Akty korporacyjne

PAN.2019.3.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 35/2019
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zasad gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 ze zm.) zarządza się co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się regulamin finansowania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, stanowiący załącznik do decyzji.
2.  Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa zasady przeznaczania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z tego funduszu.
§  2.  Traci moc decyzja nr 8 z dnia 16 marca 2016 roku Prezesa Polskiej Akademii Nauk w sprawie zasad gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zmieniona decyzją nr 3 z dnia 2 lutego 2018 r. Prezesa Polskiej Akademii Nauk w sprawie zasad gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

finansowania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1.  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwany dalej "funduszem", tworzony na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1316 ze zm.) przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu w Polskiej Akademii Nauk.
§  2. 
1.  Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
2.  Szczegółowe kierunki i proporcje podziału funduszu na poszczególne cele ustala się corocznie w preliminarzu wykorzystania funduszu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu.
3.  Ustalone w preliminarzu kwoty planowanych wydatków w ramach poszczególnych celów, rodzajów i form działalności socjalnej funduszu mogą w ciągu roku, w uzasadnionych przypadkach, ulegać przesunięciom. Decyzje o przemieszczeniu środków podejmuje Kanclerz PAN.
4.  Preliminarz, o którym mowa w ust. 1, oraz tabelę dopłat do wypoczynku, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu, przygotowywane corocznie przez Zespół Spraw Pracowniczych, zatwierdza odrębnie na każdy rok Kanclerz PAN, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną Kancelarii PAN.
5.  Za zgodną z przepisami ustawy i niniejszego Regulaminu realizację preliminarza wydatków odpowiedzialni są Kanclerz PAN oraz Dyrektor Biura Finansów i Budżetu - Główny Księgowy PAN.
6.  Obsługą spraw socjalnych zajmuje się Zespół Spraw Pracowniczych we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym w Biurze Finansów i Budżetu.
§  3. 
1.  Zgodnie z art. 8 ust. 2 powyższej ustawy, przez pracowników Kancelarii PAN wybierana jest spośród nich, Komisja Socjalna licząca pięć osób, jako reprezentant interesów całej załogi. Działalność Komisji Socjalnej nie podlega kadencyjności. W przypadku, gdyby skład Komisji Socjalnej uległ zmniejszeniu, pracownicy Kancelarii PAN dokonują wyborów uzupełniających.
2.  Do zadań Komisji Socjalnej należy:
1) opiniowanie treści Regulaminu gospodarowania funduszem,
2) coroczne opiniowanie preliminarza wydatków oraz tabeli dopłat do wypoczynku,
3) opiniowanie podań o zapomogi oraz wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe z funduszu,
4) opiniowanie spraw spornych w zakresie działalności socjalnej, dotyczących wniosków w sprawie ograniczenia, lub odmowy niektórych świadczeń socjalnych, bądź przesunięcia środków w poszczególnych pozycjach preliminarza.
§  4. 
1.  Do korzystania ze świadczeń funduszu uprawnieni są pracownicy Kancelarii PAN oraz członkowie ich rodzin oraz emeryci i renciści (tj. byli pracownicy Kancelarii i członkowie ich rodzin).
2.  Do członków rodzin pracowników, emerytów i rencistów, o których mowa w ust. 1 uprawnionych do świadczeń z funduszu zalicza się:
1) współmałżonków, pozostających na wyłącznym utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty,
2) dzieci własne, przy sposobione, pasierbów oraz pozostające na wychowaniu osoby uprawnionej - od urodzenia do czasu ukończenia przez nie nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Ograniczenia te nie dotyczą dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców z uwagi na stan zdrowia.

3.  Za emeryta lub rencistę uznaje się takie osoby, dla których Kancelaria PAN, były ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego oraz nie zostały zatrudnione w innym zakładzie pracy po przejściu na ww. świadczenie.

