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie.
3.  Umowa wygasa z chwilą śmierci Usługobiorcy.
§  7. 
1.  Administratorem danych osobowych Usługobiorcy i Zobowiązanych jest Usługodawca. Dane osobowe Usługobiorcy i Zobowiązanych będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Dane osobowe Usługobiorcy i Zobowiązanych mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Usługobiorcy i Zobowiązanych będą przechowywane w celu realizacji umowy oraz w celach rachunkowych przez czas trwania umowy a po zakończeniu jej trwania przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia i zrealizowania umowy. Usługobiorca i Zobowiązani mają prawo żądać od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Usługobiorcy i Zobowiązanym przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iod@pan.pl
2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i są skuteczne po podpisaniu przez obydwie strony.
3.  Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

USŁUGODAWCA USŁUGOBIORCA

_________________ _________________

ZOBOWIĄZANY

_________________

ZOBOWIĄZANY

_________________