Rozdział  2

Działalność socjalna

§  5. 
1.  W ramach działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych Kancelaria PAN:
1) dopłaca do różnych form wypoczynku,
2) udziela pomocy finansowej,
3) finansuje zakup upominków świątecznych dla dzieci pracowników Kancelarii PAN, od urodzenia do ukończenia przez nie 16 lat,
4) organizuje spotkania dla byłych pracowników Kancelarii PAN, tj. emerytów i rencistów,
5) udziela pożyczek na cele mieszkaniowe,
6) w miarę posiadanych środków przeznacza je na cele sportowo- rekreacyjne i kulturalno-oświatowe.
§  6. 
1.  Pierwszeństwo w korzystaniu z pomocy finansowej z funduszu mają:
1) osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby posiadające rodzinę wielodzietną (tj. troje lub więcej dzieci). Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, albo osobą w stosunku do której orzeczono separację,
2) osoby, których współmałżonek lub dzieci, ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia.
2.  Przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, która to sytuacja każdorazowo powinna zostać stosownie udokumentowana lub wykazana w inny sposób.
§  7. 
1.  Przy ustalaniu dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie przyjmuje się średni miesięczny dochód netto ze wszystkich źródeł, w okresie ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych, przypadający na osobę w prowadzonym wspólnie gospodarstwie domowym z osobą wnioskującą, obliczony w sposób podany w załączniku nr 3 do Regulaminu (dla pracownika) lub w załączniku nr 5 do Regulaminu (w przypadku emeryta lub rencisty).
2.  Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o dochodzie lub sfałszowany dokument albo wykorzystała przyznane z funduszu środki niezgodnie z ich przeznaczeniem, zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami należnymi za okres od dnia otrzymania środków do dnia ich zwrotu. Osoba ta nie będzie mogła korzystać ze świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku następnym.
3.  Czynności związane z naliczaniem i wypłatami świadczeń z funduszu realizowane są przez Dział Finansowo-Księgowy.
§  8. 
1.  Osobom uprawnionym do korzystania z funduszu przysługuje corocznie dopłata do dowolnej formy wypoczynku, ustalona w tabeli dopłat tj. w załączniku nr 2 do Regulaminu.
2.  Podstawą wypłaty świadczenia dla pracownika jest:
1) zgoda na urlop wypoczynkowy w wymiarze nie mniejszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych,
2) wniosek, w którym zawarte są informacje o sytuacji rodzinnej pracownika, złożony w Zespole Spraw Pracowniczych. Wzór wniosku określa załącznik nr 4 do Regulaminu.
3) Oświadczenie o osiągniętych dochodach netto.

Wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

3.  Podstawą wypłaty świadczenia dla emeryta lub rencisty jest złożenie wniosku o dofinansowanie do wypoczynku.

Wzór określa załącznik nr 5 do Regulaminu.

4.  W przypadku pracowników Kancelarii PAN, pozostających w związku małżeńskim, o dofinansowanie do wypoczynku dziecka może występować tylko jeden z małżonków.
5.  Wypłata dla dziecka pracownika następuje na podstawie:
1) oświadczenia pracownika - w przypadku wypoczynku dziecka organizowanego we własnym zakresie, złożonego na wniosku stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu.
2) faktury za kolonię, obóz, zimowisko - w przypadku zorganizowanej formy wypoczynku.
6.  Pierwszeństwo w uzyskaniu dopłat do wypoczynku przysługuje dzieciom wymagającym specjalnej opieki ze względu na ich stan zdrowia oraz dzieciom z rodzin niepełnych i wielodzietnych o niskich dochodach.
§  9. 
1.  Dopłata do wypoczynku może zostać zrealizowana nie wcześniej, niż na trzy tygodnie przed zaplanowanym urlopem wypoczynkowym.
2.  W przypadku stwierdzenia, iż pracownik nie wykorzystał faktycznie 14-dniowego urlopu wypoczynkowego z przyczyn własnych, dopłata do wypoczynku za dany rok kalendarzowy podlega zwrotowi.
3.  Wnioski o wypłatę dofinansowania do wypoczynku należy składać nie później niż 3 m-ce od daty zakończenia urlopu wypoczynkowego. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.
§  10. 
1.  Pomoc finansowa w formie bezzwrotnej zapomogi może być udzielana osobom:
1) znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i nie mogącym zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych,
2) dotkniętym wypadkiem losowym, w szczególności takim jak przewlekła choroba, zgon członka rodziny, zdarzenie losowe.
2.  Wnioski pracowników, emerytów i rencistów ubiegających się o przyznanie zapomogi losowej powinny zawierać informacje o:
1) stanie rodzinnym osoby uprawnionej,
2) średniej wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny,
3) zaistniałym zdarzeniu stanowiącym przyczynę ubiegania się o zapomogę - z dołączeniem dokumentów, z których wynika uprawnienie, jak np. zaświadczenia lekarskiego, wypisu ze szpitala, paragonów za wykupione leki, rachunków opłat stałych, itp., a w przypadku kradzieży dodatkowo wymagane jest poświadczenie tego faktu przez uprawnione organy.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.

3.  Z wnioskami o zapomogę dla osób uprawnionych mogą występować osoby trzecie tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.

Rozdział  3

Pomoc na cele mieszkaniowe

§  11. 
1.  Na pomoc mieszkaniową przeznacza się środki uzyskane ze spłat rat wcześniej zaciągniętych przez pracowników, emerytów lub rencistów, pożyczek oraz środki w wysokości do 10% z ogólnej puli funduszu na dany rok. Wyodrębniona z funduszu kwota na cele mieszkaniowe ustalana jest corocznie w preliminarzu wydatków.

Wyżej wymienione środki przeznacza się na:

1) uzupełnienie wkładów w spółdzielni mieszkaniowej,
2) uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego, bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,
3) przystosowanie mieszkań do potrzeb uprawnionych i członków ich rodzin o ograniczonej sprawności fizycznej,
4) adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne,
5) wykup zajmowanego mieszkania na własność pod warunkiem, że osoba uprawniona nie posiada drugiego mieszkania,
6) opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań,
7) remonty i modernizacje mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali stanowiących odrębną własność.
2.  Ze środków funduszu nie może być udzielona pożyczka na budowę i remont domów letniskowych.
§  12. 
1.  Pomoc ze środków funduszu na cele mieszkaniowe jest przyznawana wyłącznie w formie pożyczek.
2.  Do uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe uprawnieni są pracownicy, spełniający warunek określony w § 13 ust. 1 oraz emeryci i renciści, będący pod opieką Kancelarii PAN.
3.  Maksymalna kwota pożyczki jest ustalana corocznie w preliminarzu wydatków, jednak wysokość jej nie może przekroczyć 8 000 zł.
4.  Wysokość oprocentowania pożyczki uzależniona jest od długości okresu spłaty i wynosi - od całej kwoty:
1) dla osób, które spłacają pożyczkę w ciągu roku -1,5%,
2) dla osób, które spłacają pożyczkę w ciągu dwóch lat- 3%,
3) dla osób, które spłacają pożyczkę w ciągu trzech lat- 4,5%
§  13. 
1.  Warunkiem uzyskania pożyczki przez osobę uprawnioną jest poręczenie dwóch pracowników zatrudnionych w Kancelarii PAN, przy czym jeden pracownik może być poręczycielem dla nie więcej niż dwóch pożyczkobiorców jednocześnie oraz - w przypadku osób, które aktualnie korzystają z pożyczki - całkowite jej spłacenie. Okres zatrudnienia poręczyciela nie może być krótszy niż czas spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z poręczycielem, Pożyczkobiorca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację o kolejnym poręczycielu pracownikowi Zespołu Spraw Pracowniczych.
2.  Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki mają osoby, które nie korzystały do tej pory z tej formy pomocy oraz którym upłynął okres 1 roku od daty spłaty poprzedniej pożyczki.
3.  Pracodawca zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli wydatkowania pożyczki na cele mieszkaniowe. Pożyczkobiorca jest zobowiązany na żądanie Pracodawcy przedstawić do wglądu faktury potwierdzające wydanie ww. środków na 30% wartości udzielonej pożyczki.
§  14. 
1.  Wysokość udzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe oraz warunki ich spłaty określa Umowa zawarta pomiędzy Kanclerzem PAN, a Pożyczkobiorcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu. Umowę ze strony Pożyczkodawcy podpisuje Naczelnik Zespołu Spraw Pracowniczych.
2.  Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata. Na wniosek Pożyczkobiorcy okres ten może zostać skrócony.
3.  W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, dodatkowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest zgoda na jej zaciągnięcie, wyrażona przez podpisanie umowy przez współmałżonka Pożyczkobiorcy. Dotyczy to sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami istniej małżeńska wspólność majątkowa.
4.  W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, niż zostało zapisane w umowie, odsetki nie podlegają ponownemu przeliczeniu.
5.  W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę przez okres dwóch miesięcy, po stronie poręczycieli powstaje zobowiązanie spłaty zaległych i bieżących rat pożyczki, zgodnie z Umową i odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
§  15. 
1.  Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku rozwiązania stosunku pracy z Pożyczkobiorcą.
2.  W przypadku wypowiedzenia stosunku pracy przez zakład pracy, bądź rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, na wniosek Pożyczkobiorcy, po uzyskaniu zgody poręczycieli, zakład może odstąpić od wymogu określonego w ust. 1 i rozłożyć spłatę pożyczki na uzgodnione przez strony raty, po pozytywnym zaopiniowaniu tego wniosku przez Kanclerza PAN i Komisję Socjalną.
3.  W przypadku rozwiązania stosunku pracy z Pożyczkobiorcą, zakład może odstąpić od wymogu określonego w ust. 1, jeżeli Pożyczkobiorca złoży oświadczenie, w którym wyraża wolę pokrycia pozostałej do spłacenia kwoty pożyczki z przysługujących mu należności z zakładu pracy, również po ustaniu stosunku pracy.
4.  Zasady natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się w odniesieniu do Pożyczkobiorców przechodzących na emeryturę lub rentę, którzy kontynuują spłatę pożyczki według zawartych w umowie zasad. O fakcie przejścia na emeryturę lub rentę Pożyczkobiorcy zostają powiadomieni poręczyciele.
5.  W uzasadnionych wypadkach, emerytom i rencistom, których świadczenie stanowi jedyne źródło utrzymania, a także Pożyczkobiorcom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, przyznana pożyczka może być umorzona w całości lub części, po spłacie połowy pożyczki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz PAN, na wniosek osoby zainteresowanej, zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Socjalną.
6.  W uzasadnionych przypadkach losowych, potwierdzonych stosowną dokumentacją, na wniosek Pożyczkobiorcy, spłata pożyczki może być zawieszona, nie dłużej jednak niż na jeden rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz PAN, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Socjalnej.
7.  W razie śmierci Pożyczkobiorcy, niespłaconą część pożyczki spłacają spadkobiercy. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych stosowną dokumentacją, na wniosek spadkobierców, spłata pożyczki może zostać zawieszona, jednak nie dłużej, niż na jeden rok, bądź umorzona. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz PAN, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Socjalnej.
§  16. 
1.  Wnioski o udzielenie pożyczek na cele mieszkaniowe, osoby uprawnione składają w Zespole Spraw Pracowniczych. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 7 do Regulaminu.
2.  Emeryci i renciści obowiązani są uzyskać poręczenie dwóch pracowników Kancelarii PAN, a okres ich zatrudnienia bezwzględnie musi obejmować okres jej spłaty.

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

§  17. 
1.  Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
2.  W przypadku, gdy środki funduszu nie wystarczają na sfinansowanie pełnego zakresu działalności socjalnej, Prezes PAN może wstrzymać lub ograniczyć realizację niektórych świadczeń.
3.  Kanclerz PAN oraz Dyrektor Biura Finansów i Budżetu - Główny Księgowy PAN przedkładają Prezesowi PAN wniosek w sprawie ograniczenia lub wstrzymania niektórych świadczeń, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną.
§  18. 
1.  Wnioski o świadczenia socjalne winny być rozpatrywane w terminie niezbędnym do ich wnikliwego rozpatrzenia.
2.  Uzasadnienie decyzji odmownych w sprawie przyznania świadczeń z funduszu winno być przekazane osobom zainteresowanym na piśmie.
3.  Od decyzji odmownych Kanclerza PAN w sprawie nieprzyznania świadczenia z funduszu, osobom uprawnionym przysługuje odwołanie do Prezesa PAN.
§  19.  Na mocy odrębnych umów, PAN może prowadzić wspólną działalność socjalną z innymi podmiotami. W takim przypadku, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do tych podmiotów. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się także odpowiednio dla Stacji Naukowych PAN.
§  20.  Klauzula informacyjna
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; PI. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 00 48 22 182 61 00;

fax 48 22 182 70 50.

2.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl.
3.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany właściwymi przepisami prawa.
4.  Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Załącznik nr Al do Regulaminu ZFŚS

Załącznik Nr  1

PRELIMINARZ WYDATKÓW

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kancelarii PAN obowiązujący w 2019 r.

Stan ZFŚS na dzień 31.12.2018 r.
Rachunek bankowy57 702,03
Należności w pożyczkach mieszkaniowych W 2019 r. maksymalna wysokość pożyczki wynosi 8 000 zł107 630,00

I. Planowane wpływy w 2019 r.

Wysokość odpisu na ZFŚS w Kancelarii PAN280 853,50
Wysokość odpisu na ZFŚS w stacjach naukowych PAN36 264,36
Wysokość odpisu na ZFŚS w PIASt (na podst. podpisanej umowy)3 392,87
Ogółem z pozostałością z 2018 r.:378 212.76

II. Planowane wydatki w 2019 r.

Dofinansowanie wypoczynku pracowników190 000,00
Dofinansowanie wypoczynku dzieci58 000,00
Dofinansowanie wypoczynku emerytów i rencistów45 000,00
Zapomogi30 000,00
Koło Emerytów i Rencistów4 000,00
Bony pod choinkę dla dzieci pracowników9 000,00
Dofinansowanie celów sportowo-rekreacyjnych2 000,00
Pożyczki na cele mieszkaniowe32 000,00
Ogółem wydatki:370 000.00

Planowany stan ZFŚS na dzień 31.12.2019 r.

Rachunek bankowy8 212,76
Należności w pożyczkach mieszkaniowych107 630,00

Załącznik Nr  2

Tabela nr 1 Dofinansowanie do wypoczynku pracowników Kancelarii PAN obowiązująca w 2019 r.

Miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinieWysokość dofinansowania dla pracownika
do - 2 500 zł1 260 zł
2 501 zł-3 500 zł980 zł
3 501 zł - ponad560 zł

Tabela nr 2 Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników Kancelarii PAN obowiązująca w 2019 r.

Miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinieWysokość dofinansowania dla dziecka (stawka dzienna)
do - 2 500 zł50 zł
2 501 zł-3 500 zł40 zł
3 501 zł - ponad30 zł

Tabela nr 3 Dofinansowanie do wypoczynku emerytów, rencistów oraz pozostałych osób uprawnionych z Kancelarii PAN, obowiązująca w 2019 r.

Miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinieWysokość dofinansowania
do - 2 500 zł420 zł
2 501 zł-3 500 zł350 zł
3 501 zł - ponad280 zł

Załącznik Nr  3

OŚWIADCZENIE O OSIĄGNIĘTYCH DOCHODACH NETTO

.........................................................

Imię i nazwisko wnioskodawcy

..............................................................

Adres zamieszkania wnioskodawcy, nr telefonu

.........................................................

Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto obliczony za okres ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych w prowadzonym przeze mnie gospodarstwie domowym wynosi:

..................................... złotych

Oświadczam, że liczba osób wchodząca w skład prowadzonego przeze mnie gospodarstwa domowego (łącznie ze mną) wynosi:

Średni miesięczny dochód netto został obliczony, jako iloraz:

- sumy dochodów netto*) uzyskiwanych łącznie przez wszystkie osoby będące członkami prowadzonego przeze mnie gospodarstwa domowego w okresie ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych, oraz

- liczby osób wchodzących w skład prowadzonego przeze mnie gospodarstwa domowego (łącznie ze mną).

*) dochód netto to przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy.

Jako przychód rozumie się:

- alimenty, wszelkiego rodzaju zasiłki, świadczenie 500+, stypendia dla uczniów i studentów, renty rodzinne,

- przychód z gospodarstwa rolnego, obliczony jako: ilość ha przeliczeniowego x stawka przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z roku poprzedniego, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- przychód z działalności gospodarczej - faktyczny przychód nie niższy jednak niż zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, za średni miesięczny przychód przyjmuje się minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, corocznie ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Niniejszym potwierdzam prawdziwość wyżej przedstawionych danych.

Jednocześnie deklaruję, że na żądanie Pracodawcy przedłożę do wglądu dokumenty potwierdzające w oświadczeniu wysokość dochodów.

.......................................

podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; PI. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 00 48 22 182 61 00; fax 48 22 182 70 50.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany właściwymi przepisami prawa.

4. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Załącznik Nr  4

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU

Imię i nazwisko

.............................................

Biuro/Dział/Zespół, telefon

1. Dla pracownika:

Oświadczam, że w ramach przysługującego mi urlopu wypoczynkowego w terminie

od dnia...........do dnia..............r. korzystałam(em) /będę korzystał(a)

z wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.

(W przypadku pracowników Stacji - należy wskazać nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana kwota dofinansowania do wypoczynku).

......................................................................................................................................

Warszawa, dn. .......................... ..........................................................................

podpis pracownika składającego oświadczenie

2. Dla dzieci;

1)...................................................................................................................................

Imię i nazwisko data urodzenia

2)...................................................................................................................................

Imię i nazwisko data urodzenia

3)...................................................................................................................................

Imię i nazwisko data urodzenia

Oświadczam, że moje dziecko/dzieci przebywało/ły /będzie przebywało /będą przebywały na wypoczynku zorganizowanym/niezorganizowanym* w terminie od dnia...................................... do dnia............ roku w miejscowości.................................

W załączeniu faktura nr: ................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić

Warszawa, dn. ........................ .........................................................................

podpis osoby składającej oświadczenie

Świadomy/a odpowiedzialności cywilnej (art. 405 - 414 Kodeksu cywilnego) oraz odpowiedzialności karnej (art. 233 Kodeksu karnego) własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość informacji zamieszczonych w złożonym wniosku. Jednocześnie stwierdzam, że znana mi jest treść obowiązującego regulaminu ZFŚS.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; PI. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 00 48 22 182 61 00; fax 48 22 182 70 50.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany właściwymi przepisami prawa.

4. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Świadomy/a odpowiedzialności cywilnej (art. 405 - 414 Kodeksu cywilnego) oraz odpowiedzialności karnej (art. 233 Kodeksu karnego) własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość informacji zamieszczonych w złożonym wniosku. Jednocześnie stwierdzam, że znana mi jest treść obowiązującego regulaminu ZFŚS.

Załącznik Nr  5

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU DLA EMERYTA LUB RENCISTY

Imię i nazwisko

..........................................................

Adres zamieszkania, numer telefonu

.........................................................

Zwracam się z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.

Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto obliczony za okres ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych w prowadzonym przeze mnie gospodarstwie domowym wynosi:

................................................. złotych.

Średni miesięczny dochód netto został obliczony, jako iloraz sumy przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a także podatek dochodowy, uzyskiwanych łącznie przez wszystkie osoby będące członkami prowadzonego przeze mnie gospodarstwa domowego.

Jednocześnie informuję, że po przejściu na emeryturę lub rentę z Polskiej Akademii Nauk:

- nie podjęłam/podjąłem zatrudnienia w innym zakładzie pracy*,

- podjęłam/podjąłem zatrudnienie w innym zakładzie pracy*.

* proszę skreślić niewłaściwą odpowiedź

Jednocześnie deklaruję, że na żądanie pracownika Polskiej Akademii Nauk przedłożę do wglądu dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazaną w oświadczeniu.

Nr rachunku bankowego ....................................................................................................

Warszawa, dn. ................................... ...........................................................

podpis osoby składającej oświadczenie

Świadomy/a odpowiedzialności cywilnej (art. 405 - 414 Kodeksu cywilnego) oraz odpowiedzialności karnej (art. 233 Kodeksu karnego) własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość informacji zamieszczonych w złożonym wniosku. Jednocześnie stwierdzam, że znana mi jest treść obowiązującego regulaminu ZFŚS.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; PI. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 00 48 22 182 61 00; fax 48 22 182 70 50.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany właściwymi przepisami prawa.

4. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływał takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Świadomy/a odpowiedzialności cywilnej (art. 405 - 414 Kodeksu cywilnego) oraz odpowiedzialności karnej (art. 233 Kodeksu karnego) własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość informacji zamieszczonych w złożonym wniosku. Jednocześnie stwierdzam, że znana mi jest treść obowiązującego regulaminu ZFŚS.

Załącznik Nr  6

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

........................................................................

Imię i nazwisko wnioskodawcy

.......................................................................

Adres zamieszkania wnioskodawcy, nr telefonu

.........................................................................

Status wnioskodawcy (pracownik / emeryt/rencista / członek rodziny)

Proszę o przyznanie mi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zapomogi w formie pieniężnej. Prośbę swoją motywuję następująco:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................

Oświadczam, że ostatnią zapomogę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

otrzymałam/em w.................(data).

Załączone dokumenty dotyczące sytuacji wnioskodawcy:

1) Oświadczenie o osiągniętych dochodach netto

2) ....................................................................

3) ....................................................................

4) ....................................................................

................................................

data i podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; PI. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 00 48 22 182 61 00; fax 48 22 182 70 50.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany właściwymi przepisami prawa.

4. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Załącznik Nr  7

WNIOSEK

o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe

.....................................................................................................................................................

imię i nazwisko

zamieszkała/y ..............................................................................................................................

adres

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie pożyczki z przeznaczeniem na:

1) uzupełnienie wkładów do spółdzielni mieszkaniowej,

2) uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego, bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,

3) przystosowanie mieszkania do potrzeb członków rodziny o ograniczonej sprawności fizycznej,

4) adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne,

5) wykup zajmowanego mieszkania na własność (pod warunkiem, że osoba uprawniona nie posiada drugiego mieszkania),

6) opłaty wymagane przy uzyskaniu lub zamianie mieszkań,

7) remont i modernizację mieszkania, domu jednorodzinnego lub lokali stanowiących odrębną własność.

Podaje wymagane dane:

1. Zatrudniony w.......................................................................................................................

nazwa komórki/jednostki organizacyjnej, stanowisko, telefon od dnia

3. Rodzaj umowy o pracę: na czas nieokreślony/określony* do dnia.......................................

4. Kwota pożyczki: ............................

5. Liczba rat: ....................................

6. Data spłaty poprzedniej pożyczki: ...............................................

...............................

podpis

Warszawa, dn. ..................................

* Niepotrzebne skreślić

Jednocześnie stwierdzam, że znana jest mi treść Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującego w Kancelarii PAN.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; PI. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 00 48 22 182 61 00; fax 48 22 182 70 50.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany właściwymi przepisami prawa.

4. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Załącznik Nr  8

UMOWA W sprawie udzielenia pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe.

W dniu .......................................... roku pomiędzy Polską Akademią Nauk w Warszawie, reprezentowaną przez Kanclerza PAN, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa z dnia...................................................działa...................................................................................

..................................................................................................., zwaną dalej Pożyczkodawcą,

a Panią(-em) ................................................................................................................zwanym/ą

dalej Pożyczkobiorcą zamieszkałym/ą ................................................................................... nr

dowodu osobistego..........................................................,będącym/ą pracownikiem/emerytem

lub rencistą Kancelarii PAN, stacji naukowej PAN lub innego podmiotu, z którym PAN ma podpisaną umowę na prowadzenie wspólnej działalności socjalnej.

§  1.  W związku z wnioskiem Pożyczkobiorcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 ze zm.) została przyznana pożyczka ze środków ZFŚS z przeznaczeniem na .................................................................................

Wysokość pożyczki .......................................................

Oprocentowanie pożyczki .............................................

Ogółem pożyczka ..........................................................

Słownie ..........................................................................

§  2.  Przyznana pożyczka ulegnie spłacie w całości. Okres spłaty wynosi.......................... miesięcy. Spłata rozpoczyna się w miesiącu następnym od zawarcia niniejszej umowy, tj. od dnia .................. w równych ratach miesięcznych po ....................... złotych.

Pierwsza rata wynosi............................. złotych, w tym obejmuje odsetki od całej pożyczki.

Raty potrącane są pracownikowi przy wynagrodzeniu za dany miesiąc/wpłacane są przez emeryta lub rencistę na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§  3.  Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania rat pożyczki wraz z oprocentowaniem, zgodnie z § 2 umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę poczynając od dnia............................... roku.

W sytuacji, gdy wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą są niewystarczające do pokrycia kwoty raty, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do samodzielnej spłaty pożyczki w kwotach i terminach ustalonych w Umowie na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§  4. 
1.  Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania stosunku pracy, zalegania ze spłatą dwóch kolejnych rat w całości lub w części, wykorzystania pożyczki na cel inny, niż określony w Umowie bez uprzedniej zgody Pożyczkodawcy, złożenia oświadczenia o wysokości dochodu netto przypadającym na jedną osobę w gospodarstwie domowym niezgodnego z prawdą. W wyjątkowych przypadkach na wniosek Pożyczkobiorcy, po uzyskaniu zgody poręczycieli, zakład może rozłożyć spłatę pożyczki na uzgodnione przez strony raty, po pozytywnym zaopiniowaniu tego wniosku przez Kanclerza PAN i Komisję Socjalną.
2.  Zasady natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się w odniesieniu do Pożyczkobiorców przechodzących na emeryturę lub rentę, którzy kontynuują spłatę według zawartych w umowie zasad. O fakcie przejścia na emeryturę lub rentę Pożyczkobiorcy zostają powiadomieni poręczyciele.
3.  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron lub rozwiązanie umowy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez Pożyczkodawcę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy może być poprzedzone aneksem do Umowy modyfikującym warunki jej spłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu finansowania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.
4.  W uzasadnionych przypadkach losowych, potwierdzonych stosowną dokumentacją, na wniosek Pożyczkobiorcy, spłata pożyczki może być zawieszona, nie dłużej jednak niż na jeden rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz PAN, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Socjalnej.
5.  W razie śmierci Pożyczkobiorcy, niespłaconą część pożyczki spłacają spadkobiercy. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych stosowną dokumentacją, na wniosek spadkobierców, spłata pożyczki może zostać zawieszona, jednak nie dłużej, niż na jeden rok, bądź umorzona. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz PAN, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Socjalnej.
§  5.  Zmiana warunków w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§  6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.lJ. z 2018 r., poz. 1316 ze zm.) i regulaminu finansowania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk i zagranicznych stacjach naukowych PAN oraz innych podmiotach, z którymi PAN ma podpisaną umowę na prowadzenie działalności socjalnej jak również przepisy kodeksu cywilnego.
§  7.  Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy i jeden Pożyczkobiorca.
§  8.  Na poręczycieli proponuję:

1. .......................................................

2. .......................................................

Zobowiązujemy się solidarnie wobec Pożyczkodawcy, iż w razie nieuregulowania przez Pożyczkobiorcę należności wynikających z zawartej pomiędzy Pożyczkodawcą, a Pożyczkobiorcą Umowy pożyczki na powyższą kwotę w terminie w niej wskazanym, pokryjemy niespłaconą część pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z postanowieniami ww. umowy pożyczki.

Poręczyciele odpowiadają solidarnie z dłużnikiem.

Poręczenie obejmuje zobowiązania Pożyczkobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu niewykonania umowy pożyczki. Poręczyciele upoważniają Pożyczkodawcę do potrącania z ich wynagrodzeń za pracę należnych od Pożyczkodawcy i innych należnych od Pożyczkodawcy świadczeń wynikających ze stosunku pracy, niespłaconej części pożyczki wraz z odsetkami. Poręczyciele oświadczają, że swoje zobowiązanie wykonają niezwłocznie po zawiadomieniu ich przez Pożyczkodawcę, że Pożyczkobiorca opóźnia się ze zwrotem pożyczki.

1. ...........................................................

podpis poręczyciela

2. ...........................................................

podpis poręczyciela

.........................................................

podpis Pożyczkobiorcy

Stwierdzam własnoręczność podpisów

poręczycieli wymienionych w pkt. 1 i 2

........................................................................

Nazwisko, imię osoby sporządzającej umowę

................................................................................

Podpis Pożyczkodawcy

Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Umowy oraz postanowieniami finansowania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kancelarii PAN i wyrażam zgodę na jej zawarcie.

..................................................................................

Data i podpis współmałżonka Pożyczkobiorcy

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; PI. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 00 48 22 182 61 00; fax 48 22 182 70 50.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany właściwymi przepisami prawa.

4. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.